Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka niepełnosprawnego oraz człowieka z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi. Także człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu.
Uzyskuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze diagnozy, prognozowania, organizacji działań specjalistycznych i ich realizacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną; ukształtowane cechy osobowości, które są niezbędne w pracy z osobą z zaburzeniami rozwoju i/lub psychofizycznego i społecznego funkcjonowania. Rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowego instrumentarium metodologicznego; jest przygotowany do uczestniczenia w badaniach naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

Absolwent posiada umiejętność identyfikacji i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych; posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz wspomagania osoby z niepełnosprawnością oraz osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi; współpracy z innymi specjalistami pracującymi w obszarze wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością; ukształtowaną wrażliwość na potrzeby rozwojowe i życiowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci edukujących się w szkołach ogólnodostępnych, przejawiających deficyty w sferze funkcjonowania intelektualnego. Posiada przygotowanie do organizowania i realizowania strategii na rzecz kontynuacji kształcenia na poziomie studiów drugiego (a w dalszej perspektywie także trzeciego) stopnia oraz samokształcenia i samodzielność w zakresie studiowania literatury naukowej (także obcojęzycznej), jak również wykorzystywania zdobyczy współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych.

Absolwent studiów posiada kwalifikacje do pracy:

  • na stanowisku pedagoga specjalnego-terapeuty, specjalisty-pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego-rehabilitanta w placówkach ogólnodostępnych i specjalnych,
  • wychowawcy, rewalidatora w placówkach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dzieci, młodzieży, dorosłych),
  • w szkołach podstawowych (realizacja zajęć specjalistycznych),
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych podlegających resortowi edukacji lub organizacjom pozarządowym,
  • w placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, żłobkach rehabilitacyjnych, przedszkolach specjalnych, poradniach specjalistycznych służby zdrowia.

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach 2.-go stopnia na kierunku: pedagogika specjalna, pedagogika i innych kierunkach 2.-go stopnia studiów oraz na studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.