Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Resocjalizacja

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Resocjalizacja uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka niedostosowanego społecznie. Także człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu.
Uzyskuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze diagnozy, prognozowania, organizacji i realizacji specjalistycznych działań adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niedostosowanych społecznie. Rozumie rolę resocjalizacji w spełnianiu zadań pedagogicznych i jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowego instrumentarium metodologicznego; jest przygotowany do uczestniczenia w badaniach naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Absolwent posiada umiejętność identyfikacji i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz wspomagania osoby niedostosowanej społecznie; współpracy z innymi specjalistami pracującymi w obszarze resocjalizacji; ukształtowaną wrażliwość na potrzeby rozwojowe i życiowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych niedostosowanych społecznie, w tym uczniów edukujących się w szkołach ogólnodostępnych, przejawiających problemy z zachowaniem i uspołecznieniem. Posiada przygotowanie do organizowania i realizowania strategii na rzecz kontynuacji kształcenia na poziomie studiów drugiego (a w dalszej perspektywie także trzeciego) stopnia oraz samokształcenia i samodzielność w zakresie studiowania literatury naukowej (także obcojęzycznej), jak również wykorzystywania zdobyczy współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych.

Absolwent studiów posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga resocjalizacyjnego, pedagoga-specjalisty realizującego działania związane z resocjalizacją oraz profilaktyką niedostosowania społecznego:

  • w placówkach ogólnodostępnych i specjalistycznych, w tym specjalnych,
  • w placówkach przeznaczonych dla osób niedostosowanych społecznie (dzieci, młodzież, dorośli),
  • w szkołach podstawowych (realizacja zajęć specjalistycznych – resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych),
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych podlegających resortowi edukacji lub organizacjom pozarządowym,
  • w placówkach opieki, wychowania i resortu spraw wewnętrznych, poradniach specjalistycznych służby więziennej.

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, pedagogika i innych kierunkach 2.-go stopnia studiów oraz na studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.