Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

II rok LEKTORAT

ZAPISY NA LEKTORAT

Na lektorat języka obcego obowiązuje rejestracja. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rejestracji.

ZWOLNIENIA Z LEKTORATU

Student może zwolnić się z lektoratu na podstawie:

LEKTORAT

Na drugim roku studiów, studenci WNP uczestniczą w obowiązkowym lektoracie specjalistycznego języka obcego o profilu pedagogicznym w wymiarze 120 godzin (4 godziny tygodniowo). Lektorat ma formę ćwiczeń. Każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę a lektorat kończy się egzaminem na ocenę. Oferujemy Państwu lektoraty z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Zajęcia z j. angielskiego wzbogacone są o 2 testy samooceniające w każdym semestrze obejmujące powtórzenie gramatyczne, ćwiczenia leksykalne. Materiał dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.

Lektorat obowiązkowy dla 2 roku stopnia Pedagogiki

(przykład: język angielski)

Materiały/zagadnienia

Lektorat obejmuje nauczanie:

  1. języka specjalistycznego z zakresu pedagogiki (i kierunków pokrewnych)

Materiały: podręcznik(i), skrypt(y), materiały własne lektora, materiały audiowizualne, materiały zamieszczone na platformie Moodle SPNJO UMK itp. wybrane przez prowadzącego i dostosowane do możliwości językowych grupy wprowadzające podstawowe pojęcia i słownictwo z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz pokrewnych kierunków. Rolą tych materiałów jest przygotowanie studentów do czytania i słuchania ze zrozumieniem, analizowania, streszczania i wykorzystywania tekstów specjalistycznych z zakresu pedagogiki oraz tworzenia nawyku sięgania po obcojęzyczne materiały zarówno w czasie studiów jak i w przyszłej pracy.

Przykładowe tematy z języka specjalistycznego: komunikacja społeczna i media; edukacja dorosłych; socjoterapia; resocjalizacja i profilaktyka społeczna; problemy edukacyjne, rehabilitacyjne; dzieci z wadą słuchu; rola warsztatów terapii zajęciowej i ośrodków rehabilitacyjnych; rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie; specyfika pracy pedagoga socjalnego, rehabilitanta w kraju danego obszaru językowego; praca socjalna w kraju danego obszary językowego; praca socjalna z rodziną; problem bezdomności; adopcja itp.

  1. języka ogólnego z elementami języka potrzebnego w pracy

Materiały: podręcznik podstawowy lub materiały własne lektora wybrane zgodnie z poziomem grupy mające na celu podniesienie poziomu języka ogólnego oraz zawierające lub uzupełnione o tematykę związana potrzebami współczesnego rynku pracy.

Przykładowe tematy związane z językiem obcym na rynku pracy: przedstawienie się; przywitanie gościa, podanie podstawowej informacji o swoim miejscu pracy; pisanie CV; rozmowa kwalifikacyjna; krótkie lub dłuższe prezentacje; funkcje związane z dawaniem rad i oferowaniem pomocy; prośba o pomoc; umawianie terminów spotkań; prezentowanie swojego wykształcenia, mocnych punktów i cech osobowych; korespondencja mail i list formalny; przekazywanie prostych informacji przez telefon itp.

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA – ODPŁATNA

Dla studentów 2 roku WNP pragnących nadrobić zaległości programowe i przygotować się do egzaminu końcowego z lektoratu:

Kurs „Powtórka przed egzaminem” – język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Jest to kurs o profilu ogólnym skierowany do osób pragnących nadrobić zaległości oraz przygotować się do egzaminu z lektoratu obowiązującego na drugim roku studiów.  Celem kursu jest uzupełnienie braków przede wszystkim w dziedzinie struktur gramatycznych i słownictwa oraz poprawa umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel. : 56 611 42 12 

Zachęcamy też Państwa do zapoznania się z szerszą oferta kursów organizowanych przez  SPNJO UMK