Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

W dniu 8 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem platformy BigBlueButton odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie naukowe, pt. „Studenci w czasie pandemii: między stagnacją a rozwojem”, zorganizowane w ramach działalności naukowej toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Gośćmi spotkania byli Pani prof. dr hab. Beata Przyborowska z Instytutu Nauk Pedagogicznych, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK oraz Pan prof. dr hab. Piotr Błajet z Instytutu Nauk Pedagogicznych, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK, jak i z Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu.

Goście zaprezentowali najważniejsze wyniki przeprowadzonych badań dotyczących m.in. zachowań prozdrowotnych studentek i studentów UMK w czasie pandemii Covid-19. Pandemia spowodowała diametralne zmiany naszej aktywności. Bowiem na co dzień doświadczamy ograniczeń, negatywnych zdarzeń i ich skutków. Rzeczywistość czasu pandemii nie pozostaje obojętna w kontekście życia i rozwoju pokolenia młodych. Jak wynika z badań “pandemia była dla studentów czasem wzmożonej penetracji Internetu pod kątem realizacji zainteresowań, hobby oraz aktywności intelektualnej. Zdobycze technologii wykorzystywali do relaksu i komunikacji z najbliższymi, jednak edukacja i zdobywanie wiedzy (m.in. o zdrowiu, sposobach radzenia sobie ze stresem) nie interesowały badanych” (www.portal.umk.pl).

Po bardzo ciekawej prezentacji nawiązała się dyskusja, w której wzięły udział uczestniczki i uczestnicy spotkania.


W dniu 19 sierpnia 2020 roku, za pośrednictwem platformy BigBlueButton, administrowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członkiń i członków Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział
w Toruniu. Celem zebrania było przyjęcie sprawozdania z działania Oddziału, wybranie nowego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walny Zjazd PTP.
Na kadencję 2020-2023 wybrano Zarząd w składzie: Przewodnicząca Zarządu – dr Magdalena Cuprjak; V-ce Przewodnicząca Zarządu – dr Katarzyna Kuziak; Sekretarz Zarządu – dr Izabela Symonowicz-Jabłońska; Skarbnik – dr Kamila Majewska; członkinie Zarządu – dr hab. Marta Maria Urlińska, prof. UMK oraz dr Monika Kamper-Kubańska.
W skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2023 weszli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Maciej Jabłoński; V-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK; członkini Komisji Rewizyjnej – dr Anna Maria Kola.
Dr Anna Maria Kola została Delegatką, natomiast dr hab. Marta Urlińska, prof. UMK zastępczynią, na Walny Zjazd PTP w Warszawie.

Sprawozdanie z działalności 2017-2020


W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyło się na trzecie spotkanie w ramach projektu PTP O. Toruń pt. „Porozmawiajmy. Jak pedagog z ….”. Celem projektu jest podkreślenie interdyscyplinarności nauk pedagogicznych, które mogą wzbogacać inne obszary i dyscypliny nauk swoim dorobkiem teoretyczny, metodologicznym i praktycznym, jak również czerpać z nich inspirację i naukę.

Gośćmi spotkania byli dr hab. Maciej Wróblewski z Instytutu Literatury Polskiej i dr Rafał Toczko z Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego UMK.

Dr hab. Maciej Wróblewski

Urodził się 9 października 1968 roku w Ełku; edukacja – Szkoła Podstawowa w Gronowie, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechocinku, studia na kierunku filologia polska w Instytucie Filologii Polskiej na UMK w Toruniu; praca – w charakterze nauczyciela j. polskiego, j. rosyjskiego i geografii w Szkole Podstawowej nr 17 w Toruniu; następnie jako nauczyciel j. polskiego w Zespole Szkół nr l w Toruniu oraz w X Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Toruniu; od 1995 roku asystentura w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu; od 2002 roku, po obronie pracy doktorskiej („Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły średniej [1855-1939]”), stanowisko adiunkta; od października 2008 roku pełni obowiązki kierownika Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. W roku 2009 habilitował się na podstawie rozprawy „Czytanie przyszłości”. Polska fantastyka naukowa dla młodego czytelnika. Był prezesem toruńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 2007-2011.

Zainteresowania badawcze: literatura dla dzieci i młodzieży; antropologia literacka; dzieje szkolnej i uniwersyteckiej polonistyki; polska literatura po 1989 roku; polska literatura fantastycznonaukowa.

Dr Rafał Toczko

Ur. 18.12.1981. Absolwent toruńskiego MISH-u. W 2005 roku uzyskał magisterium z filozofii na podstawie pracy o dialektyce Platona w interpretacji Hansa-Georga Gadamera. Promotorem pracy był dr hab. Jarosław Rolewski z IF UMK. W roku 2007 ukończył studia z filologii klasycznej, zwieńczone pracą magisterską o „Żywocie Konstantyna” Euzebiusza z Cezarei, której promotorem był prof. dr hab. Marian Szarmach z KFK UMK. W latach 2007—2010 odbył studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa na WF UMK, a w 2010 roku dzięki Stypendium Rządu Włoskiego studiował przez jeden semestr w Istituto Patristico „Augustinianum” w Rzymie. Doktoryzował się w 2010 roku na podstawie pracy pt. „Obraz heretyka. Pelagiusz i jego poglądy w pismach Augustyna z lat 415—418”. Promotorem pracy był dr hab. Przemysław Nehring.

Naukowe zainteresowania dotyczą literatury późnego antyku, zwłaszcza tekstów Ojców Kościoła skierowanych przeciw heretykom oraz pism św. Augustyna, starożytnej retoryki, filozofii Platona, hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, filozofii kultury.

Dr Toczko jest współpomysłodawcą i współprowadzącym konkurs „Liga starożytnicza”.

“Liga starożytnicza”, organizowana przez Katedrę Filologii Klasycznej UMK, Koło Toruńskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Fundację Traditio Europae, to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej. Liga organizowana jest przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Dziekana Wydziału Filologicznego UMK.


W dniu 20 marca 2018 roku miało miejsce drugie spotkanie w ramach projektu toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pt. „Porozmawiajmy. Jak pedagog z ….”.  Gościem spotkania był pan dr Sławomir Drelich z Katedry Europeistyki Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK.

Dr Sławomir Drelich

Politolog i etyk; adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu (Katedra Europeistyki); nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu; publicysta „Liberté!”; specjalizuje się w etyce polityki i etyce mediów oraz myśli politycznej (populizm, liberalizm, libertarianizm), bada polski dyskurs publiczny; autor książek Populistów ethos zmanipulowany (Toruń 2010) i Wojny trybuna ludowego. Przypadek Andrzeja Leppera (Toruń 2013).


W dniu 19 grudnia 2017 roku (wtorek) odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pt. „Porozmawiajmy. Jak pedagog z ….”. Jego celem jest podkreślenie interdyscyplinarności nauk pedagogicznych, które mogą wzbogacać inne obszary i dyscypliny nauk swoim dorobkiem teoretycznym, metodologicznym i praktycznym, jak również czerpać z nich inspirację i naukę.

Gościem tego spotkania był pan dr Krzysztof Wasielewski z Instytutu Socjologii UMK. Dr Wasielewski jest współautorem wydanej w 2017 roku pracy pt. “Zmiana warty”. Zainteresowania badawcze dr. Wasielewskiego koncentrują się – z jednej strony – wokół problematyki szkolnictwa wyższego i jego powiązań z rynkiem pracy, z drugiej zaś z przeobrażeniami wiejskich elit. Ta pierwsza sfera związana jest przede wszystkich z zagadnieniami nierówności społecznych w dostępie do kształcenia wyższego, procesami komodyfikacji wykształcenia i alokacji młodzieży na rynku pracy. Druga obejmuje zmiany funkcji i znaczenie współczesnych elit na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli osadników miejskich. Dr Wasielewski jest członkiem i sekretarzem Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS.

Specjalność

socjologia edukacji, socjologia struktur społecznych, socjologia wsi

Problematyka badawcza

  • dostępność młodzieży do edukacji;
  • relacje pomiędzy systemem oświatowym a rynkiem pracy;
  • przemiany szkolnictwa wyższego;
  • funkcjonowanie elit w środowisku wiejskim.