Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Projekt edukacyjno-badawczy : Zaprogramowani – czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki

W Katedrze Edukacji Dziecka na Wydziale Nauk Pedagogicznych realizowany jest projekt edukacyjno-badawczy : Zaprogramowani – czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFS

Liderem Projektu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w partnerstwie Gminy Miasta Torunia.

Projekt wykazuje powiązanie z częścią strategii „Edukacja”. Stanowi odpowiedź na analizę wyzwań i problemów: konieczność kształtowania kreatywności od najmłodszych lat, niezbędność doposażenia placówek w pomoce dydaktyczne i naukowe, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych programów i metod nauczania, wsparcie metodyczne i rozwojowe dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętności kluczowe.

Realizacja zadań projektowych koncentrować się będzie wokół kilku zadań: 

– podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy zespołowej, rozwijanie myślenia programistycznego i uczenia się problemowego wśród  uczniów I-go etapu edukacyjnego i klas VII 7 toruńskich szkół podstawowych,

–  wyposażenie pracowni w nowoczesne urządzenia do programowania,

– przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu programowania, kreatywności i pracy zespołowej,

– organizacja zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy oraz metod pracy.

Wartość projektu wynosi: 600 168,92 zł.

Liczba uczestników projektu 741 (477 uczniów i 264 nauczycieli)

Koordynatorem projektu jest dr Elżbieta Wieczór