Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Pracowniczki i pracownicy

prof. dr hab. Piotr Błajet
profesor
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 344, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 83
e-mail: dyrektor_ucs@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8101-0494

Zainteresowania:
Edukacja zdrowotna, pedagogika sportu, pedagogik ciała, edukacja integralna, edukacja postkonwencjonalna

Uniwersyteckie Centrum Sportowe
ul. Św. Józefa 17, pok. G1 07
+48 56 611 43 74Terminy konsultacji:
poniedziałek 9-10
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM4ZjQ4MTUtNDBmMC00MzdiLThmYzUtMGMzMmVjYmFhMjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%225a9262f8-cddd-4a72-8caf-edd5410e1fcd%22%7d

Możliwe konsultacje innych terminach po uprzednim umówieniu poprzez e-mail: pblajet@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy