Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

DOKTORANCI

INFORMACJE I OFERTA DLA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH  WNP

Cel, zakres i poziom egzaminu

Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności kandydata w zakresie wypowiedzi ustnej (monologowej) oraz interakcji na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), a w szczególności określenie, do jakiego stopnia kandydat potrafi:

 1. przedstawić zagadnienia będące istotą jego badań i rozważań w rozprawie doktorskiej przy użyciu odpowiednich środków językowych (w tym odpowiedniego słownictwa specjalistycznego i akademickiego);
 2. dokonać autoprezentacji oraz prezentacji własnej drogi naukowej i zawodowej, zagadnień, nad jakimi obecnie pracuje i przyszłych planów zawodowych w sposób spójny i zrozumiały;
 3. udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania osoby egzaminującej, wymienić z nią/nim poglądy na tematy będące przedmiotem dysertacji, a także na tematy natury bardziej ogólnej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat formy i zakresu egzaminu doktorskiego zachęcamy doktorantów WNP do kontaktu z koordynatorem ds. współpracy SPNJO z WNP mgr Dorotą Foltańską-Borowiecką.

Opis umiejętności na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

WYPOWIEDŹ USTNA: ogólny opis umiejętności
B2 Potrafi przedstawić klarowne, szczegółowe opisy i prezentacje zagadnień w szerokim zakresie tematów z dziedziny jego własnych zainteresowań, rozwijając i wspierając niektóre wątki za pomocą stosownych komentarzy i przykładów.

 

INTERAKCJA USTNA: ogólny opis umiejętności
B2 Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień płynności i spontaniczności. Potrafi płynnie, poprawnie i skutecznie wypowiadać się na wiele tematów ogólnych, akademickich, zawodowych lub dotyczących czasu wolnego, wyraźnie zaznaczając relacje między poszczególnymi stwierdzeniami. Potrafi komunikować się spontanicznie, przestrzegając reguł gramatycznych, bez widocznej konieczności ograniczania tego, co chce powiedzieć, stosując stopień formalności odpowiedni do okoliczności.

 

DYSKUSJA FORMALNA
B2 Potrafi nadążać ze zrozumieniem ożywionej, formalnej dyskusji, odczytując poprawnie argumenty za i przeciw w danej kwestii. Potrafi precyzyjnie wyrażać swoje zdanie, a także przekonująco przedstawiać własne/reagować na czyjeś skomplikowane argumenty.

 

Organizacja egzaminu

 • Kandydat, który przedstawi certyfikat wymieniony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z 26 września 2016 r. jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego dostępny jest u koordynatora ds. współpracy SPNJO z WNP mgr Doroty Foltańskiej-Borowieckiej.
 • Egzamin zdawany jest przed komisją, powoływaną przez Radę WNP.
 • Każdemu doktorantowi przysługuje prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej z lektorem. Celem konsultacji jest między innymi ocena poziomu znajomości języka obcego Kandydata oraz udzielenie dodatkowych informacji na temat formatu i zakresu egzaminu.
 • Kandydat zobowiązany jest dostarczyć streszczenie pracy doktorskiej w języku obcym.
 • Kandydat uzgadnia z lektorem materiały dodatkowe stanowiące podstawę do dalszej dyskusji podczas egzaminu.

Format egzaminu

Egzamin jest prowadzony w języku obcym i składa się z trzech części:

 1. autoprezentacji i odpowiedzi na pytania dotyczące osiągnięć i dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej;
 2. prezentacji pracy doktorskiej i rozmowy na podstawie przedłożonego streszczenia;
 3. pytań dodatkowych luźno powiązanych z pracą doktorską, dodatkowymi materiałami wyznaczonymi przez lektora lub wynikających z rozmowy.

Kryteria oceny

 1. gramatyka: zakres i poprawność
 2. zasoby leksykalne: zakres i adekwatność
 3. spójność wypowiedzi
 4. interakcja

Przygotowanie się do egzaminu

SPNJO oferuje doktorantom WNP kursy pomagające przygotować się do egzaminu doktorskiego z angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

 1. Kurs języka obcego dla celów akademickich

Celem kursu jest: przede wszystkim:

 • poszerzenie słownictwa fachowego i tematycznego oraz przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontekście akademickim i zawodowym.
 • doskonalenie umiejętności porozumiewania się ze środowiskiem akademickim.
 • doskonalenie sztuki profesjonalnej prezentacji oraz dyskusji.
 • przełamanie obawy przed ustnym wystąpieniem w języku obcym.
 • rozwijanie umiejętności samooceny oraz samokształcenia.
 1. Kurs języka obcego – konwersacje (rozwijanie swobodnej komunikacji)

Kurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni i ma na celu doskonalenie użycia języka obcego w mowie, tzn. doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych, umożliwiających swobodne wypowiadanie się oraz udział w rozmowach i dyskusjach na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi.

Program kursu zakłada kształcenie kompetencji mówienia i obejmuje liczne ćwiczenia leksykalno – konwersacyjne, podczas których uczestnicy będą mieli okazję prezentacji siebie i swoich poglądów, nawiązania dyskusji, przećwiczenia komunikacji w różnych kontekstach społecznych oraz poznania różnic kulturowych mających wpływ na charakter komunikacji w języku obcym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, tel.: 56 611 42 12   www.spnjo.umk.pl

Zachęcamy też Państwa do zapoznania się z szerszą oferta kursów organizowanych przez SPNJO http://www.spnjo.umk.pl/kursy_komercyjne/semestralne_i_roczne/oferta/

Opis szczegółowy

Część 1

Typ interakcji Autoprezentacja i odpowiedzi na pytania dotyczące osiągnięć i planów naukowych interakcji
Cel Krótka wypowiedź monologowa, której celem jest przedstawienie się kandydata w kontekście pracy naukowo-zawodowej;

Egzaminujący zadaje pytania dotyczące np. dziedziny, w jakiej specjalizuje się kandydat, osiągnięć naukowych i zawodowych, udziału w konferencjach, programach i projektach, roli języka obcego w pracy zawodowej kandydata.

Czas 3-4 minuty

Część 2

Typ interakcji Prezentacja i rozmowa na temat pracy doktorskiej na podstawie przedłożonego streszczeni

 

Cel Kandydat przedstawia zagadnienie, które jest istotą badań i na których Kandydat opiera swoją rozprawę (zakres badań, założenia, problem badawczy, zastosowana metodologia, rezultaty badań; wnioski);

Prezentacja zagadnienia w formie głównie monologowej; przedstawienie obszernego dyskursu akademickiego przez opis, wyjaśnianie, porównanie, kontrastowanie, przewidywanie, wnioskowanie, itp.

Czas 8-12 minut

Część 3

Typ interakcji Krótkie wypowiedzi na tematy odnoszące się do rozprawy naukowej oraz dodatkowych materiałów, z którymi kandydat wcześniej się zapoznał
Cel Rozmowa na temat kierunku dalszych badań; planów naukowych kandydata, współpracy międzynarodowej, praktycznych zastosowań przedstawionych rozwiązań oraz możliwych implikacji, itp.; w tej części egzaminu może wywiązać się dyskusja na tematy niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem dysertacji

Rozszerzenie zagadnienia; udzielanie wyjaśnień, spekulacje dotyczące rozwoju badań, uzasadnienie opinii, wymiana informacji;

Czas 5-8 minut