Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Terapia logopedyczna

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Terapia logopedyczna uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka wykazującego różnego typu zaburzenia rozwojowe, przede wszystkim zaburzenia związane z obszarem mowy/komunikacji. Także człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu.
Uzyskuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze diagnozy, organizacji działań logopedycznych i realizacji terapii logopedycznej w stosunku do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy; ukształtowane cechy osobowości, które są niezbędne w pracy z takimi osobami.

Rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i logopedycznych oraz jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowego instrumentarium metodologicznego; jest przygotowany do uczestniczenia w badaniach naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

Absolwent posiada umiejętność identyfikacji i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych; posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz wspomagania osoby z zaburzeniami mowy; współpracy z innymi specjalistami pracującymi w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Posiada przygotowanie do organizowania i realizowania strategii na rzecz kontynuacji kształcenia na poziomie studiów drugiego (a w dalszej perspektywie także trzeciego) stopnia oraz samokształcenia i samodzielność w zakresie studiowania literatury naukowej (także obcojęzycznej), jak również wykorzystywania zdobyczy współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych.

Absolwent studiów posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku terapeuty mowy w:

  • placówkach ogólnodostępnych i specjalnych,
  • szkołach podstawowych,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych podlegających resortowi edukacji lub organizacjom pozarządowym,
  • w placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, żłobkach rehabilitacyjnych, przedszkolach specjalnych,
  • poradniach specjalistycznych służby zdrowia.

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, pedagogika i innych kierunkach 2.-go stopnia studiów oraz na studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.