Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu. Rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Uzyskuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze diagnozy, prognozowania, organizacji oraz realizacji specjalistycznych działań adresowanych do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; ukształtowane cechy osobowości, które są niezbędne w pracy z osobą z deficytami rozwojowymi, utrudniającymi uczenie się i zachowanie. Rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowego instrumentarium metodologicznego; jest przygotowany do uczestniczenia w badaniach z zakresu pedagogiki specjalnej.

Absolwent posiada umiejętność identyfikacji i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych; posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz wspomagania osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; konkretne umiejętności praktyczne z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych, utrudniających uczenie się. Posiada umiejętność współpracy z innymi specjalistami pracującymi w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przygotowywania i realizowania strategii na rzecz kontynuacji kształcenia na poziomie studiów drugiego (a w dalszej perspektywie także trzeciego) stopnia oraz samokształcenia i samodzielność w zakresie studiowania literatury naukowej (także obcojęzycznej), jak również wykorzystywania zdobyczy współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych.

Absolwent studiów posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku specjalisty, terapeuty pedagogicznego, pedagoga terapii pedagogicznej w:

  • placówkach ogólnodostępnych (szkołach podstawowych),
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych podlegających resortowi edukacji lub organizacjom pozarządowym.

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, pedagogika i innych kierunkach 2.-go stopnia studiów oraz na studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.