Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Członkostwo

Kto może zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego?

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ma ukończone studia pedagogiczne lub kwalifikacje, które Zarząd Oddziału Terenowego Towarzystwa uzna za równorzędne i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • ma publikowany dorobek z dziedziny nauk pedagogicznych lub pokrewnych,
  • ma znaczące osiągnięcia w zakresie praktyki pedagogicznej.

Członkiem stowarzyszonym może zostać każdy polski obywatel nie mający kwalifikacji określonych w § 12 pkt 1. Statutu PTP, jeśli deklaruje chęć udziału w pracach Towarzystwa i realizowania jego celów statutowych.

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba, prawna lub fizyczna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

Szczegółowe warunki członkostwa określa Statut Towarzystwa (zob. Statut PTP § 12. i nstp.).

Roczna składka członkowska wynosi:

  • Profesor i doktor habilitowany: 130 zł.
  • Doktor: 80 zł.
  • Licencjat, Magister: 40 zł.
  • Emerytowani (bez względu na stopień lub tytuł naukowy): 30 zł.

Składki członkowskie należy wpłacać do końca marca każdego roku lub w momencie przystąpienia do Towarzystwa w przypadku nowych członków.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto PTP lub bezpośrednio do skarbnika danego Oddziału Towarzystwa.

Nr konta: 89 1160 2202 0000 0000 2824 3662
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
Tytułem: „Imię i nazwisko, opłata  członkowska za rok …, nazwa oddziału”