Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

UNI-KOMP-AS 2

Uni-Komp-As 2

Kompetencje dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych

w ramach projektu pn. „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”

 II edycja – 2020/21

Rekrutacja do 05.11.2020r.

Prześlij ankietę rekrutacyjną na adres: julita.kujawska@umk.pl

 Pobierz ankietę rekrutacyjną

Uni-Komp-As 2 to  projekt rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych studentek i studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych dwóch ostatnich lat na kierunkach:

– Pedagogika I i II stopnia

– Pedagogika specjalna I stopnia

– Praca socjalna I stopnia.

 

Okres realizacji projektu (01.10.2019 – 30.09.2023) obejmuje cztery edycje, w ramach których łącznie 180 studentek i studentów podniesienie swoje kompetencje społeczne i zawodowe. Jedna edycja obejmuje jeden rok akademicki.

 

Udział w projekcie obejmuje udział w czterech następujących formach wsparcia:

 

I. Trzy warsztaty kompetencji miękkich po 15 godzin (łącznie 45 godzin zajęć) – od listopada on-line:

 

  1. warsztaty kompetencji interpersonalnych i współpracy w zespole – umiejętność stosowania narzędzi i technik komunikacyjnych, pozwalających na sprawną realizację celów zawodowych, poprawa relacji w zespołach, efektywne planowanie i delegowanie zadań w zespole.
  2. warsztaty rozwiązywania problemów oraz analitycznego i kreatywnego myślenia – rozwiązywanie skomplikowanych zadań, wzmocnienie potencjału twórczego na rzecz tworzenie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, kształtowanie odpowiedniego stylu myślenia analitycznego lub twórczego w zależności od potrzeb.
  3. warsztaty samoorganizacji pracy zawodowej – wytyczanie celów zawodowych, podejmowanie trafnych decyzji w kontekście realizowanych zadań, określanie priorytetów w obszarze pracy, inicjowanie pożądanych kierunków zmian.

 

Uczestnicy projektu otrzymają wykupiony dostęp do gier online z portalu Brainmax Gry. Gry doskonalą funkcje poznawcze mózgu: pamięć, koncentrację, percepcję, logikę, język. Badania dowodzą, że wykonywanie regularnych ćwiczeń poznawczych sprzyja doskonaleni funkcji poznawczych mózgu i przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów oraz analitycznego i kreatywnego myślenia

 

II. Zespoły projektowe (20 h) – w II semestrze w kontakcie bezpośrednim lub on-line (w zależności od sytuacji epidemicznej):

W celu podniesienia umiejętności pracy zespołowej studenci wezmą udział w zajęciach projektowych. W ramach zajęć przygotują gry dydaktyczne (planszowe lub symulacyjne) adresowane do studentów lub innych grup odbiorców: dzieci ze szkół, świetlic środowiskowych, seniorów itp. W ramach zajęć studenci otrzymają wiedzę na temat ról pełnionych w grupie, faz pracy zespołowej, konfliktów w zespole, aby  ewaluować swoją pracę w zespole. W ramach zajęć projektowych studenci będą wypełniać testy dotyczące pracy zespołowej. Studenci zastosują gry w praktyce z wybranymi grupami adresatów. Zajęcia projektowe zakończy prezentacja procesu grupowego oraz  produktów na sesji plenarnej z udziałem studentów spoza projektu oraz wykładowców INP.

 

III. Trzy szkolenia certyfikowane do wyboru spośród:

  1. Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym – poszerzenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych absolwenta st. I stopnia z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno-pedagogicznego (20 h) – online.
  2. Diagnoza dysleksji i dyskalkulii u uczniów klas I-VI (16 h) – kurs on-line
  3. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – model terapii, który stosowany jest m.in. w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, wychowania, edukacji zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie, czy praktyce pracy socjalnej, resocjalizacji, itp. – kurs podstawowy (70h) – kurs online
  4. Trener pracy – wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności w zakresie wspierania klientów-osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych itd.) oraz ich rodzin, w podejmowaniu i podtrzymywaniu aktywności zawodowej i społecznej (40 h) – kurs on-line,
  5. Dogoterapia – kurs zawodowy przeznaczony dla osób, które chcą prowadzić zajęcia z rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji w towarzystwie psa motywatora (158 h/10 weekendów) – kurs hybrydowy.
  6. Koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej – szkolenie którego celem jest przygotowanie do pełnienia zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (24 h) – kurs on-line.
  7. Język migowy – zdobycie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w polskim języku migowym w otoczeniu uczestnika kursu (60 h) – kurs on-line.
  8. Terapeuta metody ruchu rozwijającego (MRR) – WERONIKI SHERBORNE – I stopień dla osób z zaburzeniami w zachowaniu i rozwoju emocjonalnym oraz
   z niepełnosprawnościami (16 h/2 dni) – kurs w kontakcie bezpośrednim.
  9. Diagnoza Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R) E. Schoplera dla dzieci od 1. do 12. roku życia z deficytami rozwojowymi (8 h/1 dzień) – kurs on-line.
  10. SMART Board w szkole – praca z tablicą multimedialną oraz narzędziami mobilnymi typu smartfon w szkole (30 h) – kurs on-line.
  11. Wychowawca Wypoczynku, Animator Czasu Wolnego, Pierwsza Pomoc – kurs 3 w 1 (36 h) – kurs hybrydowy,
  12. Kurs animacji żłobkowej i przedszkolnej (16 h/ 2 dni) – kurs w kontakcie bezpośrednim
  13. Trening umiejętności społecznych – nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze spektrum autyzmu /ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera/ (15 h) – kurs hybrydowy.
  14. Trening umiejętności poznawczych – terapia funkcji poznawczych osób niepełnosprawnych w połączeniu z zajęciami praktycznymi (15 h) – kurs hybrydowy.

 

IV. Wizyta studyjna (jeśli sytuacja pozwoli)

Celem 3-dniowej wizyty studyjnej jest zapoznanie studentów z dobrymi praktyki w obszarze edukacji, edukacji dla niepełnosprawnych, pracy socjalnej z punktu widzenia potencjalnego pracownika i pracodawcy. Studenci zapoznają się z codzienną pracą instytucji dobrych praktyk, spotkają się z beneficjentami dobrych praktyk. W ramach szkoleń zapoznają się z cyklem tworzenia programów dobrych praktyk. Będą mieli przy tym okazję do weryfikacji swoich kompetencji i wyobrażeń na temat pracy zawodowej w konfrontacji z czynnymi zawodowo specjalistami w obszarze edukacji, edukacji dla niepełnosprawnych i pracy socjalnej. Wizyta studyjna kończy cykl wsparcia studentów w rozwijaniu kompetencji miękkich i zawodowych oczekiwanych w pracy zawodowej i jest okazją pogłębionej refleksji na temat przyszłości zawodowej.

 

Harmonogram realizacji projektu:

Rekrutacja: 12.10-30.10.2020 r.

Ogłoszenie listy uczestników projektu: 05.11.2020r.

Szkolenia miękkie: listopad 2020 – czerwiec 2021

Zespoły projektowe: luty 2021 – czerwiec 2021

Szkolenia certyfikowane: styczeń 2021 – czerwiec 2021

Wizyta studyjna w Warszawie: maj lub czerwiec 2021

 

Koordynatorka projektu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Asystentka projektu: mgr Julita Kujawska, mail: julita.kujawska@umk.pl, telef.  56/ 611 31 40

Biuro projektu: Dziekanat INP, pokój: A X

 

Na pytania odpowiadają:

– Koordynatorka mailowo: hanna.solarczyk@umk.pl lub po umówieniu w systemie Teams

– Asystentka: telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy Dziekanatu.

 

Budżet całkowity projektu: 35 165 461,74 zł

Budżet dla studentów INP (zad. 4):  1 266 924 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

UNI-KOMP-AS prezentacja

 

WARSZTATY KOMPETENCJI MIĘKKICH

Sylabus zajęć: Warsztat samoorganizacji pracy (zawodowej)

Sylabus zajęć: Warsztat kompetencji interpersonalnych i współpracy w zespole

Sylabus zajęć: Projekt zespołowy

Sylabus zajęć: Warsztaty rozwiązywania problemów oraz analitycznego i kreatywnego myślenia

 

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE

Sylabus zajęć: Animacja żłobkowa i przedszkolna

Sylabus zajęć: Diagnostyka w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym

Sylabus zajęć: Diagnoza dysleksji i dyskalkulii

Sylabus zajęć: Diagnoza profilu psychoedukacyjnego Schoplera

Sylabus zajęć: Język migowy

Sylabus zajęć: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Sylabus zajęć: Kynoterapia

Sylabus zajęć: Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

Sylabus zajęć: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Sylabus zajęć: Trener pracy

Sylabus zajęć: Trening umiejętności poznawczych osób z niepełnosprawnością

Sylabus zajęć: Trening umiejętności społecznych dziecka niepełnosprawnego

Sylabus zajęć: Wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego, pierwsza pomoc

 

HARMONOGRAMY

Warsztat samoorganizacji pracy

Warsztaty kompetencji interpersonalnych i współpracy w zespole

Warsztaty rozwiazywania problemów oraz analitycznego i kreatywnego myślenia

Projekt zespołowy

 

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH

Animacja żłobkowa i przedszkolna

Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym

Diagnoza dysleksji i dyskalkulii

Język migowy

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kynoterapia

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Trener pracy

Trening umiejętności społecznych dziecka niepełnosprawnego

Wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego, pierwsza pomoc