Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Konkurs im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

W kategorii dla uczennic i uczniów IV edycji Konkursu pt. “Doświadczenie pandemii jako inhibitor versus stymulator rozwoju osobistego”, komisja konkursowa postanowiła wyróżnić prace:

Julii Gierszewskiej
Zofii Siwej
Karoliny Sobków
Aleksandry Chrząstowskiej

Gratulujemy!!!


Regulamin Konkursu im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Celem konkursu im. Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy jest zwrócenie uwagi na problematykę związaną
z procesami społecznymi i edukacyjnymi, a także  uwrażliwienie na problemy współczesnego świata,
m.in. równości, wolności, demokracji, demaskowania pozorów edukacji, tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do udziału w Konkursie:

  1. pracowniczki i pracowników uczelni wyższych,
  2. uczennice i uczniów liceów ogólnokształcących współpracujących z Katedrą Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK.

W kategorii dla uczennic i uczniów

Zadanie konkursowe polega na napisaniu eseju na temat wskazany w danej edycji konkursu.

Temat IV edycji konkursu w roku 2022 brzmi: “Doświadczenie pandemii jako inhibitor versus stymulator rozwoju osobistego”

Termin złożenia prac konkursowych upływa 09.05.2022 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31.05.2022 roku na stronie internetowej Katedry Pedagogiki Szkolnej.

Regulamin konkursu (181 KB)

Załącznik nr 1 (72 KB) – Karta uczestniczki/uczestnika

Załącznik nr 2  (165 KB) – Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu

W kategorii dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu na temat wskazany w danej edycji konkursu.

Temat II edycji konkursu w roku 2021 brzmi „Człowiek współczesny wobec bezładnych procesów przyrodniczo-społecznych”.

Termin złożenia prac konkursowych upływa 31.01.2022 roku.

Regulamin konkursu (464 KB)

Załącznik nr 1 (33 KB) – Karta uczestniczki/uczestnika

Załącznik nr 2  (797 KB) – Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31.12.2022 roku.

Koordynatorka konkursu: dr Izabela Symonowicz-Jabłońska, adres e-mail: izajs@umk.pl


Wyniki Konkursu im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Wyniki III edycji Konkursu “Przestrzeń szkolna w doświadczeniu osobistym”
W kategorii dla uczennic i uczniów tegoroczny Konkurs podzielony został na dwa etapy. W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego do finału przeszli:

Weronika Boguś
Karolina Brodowicz
Julia Sobczak
Aleksandra Chrząstowska
Julia Gierszewska

Ostatecznie Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce: Weronika Boguś
II miejsce: Karolina Brodowicz
III miejsce: Julia Sobczak

Gratulujemy!!!

Wyniki II edycji Konkursu 

W kategorii dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

Mgr Anna Malisz z Akademiii Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu została laureatką I edycji konkursu im. Prof. Marioli Chomczńskiej – Rubachy na temat „Męskość i kobiecość jako współrzędne edukacji”, przedstawiając artykuł Nauczycielskie przekonania i przekazy rodzajowe w interakcjach z uczniami/ Teacher beliefs and generic messages in interactions with students. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić artykuł publikacją w czasopiśmie “Przegląd Badań Edukacyjnych

W kategorii dla uczennic i uczniów

Wyróżnienia otrzymują:

  •  Damian Gaładyk
  • Michał Karłowski

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki I edycji Konkursu

Wyróżnienia otrzymują:

  • Klaudia Łazińska
  • Weronika Jarmuł
  • Michał Karłowski

Serdecznie gratulujemy!


 

 

 

 

 

Mariola Chomczyńska-Rubacha (1957-2017)

Jest rok 1989. Mgr Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz omawia swoją rozprawę doktorską, broni ją i odbiera dyplom doktora nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Tym samym staje się po raz drugi absolwentką tej uczelni. Ma już za sobą staż zawodowy w szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie, na Oddziale Leczenia Nerwic, kompetencje trenerskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jest wytrawną badaczką kompetencji interpersonalnych w kształceniu nauczycieli. Ta dziedzina zresztą jest Jej pierwszym intelektualnym i emocjonalnym „dzieckiem”, poza Piotrkiem i Pawłem, Jej dziećmi naturalnymi, które w tym czasie chodzą już do szkoły. Nie mają jednak jeszcze zajęć z edukacji seksualnej. Wiele programów badawczych, metodycznych i publikacji pozwala wypracować w trzyosobowym zespole program kształcenia nauczycieli , który na UMCS jest stosowany do dzisiaj. Pierwsze „dziecko” intelektualne żyje więc nadal i ma się dobrze, także w postaci często cytowanych i wykorzystywanych publikacji. Z częścią opracowanych przez Profesor podręczników nauczyciele nadal pracują, choć ich strony są już bardzo zniszczone czasem.

Lata dziewięćdziesiąte to czas stypendiów i staży zagranicznych w: Anglii, Belgii, Danii, Holandii, Grecji, Szwecji. Tuż przed wyjazdem do Anglii dr Maja Chomczyńska-Miliszkiewicz idzie na wywiadówkę do klas Piotrka i Pawła. Nauczycielki żalą się, że nie mają dobrych podręczników do edukacji seksualnej. Czytały Jej felietony w gazetach lubelskich na temat  zdrowia psychicznego i wychowania. Mają nadzieję na uzyskanie pomocy. I uzyskują, bo mama ich uczniów stypendium w Anglii poświęca na studiowanie literatury światowej na ten temat. Wraca z koncepcją badań nad standardami edukacji seksualnej oraz pisze i wydaje podręcznik dla nauczycieli o tym jak uczyć tego przedmiotu. Po latach można doliczyć się kilku wydań. Rodzi się więc drugie „dziecko” intelektualne – edukacja seksualna. Ostatecznie „dziecko” dojrzewa w postaci teorii edukacji seksualnej i zrealizowanego programu badań ją weryfikującego. To wszystko razem tworzy autorską całość teoretyczno-metodyczną wraz z materiałami do realizacji w kształceniu szkolnym, na poziomie szkoły podstawowej i liceum.

Jest rok 2002. Dr Mariola Chomczyńska-Rubacha na swoim własnym kolokwium habilitacyjnym na UMCS, dostaje ponad 20 pytań, i jednogłośnie stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy o edukacji seksualnej właśnie. W jej głowie jednak dorasta „mem” nowego „dziecka”. To gender studies – efekt krytycznych badań nad płcią jako kontekstem edukacji seksualnej. Rok 2003 to nowy rozdział w życiu zawodowym, ponieważ zaczyna pracę w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie zostaje panią dziekan Wydziału Humanistycznego. Tam scala środowisko pedagogiczne wokół gender studies organizując cykl czterech konferencji na temat płci kulturowej w procesach edukacyjnych. „Dziecko” intelektualne dorasta. To dla niego otrzymuje grant KBN na metaanalizę badań nad płcią kulturową w szkole. Udaje się do Londynu i rozpoczyna studia oraz badania. Często mówi, że w Polsce jest mało artykułów zdających relację z badań empirycznych, więc nie ma czego analizować by poszukiwać prawidłowości z nich wynikających. Ta myśl przechodzi w nowy pomysł, trzecie „dziecko” intelektualne „Przegląd Badań Edukacyjnych”. W 2005 roku powołuje je do życia sąd w Łodzi, umieszczając w rejestrze czasopism naukowych.

Jest rok 2006. Rok od którego Profesor zaczyna pracę w UMK w Toruniu. Kieruje  Katedrą Pedagogiki Szkolnej, umacnia, wraz ze współpracowniczkami,  pozycję Przeglądu Badań Edukacyjnych, doprowadzając go do, niemal, maksymalnej punktacji na liście MNiSW.

Jest rok 2012. Dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha odbiera tytuł profesora nauk humanistycznych. Nie zdradzając swoich wcześniejszych intelektualnych „dzieci”, myśli już o kolejnym – edukacji moralnej. Czyta, pisze artykuł, robi badania, ma szkic monografii, wybiega pomysłami w przyszłość, choć wie, że nie uda Jej się wszystkich już zrealizować. Jeszcze poznaje swojego wnuka Adasia… Nadchodzi rok 2016.

Krzysztof Rubacha


Bibliografia

Wykaz publikacji Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy (495 KB)

Artykuł z debaty z udziałem Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy.

Artykuł o Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubasze zamieszczony w czasopiśmie “Societas Communitas” 2017, nr 1(23).

Metaanaliza prac i badań Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy zamieszczona w czasopiśmie “Przegląd Badań Edukacyjnych” 2017, nr 25.

Wprowadzenie do poświęconego pamięci Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy tomu czasopisma “Przegląd Badań Edukacyjnych” 2017, nr 25.


Wyniki Konkursu im. Profesor Marioli Chomczyńskiej-Rubachy

Wyniki III edycji Konkursu: “Przestrzeń szkolna w doświadczeniu osobistym”

W kategorii dla uczennic i uczniów tegoroczny Konkurs podzielony został na dwa etapy. W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego do finału przeszli:

Weronika Boguś
Karolina Brodowicz
Julia Sobczak
Aleksandra Chrząstowska
Julia Gierszewska

Ostatecznie Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce: Weronika Boguś
II miejsce: Karolina Brodowicz
III miejsce: Julia Sobczak

Gratulujemy!!!

Wyniki II edycji Konkursu: Płeć szkoły – płeć w szkole

W kategorii dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

Mgr Anna Malisz z Akademiii Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu została laureatką II edycji konkursu im. Prof. Marioli Chomczńskiej – Rubachy na temat „Płeć szkoły – płeć w szkole”, przedstawiając artykuł Nauczycielskie przekonania i przekazy rodzajowe w interakcjach z uczniami/Teacher beliefs and generic messages in interactions with students. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić artykuł publikacją w czasopiśmie “Przegląd Badań Edukacyjnych

W kategorii dla uczennic i uczniów

Wyróżnienia otrzymują:

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki I edycji Konkursu: Równość – idea i praktyka społeczna

Wyróżnienia otrzymują:

  • Klaudia Łazińska
  • Weronika Jarmuł
  • Michał Karłowski

Serdecznie gratulujemy!