Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

UNI-KOMP-AS 2

Uni-Komp-As 2

Kompetencje dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych

w ramach projektu pn. „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

 II edycja – 2020/21

Rekrutacja do 30.10.2020r.

Prześlij ankietę rekrutacyjną na adres: julita.kujawska@umk.pl

 Pobierz ankietę rekrutacyjną

Uni-Komp-As 2 to  projekt rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych studentek i studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych dwóch ostatnich lat na kierunkach:

– Pedagogika I i II stopnia

– Pedagogika specjalna I stopnia

– Praca socjalna I stopnia.

 

Okres realizacji projektu (01.10.2019 – 30.09.2023) obejmuje cztery edycje, w ramach których łącznie 180 studentek i studentów podniesienie swoje kompetencje społeczne i zawodowe. Jedna edycja obejmuje jeden rok akademicki.

 

Udział w projekcie obejmuje udział w czterech następujących formach wsparcia:

 

I. Trzy warsztaty kompetencji miękkich po 15 godzin (łącznie 45 godzin zajęć) – od listopada on-line:

 

  1. warsztaty kompetencji interpersonalnych i współpracy w zespole – umiejętność stosowania narzędzi i technik komunikacyjnych, pozwalających na sprawną realizację celów zawodowych, poprawa relacji w zespołach, efektywne planowanie i delegowanie zadań w zespole.
  2. warsztaty rozwiązywania problemów oraz analitycznego i kreatywnego myślenia – rozwiązywanie skomplikowanych zadań, wzmocnienie potencjału twórczego na rzecz tworzenie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, kształtowanie odpowiedniego stylu myślenia analitycznego lub twórczego w zależności od potrzeb.
  3. warsztaty samoorganizacji pracy zawodowej – wytyczanie celów zawodowych, podejmowanie trafnych decyzji w kontekście realizowanych zadań, określanie priorytetów w obszarze pracy, inicjowanie pożądanych kierunków zmian.

 

Uczestnicy projektu otrzymają wykupiony dostęp do gier online z portalu Brainmax Gry. Gry doskonalą funkcje poznawcze mózgu: pamięć, koncentrację, percepcję, logikę, język. Badania dowodzą, że wykonywanie regularnych ćwiczeń poznawczych sprzyja doskonaleni funkcji poznawczych mózgu i przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów oraz analitycznego i kreatywnego myślenia

 

II. Zespoły projektowe (20 h) – w II semestrze w kontakcie bezpośrednim lub on-line (w zależności od sytuacji epidemicznej):

W celu podniesienia umiejętności pracy zespołowej studenci wezmą udział w zajęciach projektowych. W ramach zajęć przygotują gry dydaktyczne (planszowe lub symulacyjne) adresowane do studentów lub innych grup odbiorców: dzieci ze szkół, świetlic środowiskowych, seniorów itp. W ramach zajęć studenci otrzymają wiedzę na temat ról pełnionych w grupie, faz pracy zespołowej, konfliktów w zespole, aby  ewaluować swoją pracę w zespole. W ramach zajęć projektowych studenci będą wypełniać testy dotyczące pracy zespołowej. Studenci zastosują gry w praktyce z wybranymi grupami adresatów. Zajęcia projektowe zakończy prezentacja procesu grupowego oraz  produktów na sesji plenarnej z udziałem studentów spoza projektu oraz wykładowców INP.

 

III. Trzy szkolenia certyfikowane do wyboru spośród:

  1. Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym – poszerzenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych absolwenta st. I stopnia z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno-pedagogicznego (20 h) – online.
  2. Diagnoza dysleksji i dyskalkulii u uczniów klas I-VI (16 h) – kurs on-line
  3. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – model terapii, który stosowany jest m.in. w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, wychowania, edukacji zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie, czy praktyce pracy socjalnej, resocjalizacji, itp. – kurs podstawowy (70h) – kurs online
  4. Trener pracy – wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności w zakresie wspierania klientów-osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych itd.) oraz ich rodzin, w podejmowaniu i podtrzymywaniu aktywności zawodowej i społecznej (40 h) – kurs on-line,
  5. Dogoterapia – kurs zawodowy przeznaczony dla osób, które chcą prowadzić zajęcia z rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji w towarzystwie psa motywatora (158 h/10 weekendów) – kurs hybrydowy.
  6. Koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej – szkolenie którego celem jest przygotowanie do pełnienia zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (24 h) – kurs on-line.
  7. Język migowy – zdobycie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w polskim języku migowym w otoczeniu uczestnika kursu (60 h) – kurs on-line.
  8. Terapeuta metody ruchu rozwijającego (MRR) – WERONIKI SHERBORNE – I stopień dla osób z zaburzeniami w zachowaniu i rozwoju emocjonalnym oraz
   z niepełnosprawnościami (16 h/2 dni) – kurs w kontakcie bezpośrednim.
  9. Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) E. Schoplera dla dzieci od 1. do 12. roku życia z deficytami rozwojowymi (8 h/1 dzień) – kurs on-line.
  10. SMART Board w szkole – praca z tablicą multimedialną oraz narzędziami mobilnymi typu smartfon w szkole (30 h) – kurs on-line.
  11. Wychowawca Wypoczynku, Animator Czasu Wolnego, Pierwsza Pomoc – kurs 3 w 1 (36 h) – kurs hybrydowy,
  12. Kurs animacji żłobkowej i przedszkolnej (16 h/ 2 dni) – kurs w kontakcie bezpośrednim
  13. Trening umiejętności społecznych – nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze spektrum autyzmu /ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera/ (15 h) – kurs hybrydowy.
  14. Trening umiejętności poznawczych – terapia funkcji poznawczych osób niepełnosprawnych w połączeniu z zajęciami praktycznymi (15 h) – kurs hybrydowy.

 

IV. Wizyta studyjna (jeśli sytuacja pozwoli)

Celem 3-dniowej wizyty studyjnej jest zapoznanie studentów z dobrymi praktyki w obszarze edukacji, edukacji dla niepełnosprawnych, pracy socjalnej z punktu widzenia potencjalnego pracownika i pracodawcy. Studenci zapoznają się z codzienną pracą instytucji dobrych praktyk, spotkają się z beneficjentami dobrych praktyk. W ramach szkoleń zapoznają się z cyklem tworzenia programów dobrych praktyk. Będą mieli przy tym okazję do weryfikacji swoich kompetencji i wyobrażeń na temat pracy zawodowej w konfrontacji z czynnymi zawodowo specjalistami w obszarze edukacji, edukacji dla niepełnosprawnych i pracy socjalnej. Wizyta studyjna kończy cykl wsparcia studentów w rozwijaniu kompetencji miękkich i zawodowych oczekiwanych w pracy zawodowej i jest okazją pogłębionej refleksji na temat przyszłości zawodowej.

 

Harmonogram realizacji projektu:

Rekrutacja: 12.10-30.10.2020 r.

Ogłoszenie listy uczestników projektu: 05.11.2019r.

Szkolenia miękkie: listopad 2020 – czerwiec 2021

Zespoły projektowe: luty 2021 – czerwiec 2021

Szkolenia certyfikowane: styczeń 2021 – czerwiec 2021

Wizyta studyjna w Warszawie: maj lub czerwiec 2021

 

Koordynatorka projektu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Asystentka projektu: mgr Julita Kujawska, mail: julita.kujawska@umk.pl, telef.  56/ 611 31 40

Biuro projektu: Dziekanat INP, pokój: A X

 

Na pytania odpowiadają:

– Koordynatorka mailowo: hanna.solarczyk@umk.pl lub po umówieniu w systemie Teams

– Asystentka: telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy Dziekanatu.

 

Budżet całkowity projektu: 35 165 461,74 zł

Budżet dla studentów INP (zad. 4):  1 266 924 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

UNI-KOMP-AS prezentacja

 

WARSZTATY KOMPETENCJI MIĘKKICH

Sylabus zajęć: Warsztat samoorganizacji pracy (zawodowej)

Sylabus zajęć: Warsztat kompetencji interpersonalnych i współpracy w zespole

Sylabus zajęć: Projekt zespołowy

Sylabus zajęć: Warsztaty rozwiązywania problemów oraz analitycznego i kreatywnego myślenia

 

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE

Sylabus zajęć: Animacja żłobkowa i przedszkolna

Sylabus zajęć: Diagnostyka w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym

Sylabus zajęć: Diagnoza profilu psychoedukacyjnego Schoplera

Sylabus zajęć: Język migowy

Sylabus zajęć: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Sylabus zajęć: Kynoterapia

Sylabus zajęć: Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

Sylabus zajęć: Trener pracy

Sylabus zajęć: Trening umiejętności poznawczych osób z niepełnosprawnością

Sylabus zajęć: Trening umiejętności społecznych dziecka niepełnosprawnego

Sylabus zajęć: Wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego, pierwsza pomoc