Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Koło Młodych Naukowców PTP

Z inicjatywy World Education Research Association (WERA) i prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (dalej: PTP), Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa podjęło uchwałę w dn. 21 listopada 2016 roku o powołaniu Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Emerging Researchers’ Network of Polish Educational Research Association).

CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Głównym celem Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jest inspirowanie, organizowanie i rozwijanie działalności badawczej młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów) reprezentujących nauki pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Zakres działalności Koła obejmuje koordynowanie ich działań oraz wsparcie merytoryczne poprzez:

  • nawiązywanie i realizację współpracy naukowej z młodymi badaczami z zakresu nauk pedagogicznych (i nauk im pokrewnych) reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze;
  • wspomaganie rozwoju kariery naukowej przez popularyzację ich osiągnięć w kraju i za granicą;
  • podnoszenie kwalifikacji przez organizowanie (przy współudziale badaczy zagranicznych) konferencji, seminariów, obozów naukowych, warsztatów rozwijających kompetencje metodologiczne młodych badaczy z dziedziny nauk pedagogicznych oraz umiejętności w zakresie pracy w międzynarodowych zespołach badawczych, pisania wniosków projektowych w celu sfinansowania działalności badawczej z funduszy krajowych i zagranicznych, publikowania artykułów w czasopismach indeksowanych w JCR;
  • przygotowywanie i aplikację wniosków projektowych w ramach programów badawczych oferowanych w kraju i za granicą;
  • inspirowanie i wspomaganie w wyjazdach naukowo-badawczych i dydaktycznych za granicę (np. konferencje naukowe, odczyty, staże, wizyty studyjne);
  • organizowanie cyklicznych seminariów z udziałem badaczy zagranicznych, stanowiących możliwość prezentacji i dyskusji wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców z kręgu nauk pedagogicznych (i nauk im pokrewnych);
  • nawiązywanie i realizację partnerstw badawczych ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi działającymi w kraju i za granicą;
  • występowanie z wnioskami do Zarządu PTP o nagrody i wyróżnienia, szczególnie za podejmowanie ważnych inicjatyw badawczych o zasięgu międzynarodowym;
  • wspieranie realizacji działalności statutowej PTP przez udział w inicjatywach naukowo-badawczych, popularyzatorskich i wydawniczych PTP.

 

CZŁONKOSTWO 

Członkiem Koła Młodych Naukowców PTP może zostać każdy doktor, doktorant, student będący członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, identyfikujący się z celami i zakresem działalności Koła. Szczegółowe warunki członkostwa w PTP określa Statut Towarzystwa (zob. Statut PTP § 12. i nstp.).