Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów II-go stopnia na kierunku: pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne uzyskuje wiedzę humanistyczną oraz wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, szczególnie człowieka niepełnosprawnego – wymagającego specjalistycznego wsparcia w zakresie planowania własnej drogi edukacyjno-zawodowej, z uwzględnieniem ewentualnych potrzeb rehabilitacyjnych, posiadanych możliwości i indywidualnych preferencji.
Uzyskuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze diagnozy, prognozowania, organizacji i realizacji działań specjalistycznych, obejmujących obszar doradztwa zawodowego, jak również ewaluacji ich efektów; ukształtowane cechy osobowości, które są niezbędne w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Rozumie rolę teorii w spełnianiu zadań pedagogicznych i jest zdolny do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowego instrumentarium metodologicznego; jest przygotowany do uczestniczenia w badaniach z zakresu pedagogiki, szczególnie doradztwa zawodowego i rehabilitacyjnego.

Absolwent posiada umiejętność identyfikacji i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych, doradczych, konsultingowych; posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu informacji we wszelkich działaniach podejmowanych pod adresem osoby niepełnosprawnej, w szczególności dotyczących rozwoju edukacyjno-zawodowego; współpracy z innymi specjalistami pracującymi w obszarze pomocy doradztwa zawodowego i psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki odpowiedniemu doborowi przedmiotów i treści kształcenia, również w zakresie metodologii badań naukowych, posiada przygotowanie do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz specjalistycznych studiach podyplomowych – doskonalących lub kwalifikacyjnych.

Posiada przygotowanie do samokształcenia i samodzielność w zakresie studiowania literatury naukowej (także obcojęzycznej), jak również wykorzystywania zdobyczy współczesnej techniki w celu planowania, realizacji, analizy badań naukowych.

Absolwent studiów posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego i rehabilitacyjnego w instytucjach:

  • specjalistycznych i edukacyjnych, podlegających resortowi edukacji (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły – podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i zawodowe, ośrodki specjalne i specjalistyczne),
  • podlegających resortowi zdrowia (poradnie specjalistyczne, szkoły przyszpitalne, szpitale rehabilitacyjne, ośrodki diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu),
  • prowadzonych przez organizacje pozarządowe (ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej).

Absolwent studiów ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.