Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Projekty naukowe i dydaktyczne

Uni-Komp-As 2

realizowany w ramach projektu pn.

„Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Projekt o charakterze dydaktycznym, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych 180 studentek i studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych dwóch ostatnich lat na kierunkach: pedagogika I i II stopnia, pedagogika specjalna I stopnia, praca socjalna I stopnia w odpowiedzi na luki kompetencji zdiagnozowane przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację warsztatów kompetencji miękkich, szkoleń certyfikowanych, pracę w zespołach projektowych oraz wizyty studyjne w kraju.

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2023 (cztery edycje)

Koordynator projektu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Budżet całkowity projektu: 35 165 461,74 zł

Budżet dla Instytutu Nauk Pedagogicznych  (zad. 4):  1 266 924 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Strona projektu

Prezentacja (231 KB)


UNI-MISJA’2018-2021

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z Gminą Wielka Nieszawka realizuje projekt Uni-Misja’2018-2021 w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce

Projekt UNI-MISJA adresowany jest do uczniów klas III-VI Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.

Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak:

  1. Kompetencje społeczne i obywatelskie – moduł kształcenia Społecznik i obywatel
  2. Umiejętności uczenia się – moduł kształcenia Lepszy uczeń
  3. Kompetencje świadomości i ekspresji kulturowej – moduł kształcenia Więcej kultury!

Wskazane kompetencje mają pozytywny wpływ na uczenie się tradycyjnych przedmiotów i budują fundamenty do uczenia się przez całe życie.

Program kształcenia, poprzez dodatkowe zajęcia w szkole i poza szkołą: na wyjeździe integracyjnym, w laboratoriach naukowych i instytucjach kultury Torunia, ma przynieść następujące efekty:

  1. skuteczną współpracę, rywalizację, rozwiązywanie konfliktów, mediacje, radzenie sobie z presją czasu i stresem.
  2. poznanie swojego stylu uczenia się i skuteczne uczenie się różnymi metodami, pokonywanie trudności w uczeniu się.
  3. efektywne werbalne i niewerbalne wyrażanie się, twórcze myślenie i działanie, uczestnictwo w życiu kulturalnym i samorealizację.

Projekt UNI-MISJA’ 2018-2021 jest realizowany w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce w ramach III misji uczelni wyższej – świadczenia usług dla otoczenia społecznego i nietradycyjnych odbiorców, wzmacniając ich kompetencje dzięki udostępnieniu materialnych i niematerialnych zasobów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Źródło finansowania: EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 406 977,45 zł

Wkład własny Partnera: 12 684, 80 zł

Koordynator: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec

Wykonawcy: prof. dr hab. Beata Przyborowska, dr hab. Violetta Kopińska, dr Kinga Majchrzak-Ptak, dr Iwona Murawska, dr Izabela Symonowicz-Jabłońska, mgr Sandra Lesiakowska

Okres realizacji: 2018-2021

Plakat (509 KB)

Ulotka (912 KB)


Uni-Komp-As

Projekt o charakterze dydaktycznym, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych 395 studentów kierunków humanistyczno-społecznych w UMK na: Wydziale Nauk Historycznych, Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych w odpowiedzi na luki kompetencji zdiagnozowane przez pracodawców na rynku pracy poprzez realizację warsztatów, szkoleń certyfikowanych, pracę w zespołach projektowych oraz wizyty studyjne w kraju i za granicą.

Źródło finansowania: EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Całkowita wartość projektu: 3 033 461,37 zł (wkład własny UMK: 91 003,85 zł.

Koordynator projektu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2019

Strona projektu

Prezentacja (1,68 MB)


Interdyscyplinarne Warsztaty Edukacyjne “Ku Przyszłości”

Projekt dotyczył rozwoju kompetencji w zakresie: innowacyjności, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz wieloaspektowego doradztwa zawodowego. Jego celem było przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie na ich podstawie szkoleń dla 200 nauczycieli oraz 3600 uczniów, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, zlokalizowanych w gminach wiejskich powiatu brodnickiego. Szkolenia adresowane do nauczycieli zmierzały do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, stworzenia przestrzeni do przygotowania ich do stosowania metod i form pracy umożliwiających prowadzenie efektywnych działał edukacyjnych w prezentowanych obszarach. Zaś szkolenia dla uczniów zostały zaplanowane w taki sposób, aby sprzyjać konstruowaniu wiedzy, umiejętności i postaw mieszczących się w ramach tychże obszarów w praktycznym działaniu.

W ramach projektu wydane zostały następujące publikacje:

K. Majchrzak, I. Murawska, Ku przyszłości. Szlakami natury i wyobraźni. Jak rozwijać potencjał kreatywny?, Toruń 2018.

K. Majchrzak, I. Murawska, Ku przyszłości. Szlakami natury i wyobraźni. Jak rozwijać potencjał kreatywny?, Zeszyt ćwiczeń. Część 1, Toruń 2018.

K. Majchrzak, I. Murawska, Ku przyszłości. Szlakami natury i wyobraźni. Jak rozwijać potencjał kreatywny?, Zeszyt ćwiczeń. Część 2, Toruń 2018.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

Całkowita wartość projektu: 1 979 952,00 zł

Koordynatorki merytoryczne projektu: dr Kinga Majchrzak-Ptak, dr Iwona Murawska

Okres realizacji: 01.10.2017-30.09.2018

Strona projektu


Improving Teaching Methods for Europe (ImTeaM4EU, nr projektu NW-2014-1-DE03-KA200-001581)

Celem projektu było opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod rozwijania europejskich kompetencji kluczowych u uczniów w wieku 14-20 lat.

W projekcie brały udział szkoły różnych szczebli edukacji, w tym szkoły wyższe oraz instytucje kształcenia nauczycieli – z Estonii, Niemiec, Polski, Słowenii i Szwajcarii.

Projekt realizowany był z funduszy programu Erasmus+ partnerstwo strategiczne. UMK otrzymało na realizację zadań badawczych oraz dydaktyczno-szkoleniowych dofinansowanie w wysokości 31.900,- Euro.

Koordynatorka projektu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Realizatorzy projektu ze strony WNP UMK: dr hab. Violetta Kopińska, prof. dr hab. Beata Przyborowska, dr Izabela Symonowicz-Jabłońska, , dr Kinga Majchrzak-Ptak, dr Iwona Murawska, mgr Anna Matusiak, dr Agata Szwech.

Okres realizacji: 2014-2017

Publikacja końcowa: Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Krytyczna analiza, pod red. V. Kopińskiej, H. Solarczyk-Szwec, Toruń 2017, ss. 295.

Ulotka projektu ImTeaM4EU (2,20 MB)

Strona projektu

Projekt otrzymał znak jakości od Niemieckiej Agencji Programu Erasmus+


InternationaIe Jugendarbeit und Europa Bildung

Celem projektu było opracowanie teoretycznych i praktycznych aspektów ponadnarodowej, pozaszkolnej edukacji politycznej.

Projekt ten zrealizowany został przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej WNP UMK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet w Hamburgu, we współpracy z Zamkiem Edukacji i Spotkań w Trebnitz (Niemcy).

W ramach pierwszego cyklu projektu w Zamku Trebnitz odbyły się międzynarodowe warsztaty edukacyjno-badawcze (15-22.11.2015) oraz przeprowadzono podsumowujące wyniki prezentowanego cyklu międzynarodowe seminarium (27-29.05.2016). Natomiast w ramach cyklu drugiego w Zamku Trebnitz zorganizowano międzynarodowe seminarium pt. Europa in Zeiten von Flucht und Asyl – Perspektiven und Herausforderungen außerschulischer und politischer Bildung (07-13.01.2017),  w czasie którego dokonano ewaluacji wypracowanych dotychczas metod pracy i przetestowano nowe rozwiązania w zakresie konstruowania kompetencji interkulturowych, komunikacyjnych, społecznych i obywatelskich

Projekt został sfinansowany przez stronę niemiecką ze środków pozyskanych z programu Erasmus+

Kierownik projektu ze strony WNP UMK: dr Kinga Majchrzak-Ptak

Realizatorzy projektu ze strony WNP UMK: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK, dr hab. Violetta Kopińska, dr Izabela Symonowicz-Jabłońska

Czas trwania projektu: 2015-2017

Galeria zdjęć


Edukacja obywatelska w Polsce/ Bürgerbildung in Polen

Celem projektu było opracowanie materiałów naukowych i dydaktycznych na temat edukacji obywatelskiej w Polsce dla studentów w Niemczech. Projekt był realizowany we współpracy z prof. Tilmanem Grammesem z Uniwersytetu w Hamburgu.

Wydano w wersji elektronicznej publikację „Bürgerbildung in Polen”, w serii Hamburger Studientexte Didaktik Sozialwissenschaften, Universität Hamburg, Fakultät für Erziehungswissenschaft, tom 7, 2016. Udostępniamy dla celów dydaktycznych w tym miejscu także polską wersję przygotowanych materiałów.

Wykonawcy projektu: dr hab. Violetta Kopińska, dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

Okres realizacji: 2014-2016

Źródło finansowania: temat statutowy Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK i Uniwersytet w Hamburgu

PDF w j. niemieckim (3,14 MB)

PDF w j. polskim (2,75 MB)


Gender w podręcznikach

Celem projektu była rekonstrukcja i krytyczna analiza zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji między dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami.

Źródło finansowania:

Okres realizacji: 2013-2015

Koordynatorka projektu: dr Iwona Chmura-Rutkowska

Udział pracowników katedry: dr hab. Violetta Kopińska – w charakterze badaczki i ekspertki, prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha w charakterze ekspertki.

Publikacja końcowa: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, pod. red. I. Chmury-Rutkowskiej, M. Dudy, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łucz, T. I-III, Warszawa 2016.

Strona projektu


Przywracanie Pamięci Miastu (nr projektu 1587/PJ/2014)

Projekt zmierzał zarówno do realizacji celów o charakterze teoretycznym , jak i praktycznym, ukierunkowany był bowiem na badanie/analizowanie praktyki edukacyjnej oscylującej wokół uczenia się miejsc żywej pamięci w przedmiotowym zakresie, a także jej doskonalenie w zakresie treściowym i organizacyjnym.

Projekt zrealizowany został pod egidą Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach ogólnopolskiego programu grantowego Patriotyzm Juta, który ogłoszony został przez Muzeum Historii Polski w Warszawie i sfinansowany z środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet projektu wynosił 17 tys. zł.

Koordynatorka projektu: dr Kinga Majchrzak-Ptak

Okres realizacji: 04-12.2014

Jednym z efektów projektu było wydanie publikacji: Alternatywny przewodnik po toruńskich miejscach pamięci, pod. red. K. Majchrzak, Toruń 2014, ss. 90.

Strona projektu


Projekt “Klucz do uczenia się II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Studia podyplomowe w  zakresie wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej, które  dr Violetta Kopińska realizowała w ramach projektu unijnego w  roku akademickim 2013/2014.


Udział dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, prof. UMK w projekcie ,,Walidacja akademicka” w ramach działania 3.4.1 ,,Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych KRK oraz KRS dla uczenia się przez całe życie” w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2011-2013) współfinansowane ze środków EFS UE.