Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Neuroróżnorodność – ASD

5 kwietnia 2022 roku odbyły się pierwsze warsztaty “Neuroróżnorodność – ASD” w trwającym na naszej uczelni projekcie “Student z ASD”. Warsztaty zostały zorganizowane i prowadzone przez Koło Młodych Pedagożek i Pedagogów Specjalnych wraz z liderką projektu Celiną Kamecką-Antczak i opiekunem koła Dittą Baczałą. Warsztaty były dedykowane wszystkim chętnym osobom z UMK, co spowodowało bardzo duże zainteresowanie pytaniami: co to znaczy być przebodźcowanym? jak funkcjonuje mózg osoby z ASD? co to znaczy neuroróżnorodność? Zapraszamy do obserwowania aktywności koła na portalach Facebook i Instagram!


Projekt “Asystent Studenta z ASD”

Na naszej uczelni rusza projekt “Asystent Studenta z ASD”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności UMK dla studentek i studentów ze spektrum zaburzeń autystycznych. Oferujemy wsparcie w formie poradnictwa oraz usług asystenckich dla studentek i studentów z ASD.

Zakres i częstotliwość wsparcia ustalana jest indywidualnie i może dotyczyć różnych obszarów związanych ze studiowaniem, np. załatwianie spraw w dziekanacie, poruszanie się po mieście, relacje z osobami prowadzącymi zajęcia, planowanie uczenia się oraz czasu wolnego i inne.

Korzystanie ze wsparcie nie wymagana orzeczenia o niepełnosprawności i diagnoza spektrum zaburzeń
autystycznych.

Każda studentka i każdy student, którzy podejrzewają u siebie ASD mogą wziąć udział w projekcie i otrzymać wsparcie.

W ramach projektu pracujemy nad:
– rozpowrzechnieniem wiedzy o spektrum zaburzeń autystycznych wśród osób pracujących i studiujących w UMK;
– diagnozą barier doświadczanych przez studentki i studentów z ASD na naszej uczelni;
– konkretnymi rozwiązaniami zwiększającymi dostępność naszej uczelni dla studentek i studentów z ASD.

Zapraszamy wszystkie osoby pracujące i studiujące w UMK, które chciałyby wzbogacić swoją wiedzę na temat spektrum zaburzeń autystycznych i/lub chciałyby włączyć się w działania na rzecz dostępności naszej uczelni.

Kontakt: asystentasd@umk.pl

Projekt realizowany jest przez Koło Naukowe Pedagożek i Pedagogów Specjalnych UMK pod opieką Ditty Baczały i finansowany w ramach grantu Fundacji DGA.


Gość z Uniwersytetu Hradec Kralove

Dr hab. Pavel Zikl z Uniwersytetu w Hradec Kralove był gościem w naszym instytucie w ramach programu Erasmus. Dr hab. Pavel Zikl prowadzi Katedrę Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Przedszkolnej i Specjalnej, a u nas wygłosił serię wykładów dla naszych studentek i studentów z kierunku pedagogika specjalna, pedagogika i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Organizatorem wizyty była Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej.


Wykład: studia o niepełnosprawności – teoria krytyczna

Dr Magdalena Zdrodowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego była gościem w naszym instytucie i 2 grudnia 2021 r. wygłosiła wykład – Studia o niepełnosprawności – teoria krytyczna. Spotkanie zorganizowało Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych.

 


Doktoranci w roli ekspertów

27 października 2021 roku doktoranci Celina Kamecka-Antczak oraz Mateusz Szafrański wzięli czynny udział w Międzynarodowym Kujawsko-Pomorskim Forum Ekonomii Społecznej. Jego przewodnim tematem było „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Wśród innych zaproszonych prelegentów znaleźli się Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, dr hab. Beata Cytowska prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski oraz Paula Rakowska – uczestniczka programu „Down The Road” (TTV). Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w przedmiotowej sprawie pomiędzy przedstawicielami praktyki, środowiska naukowego, przedstawicielem Ministerstwa oraz osobami z niepełnosprawnością intelektualną.


Nowa publikacja!

W czasopiśmie “Journal of Religion and Health” ukazał się artykuł pt. “Empathy and Cognitive Processing as Factors Determiningthe Consequences of Secondary Exposure to Trauma Among Roman Catholic Clergymen”, którego jednym z autorów jest prof. dr hab Józef Binnebesel. Na liście MEiN czasopismu przyznano 200 punktów.

Gratulujemy!

Członkowie KNMPS na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek “Spotkania”

Dnia 8 października 2021 roku w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu z okazji 27. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek “Spotkania” członkowie koła Agata Markowska i mgr Mateusz Szafrański przeprowadzili warsztaty “Doświadcz! Zrozum! Przełącz się na integrację”. Warsztaty dotyczyły doświadczania różnego rodzaju niepełnosprawności. W spotkaniu udział wzięła młodzież ze Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacja w Toruniu.


Nowa publikacja

Ukazała się monografia naukowa dr hab. Małgorzaty H. Kowalczyk prof. UMK pt. “Zabójcy seryjni i wielokrotni. Studium kryminologiczno-wiktymologiczne”. Monografię wydało Wydawnictwo Naukowe UMK. “Zasadniczy cel opracowania sprowadza się jednak nie tylko do wielopłaszczyznowej diagnozy zachowań zbrodniczych, ale także do wskazania działań resocjalizacyjno-terapeutycznych, które pomogą
zrozumieć, a także powstrzymać zbrodniczy cykl.” Gratulujemy!


Członkinie KNMP na toruńskim PKS’ie

W dniu 9.07.2021 roku członkinie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych: Agata Markowska, Marta Wągiel i Magdalena Bielicka, brały czynny udział w XIV Toruńskiej Konferencji Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) pt. pedagogiczne konsekwencje pandemii. Referaty dotyczyły kolejno: kształcenia zdalnego a funkcjonowania społeczno-emocjonalnego uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną; jakości relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem klas 1-3 w czasie pandemii; zdalnego nauczania uczniów ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w okresie pandemii.
Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja

Mgr Klaudia Wos (dotorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK), mgr Celina Kamecka oraz mgr Mateusz Szafrański (doktoranci na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych) opublikowali artykuł naukowy “Remote Support for Adults with Intellectual Disability During COVID-19: From a Caregiver’s Perspective” w wysoko punktowanym czasopiśmie Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities (70 pkt.). Opiekunem naukowym doktorantów jest dr hab. Ditta Baczała prof. UMK. Gratulujemy!


Grants4MCstudents dla Klaudii Wos

Mgr Klaudia Wos (doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych) otrzymała grant w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”. Tytuł projektu badawczego: “Development of an instrument to test the level of support for adults with intellectual disabilities”. Projekt będzie realizowany pod opieką naukową promotorki dr hab. Ditty Baczały, prof. UMK. Gratulujemy!


“Mocni – dostępne podcasty” – realizacja innowacji społecznej

Mgr Celina Kamecka-Antczak, mgr Klaudia Wos oraz mgr Mateusz Szafrański, tworząc grupę nieformalną, otrzymali grant w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na realizację innowacji społecznej pt. “Mocni – dostępne podcasty”. Projekt grantowy będzie realizowany w ramach projektu “Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność+” a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gratulujemy!


Redaktor dr Jarosław Przeperski

Dr Jarosław Przeperski jest redaktorem (status gościa) w dwóch specjalnych numerów czasopism:

“Research on Social Work Practice”: https://journals.sagepub.com/toc/rswa/current
“Child and Adolescent Social Work”: https://link.springer.com/journal/10560/volumes-and-issues/38-2


Nowa publikacja

Ukazała się nowa książka prof. dra hab. Piotra Błajeta “Długowieczność w zdrowiu. Radość – sport – seks”, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Po raz kolejny Autor sięga do wieku senioralnego, radzi jak zachować zdrowie i sprawność. Rozważania teoretyczne łączy z ćwiczeniami i dobrymi praktykami, by na długo towarzyszyły nam aktywność fizyczna, psychiczna i bogate życie duchowe.


Ostatnie pożegnanie prof. dr. hab. Czesława Kosakowskiego

19 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr hab. Czesław Kosakowski – mistrz i nauczyciel wielu pokoleń pedagogów specjalnych. Do 1995 roku był związany z naszym uniwersytetem będąc prodziekanem Wydziału Humanistycznego, zastępcą dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii oraz kierownikiem Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Pozostanie w naszych wspomnieniach.


Nowa publikacja

Klaudia Wos (dotorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK) i Ditta Baczała opublikowały artykuł naukowy “Parenting by mothers with intellectual disabilities in Poland: A photovoice study” w wysokopunktowanym czasopiśmie Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (100 pkt.). Gratulujemy!


Nowe publikacje dra Jarosława Przeperskiego

Dr Jarosław Przeperski opublikował dwa artykuły naukowe w wysokopunktowanych czasopismach, które koncentrują się na SOCIAL WORK. Pierwszy artykuł został opracowany wspólnie z Samuelem A. Owusu – Children and the Child Welfare System: Problems, Interventions, and Lessons from Around the World i opublikowany w “Child and Adolescent Social Work Journal” (70 pkt.). Drugi artykuł, którego autorem jest dr J. Przeperski – Social Work Paradigms and Their Effect on Decision Making About Out-of-Home Placement opublikowano w “Research on Social Work Practice” (100 pkt.). Gratulujemy!


Nowa publikacja

Ukazała się pierwsza monografia Sekcji Socjologii Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, która dotyczy zagadnień metodologiczno-teoretycznych, w tym podmiotowości i tożsamości, a także edukacji i aktywności zawodowej oraz pozazawodowej osób z niepełnosprawnościami. Autorami jednego z rozdziałów są mgr Celina Kamecka-Antczak, mgr Mateusz Szafrański oraz mgr Klaudia Wos. Doktoranci skupili się na opisaniu, na podstawie doświadczeń własnych, wyzwań dla badań włączających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszamy do lektury!


Członkini KNMPS wzięła udział w konferencji naukowej

W dniu 20.01.2021 r. członkini Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK Julia Ostrowska brała czynny udział w konferencji naukowej “Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogów WFiNS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrę Dydaktyki i Mediów WFiNS UMK oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego WNH. Referat prelegentki dotyczył budowania relacji międzyludzkich przez osoby z niepełnosprawnościami w przestrzeni Internetu.


Klaudia Wos stypendystką Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “PhDo”

Klaudia Wos, doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (promotorka jest dr hab. Ditta Baczała prof. UMK) otrzymała stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. W tym roku akademickim stypendium otrzymało tylko dwóch doktorantów z całej Polski, którym doceniono dotychczasowe osiągnięcie naukowe. Fundacja zachęca wybitnych doktorantów do rozwoju naukowego, a tym samym wspiera młode pokolenie naukowców w Polsce. Stypendium jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe. Gratulujemy!


Kongres Uniwersytetu Adama Mickiewicza

W dniach 14-16 września 2020 roku odbyła się Konferencja online „Rola pedagogiki i psychologii w społeczeństwie obywatelskim”, zorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udział w konferencji wziął mgr Mateusz Szafrański – doktorant instytutu, wygłaszając referat pt. “Kompetencje kluczowe dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną a partycypacja społeczna”.


VII Międzynarodowa Konferencja “Za kurtyną resocjalizacji. karanie, terapii, resocjalizacji. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

Dnia 11 września 2020 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań” organizowana przez Sekcję Resocjalizacji. W tym roku Konferencja miała odmienną od poprzednich lat formułę, odbyła się ona online za pośrednictwem programu Microsoft Teams. Stanowiła okazję do wymiany doświadczeń praktyków i naukowców, którzy na co dzień zajmują się działalnością resocjalizacyjną.

Konferencję zaszczycili obecnością goście z uniwersytetów w całej Polsce: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Szczeciński. Podczas sesji plenarnej wystąpili goście zagraniczni – przedstawiciele więziennictwa z Ukrainy – Prof. Yevgen Barash oraz Dr Liudmyla Dubchak. Dyskusja podczas konferencji była wartościowa ze względu na obecność praktyków, którzy chętnie dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniem – przedstawicieli Służby Więziennej, kuratorów, pracowników zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz pracowników instytucji zajmujących się szeroko pojętą pomocą społeczną. Odbyły się również 3 panele, podczas których dyskutowano nad różnymi obszarami związanymi z resocjalizacją. Tematyka podczas paneli oscylowała wokół następujących zagadnień: wieloaspektowość resocjalizacji dorosłych i nieletnich, prawno-karny wymiar resocjalizacji i readaptacji oraz doświadczenia naukowe młodych badaczy.


Konferencja “Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”

9 września 2020 r. w Warszawie w Senacie RP odbyła się konferencja “Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną” poświęcona najbardziej aktualnym problemom z życia osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia była mgr Celina Kamecka-Antczak – doktorantka naszego instytutu, która naukowo zajmuje się tożsamością osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich obywatelskimi prawami. Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem poświęconym konferencji i codzienności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

https://ekonomiaspoleczna.pl/wyspy-dobrych-praktyk/


Przewodniczący KNMPS wśród Mistrzów “Run Toruń – Zwiedzaj ze Zdrowiem”

Dnia 16.08.2020 roku odbyła się 9. edycja biegu “Run Toruń – Zwiedzaj ze Zdrowiem!” na dystansie 10 km. Jan Zawieja – przewodniczący Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych zajął II miejsce w kategorii Mistrzostw Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gratulujemy!


Inter Disciplinas Excellentia

Dr hab. Ditta Baczała prof. UMK jest w konsultantem zespole, który został laureatem w konkursie INTER DISCIPLINAS EXCELLENTIA w naszej uczelni badawczej. Zespól pod kierunkiem dr hab. Ariadny Strugielskiej, prof. UMK zgłosił grant naukowy “DISCOWER (discipline-oriented construction of written English as a lingua franca)”. GRATULUJEMY!


Nagrody i wyróżnienia Rektora dla pracowników naukowych

24 czerwca 2020 r. JM Rektor UMK wręczył nagrody i wyróżnienia. W naszej katedrze zostali nagrodzeni dr hab. Małgorzata Kowalczyk prof. UMK, prof. dr hab. Piotr Blajet i dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.


Sukcesy publikacyjne

Dr Jarosław Przeperski jest współautorem dwóch artykułów naukowych (70  i 40 pkt.): Using risk factor statistics in decision-making: prospects  and challenges w “European Journal of Social Work” i Cooperation in  Child Welfare Decision Making: Qualitative Vignette Study w “Child  Care in Practice”. Nasz Kolega opublikował artykuły razem z Brianem Taylorem, czego serdecznie gratulujemy!


Sukces publikacyjny

Panie Klaudia Wos, Celina Kamecka-Antczak i Pan Mateusz Szafrański – nasi doktoranci napisali razem artykuł “In search of solutions regarding the sex education of people with intellectual disabilities in Poland participatory action research”, który został opublikowany w brytyjskim czasopiśmie “European Journal of Special Needs Education” (70 pkt.). Promotorką całej Trójki jest dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.

Gratulujemy!


02.04. – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych przyłącza się do akcji – Polska na niebiesko.


Światowy Dzień Zespołu Downa

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych chciałoby przyłączyć się do Skarpetkowego Wyzwania. Data 21.03.2020 r. wiąże się zespołem wad wrodzonych, jakim jest Zespół Downa – trisomią 21. chromosomu i rozpoczęciem nowego życia, które symbolizuje wiosna. To właśnie z tej okazji zakładane są dwie różne skarpetki. Osoby na całym świecie publikują swoje zdjęcia z kolorowymi skarpetkami. My
również łączymy się z nimi!

#ŚwiatowyDzieńZespołuDowna #WordDownSyndromeDay #WDSD2020 #ŚDZD2020 #WDSD #ŚDZD #SkarpetkoweWyzwanie


Warsztaty o niepełnosprawności

Od nowego semestru członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych rozpoczęli cykl warsztatów poświęconych tematyce niepełnosprawności w szkołach ogólnodostępnych. Pierwsze zajęcia odbyły się dla ponad 200 uczniów (8 klas) w Szkole Podstawowej w Wielgiem (rodzinnej miejscowości jednej z członkiń naszego Koła). Uczniowie podczas zajęć mają możliwość poznania zjawiska niepełnosprawności w teorii oraz praktyce.


Badania naukowe we Francji

Prof. Józef Binnebesel od 4 stycznia do 1 marca 2020 roku był we Francji, gdzie badał i analizował wsparcie pozamedyczne osób z dysplazją szpiku w procedurze jego transplantacji.


Staż w Wielkiej Brytanii

Mgr Celina Kamecka-Antczak, studentka studiów doktorskich w naszym instytucie odbyła staż na Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii. Przez trzy miesiące Pani Celina uczestniczyła w zajęciach jako słuchaczka i prowadziła seminaria. Brała także udział w obradach Disability Reseach Forum, wygłaszając referat dotyczący polskich studiów nad niepełnosprawnością. Zrealizowała zaawansowany kurs metodologii badań jakościowych w edukacji.


Gratulujemy

Dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Serdecznie gratulując, życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów naukowych.


Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji

14 października 2019 roku zostały wręczone wyróżnienia w Konkursie “Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. Jedną z nagrodzonych osób była mgr Alina Arciszewska-Binnebesel, która współpracuje z UMK od wielu lat. Gratulujemy!


Warsztaty podczas Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych “Innym Okiem”

W ramach XVI Edycji Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych ,,Innym Okiem” w Teatrze “Baj Pomorski” w Toruniu członkowie Koła 12.10.2019 roku zrealizowali otwarte warsztaty. Pierwszy z nich poświęcony został różnym rodzajom niepełnosprawności człowieka, w ramach którego uczestnicy mieli możliwość spojrzenia “innym okiem” na wyzwania, które stoją przed osobami z niepełnosprawnością natomiast drugi dotyczył szeroko pojętej seksualności i trudności w mówieniu o niej. Dziękujemy za czynny udział oraz wysoką frekwencję.


Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

10 października 2019 roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Iławie dr hab. Ditta Baczała prof. UMK przedstawiła problematykę aktywności rekreacyjnej seniorów, przedstawiając również badania dotyczące tej aktywności u osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Zaproszenie na wystawę

Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej (Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu) oraz studentki i studenci z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu zapraszają do odwiedzenia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i zapoznania się z wystawą pt. „Zrozumieć FAS – o Płodowym Zespole Alkoholowym”.

Celem wystawy jest prezentacja funkcjonowania osób z FAS w ujęciu interdyscyplinarnym. Problematyka ta została przedstawiona w kilku aspektach m.in. psychiatrycznym, psychologicznym, pedagogicznym, instytucjonalnym.
Wystawę tworzą postery naukowe przygotowane przez studentki i studentów w ramach Konferencji Naukowej “Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)”, która odbyła się w 2018 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Pracownicy naszej Katedry zostali nagrodzeni

26 września 2019 roku dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk, dr hab. Małgorzata Kowalczyk prof. UMK, dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK i prof. zw. dr hab. Piotr Błajet otrzymali nagrody od JM Rektora UMK. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!


Realizujemy projekt “Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego”

Kliknij i sprawdź szczegóły:

Toruńska szkoła ćwiczeń


Członkowie KNMPS na pikniku rodzinnym w CMOLU

1 czerwca 2019 roku członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych Jan Zawieja i Kamil Boduch uczestniczyli w pikniku rodzinnym dla podopiecznych i ich najbliższych w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu. Przygotowali tam zadania i konkurencje sportowe, które rodziny musiały – wspólnymi siłami – zaliczyć.


“Bieg z książką” i sukces drużyny członka KNMPS

26 maja 2019 roku na terenie naszej uczelni odbył się piąty “Bieg z książką”. W sztafecie drużynowej wystartował student z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych Jan Zawieja wraz z podopiecznymi ośrodka, w którym prowadzi zajęcia biegowe. Drużyna o nazwie CMOLUchy zajęła pierwsze miejsce!


XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross”

Dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK wziął udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kubler-Ross” organizowanej (w dniach 23-26 maja 2019 r.) cyklicznie przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Z inicjatywy dra hab. Józefa Binnebesela prof. UMK nasza uczelnia podpisała umowę współpracy w ramach konsorcjum naukowego, realizującego projekt badawczy poświęcony problematyce funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną.


VI Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej w Siedlcach

W dniach 16-17.05.2019 r. Klaudia Wos (przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych) oraz  mgr Celina Kamecka-Antczak brały czynny udział w VI Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej “Synergia i kompleksowość działań inkluzyjnych w polityce społecznej i edukacyjnej” organizowanym przez Katedrę Edukacji Integracyjnej Instytutu Edukacji, Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Prelegentki zaprezentowały wystąpienie pt. “Wyzwania dla badań włączających osób z NI”.


VI Międzynarodowa Konferencja “Za kurtyną resocjalizacji”

26 kwietnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania przestrzeni resocjalizacyjnej” organizowana przez Sekcję Resocjalizacji. Stanowiła ona okazję do wymiany doświadczeń praktyków i naukowców, którzy na co dzień zajmują się działalnością resocjalizacyjną. Konferencję zaszczycili obecnością goście z uniwersytetów w całej Polsce: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas sesji plenarnej wystąpili goście zagraniczni – przedstawiciele więziennictwa z Ukrainy – Prof. Yevgen Barash oraz Dr Liudmyla Dubchak. Dyskusja podczas konferencji była wartościowa ze względu na obecność praktyków, którzy chętnie dzielili się swoimi refleksjami  i doświadczeniem – przedstawicieli Służby Więziennej, kuratorów, pracowników zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz pracowników instytucji zajmujących się szeroko pojętą pomocą społeczną. Odbyło się również 5 paneli tematycznych, podczas których dyskutowano nad różnymi obszarami związanymi z resocjalizacją. Tematyka podczas paneli oscylowała wokół następujących zagadnień: teoretyczne podstawy resocjalizacji, wielowymiarowość systemu penitencjarnego, nieletni – problemy – rozwiązania instytucjonalne, sieć instytucjonalno-społeczna w resocjalizacji, doświadczenia naukowe młodych badaczy. W dniu poprzedzającym Konferencję odbyły się również warsztaty, których celem było rozbudowanie umiejętności i podniesienie kompetencji uczestników oraz stworzenie okazji do wymiany doświadczeń.


19. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

25.04.2019 roku w ramach 19. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych zorganizowali warsztat pt. “Powiedz to głośno – porozmawiajmy o seksualności!”. Spotkanie było dedykowane osobom zainteresowanym problematyką edukacji seksualnej. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość wcielenia się w rolę edukatorów oraz uczniów z wykorzystaniem edukacyjnej gry planszowej “Wyzwania życia”, której autorami są organizatorzy wydarzenia. Dziękujemy za udział i owocną rozgrywkę.


Zaproszenie na konferencję

26 kwietnia 2019 roku odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej”. Konferencja stanowić będzie w zamierzeniu organizatorów płaszczyznę do wymiany poglądów oraz inicjowania dyskusji w zakresie kierunków współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej. W szczególności w płaszczyźnie prawnej, w perspektywie makro i mikrostrukturalnej oraz w odniesieniu do nowych rozwiązań w praktyce resocjalizacyjnej. Obszary tematyczne konferencji to: kierunki współdziałania w obszarze reakcji społeczno-normatywnej, obszary współdziałania w zakresie resocjalizacji oraz kierunki współdziałania podmiotów w zakresie potrzeb postpenitencjarnych. 25 kwietnia odbędą się również warsztaty rozbudowujące umiejętności z zakresu współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą działalnością resocjalizacyjną. Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl. Zapraszamy!


Międzynarodowa Konferencja Health in the Multidisciplinary Discourse

12 kwietnia 2019 roku dr hab. Ditta Baczała prof. UMK, dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK i mgr Mateusz Szafrański byli uczestnikami Międzynarodowej Konferencji “Health in the Multidisciplinary Discourse” zorganizowanej na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie przez Wydział Nauk o Zdrowiu.


Wyjazd do Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie

Od 8 do 12 kwietnia 2019 roku dr hab. Ditta Baczała prof. UMK, dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK i mgr Mateusz Szafrański byli gośćmi Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Nasza kadra naukowo-dydaktyczna prowadziła zajęcia w programie ERASMUS+. Pan Mateusz Szafrański prowadził dwa seminaria dla studentek i studentów UKU. Seminaria były poświęcone problematyce kształtowania kompetencji u osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Witamy nowych członków naszej Katedry

Od 1 kwietnia 2019 r. decyzją JM Rektora Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji powiększyła swój skład osobowy. Serdecznie witamy: dr Małgorzatę Fopkę-Kowalczyk, dr hab. Małgorzatę Kowalczyk prof. UMK, dra hab. Jacka Szczepkowskiego.


Wizyta w Czechach

W dniach 25-29 marca 2019 r. dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK byli gośćmi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Hradec Kralove w Czechach w ramach programu Erasmus +. Oboje uczestniczyli również w uniwersyteckich Dniach Pedagogiki obchodzonych nie tylko na uczelni, ale również w mieście. Dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK był gościem specjalnym tych dni, a wykład Profesora zgromadził  studentki i studentów, którzy wypełnili całą wydziałową aulę.


Integracja w CMOLU

Dnia 24.03. 2019 r. dwóch członków Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych – Jan Zawieja i Kamil Boduch – zostało zaproszonych do Całodobowego Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Toruniu na ognisko organizowane przez podopiecznych. Spotkaniu towarzyszyły wspólne rozmowy, śpiewanie piosenek oraz dobra zabawa.
Jan Zawieja i Kamil Boduch aktywnie uczestniczą w życiu społeczności ośrodka, realizując od października 2018 roku wolontariat. Prowadzą zajęcia biegowe i muzyczne, a w planach mają podjęcie kolejnych aktywności.


Młodzi badacze doskonalili swój warsztat naukowy

Członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu w dniach 14-15.03.2019 roku aktywnie uczestniczyli w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Nauki społeczne wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza. Wydarzenie naukowe odbyło się na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pani mgr Celina Kamecka-Antczak wygłosiła referat dotyczący wyzwań paradygmatu partycypacyjnego w kontekście aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w badaniach naukowych. Pan mgr Mateusz Szafrański opowiedział o wyzwaniach dla badań rzetelnych w szkole specjalnej. Pani lic. Klaudia Wos zaprezentowała poster pt. Trudności związane z przygotowaniem projektu badawczego – wątpliwości początkującej badaczki.


Osobowość roku 2018

12 marca 2019 roku w toruńskim Ratuszu Staromiejskim odbyła się wielka gala finałowa wręczenia prestiżowych tytułów “Osobowość roku 2018” województwa kujawsko-pomorskiego, podczas której osoby, wyróżniające się szczególnymi dokonaniami w różnych dziedzinach osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Głosowanie było prowadzone w czterech kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes.
W gronie laureatów znalazł się Pan mgr Mateusz Szafrański – doktorant Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, zajmując pierwsze miejsce w powiecie brodnickim w kategorii działalność społeczna i charytatywna.
Gratulujemy!


Zachęcamy do lektury nowej książki prof. zw. dra hab. Piotra Błajeta

Polecamy kolejną książkę prof. zw. dra hab. Piotra Błajeta – aktualna problematyka w ujęciu naukowym.


Niezwykły gość

Dnia 28 lutego 2019 roku na spotkanie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych przybyła japońska Foka Paro – robot terapeutyczny wykorzystywany w rehabilitacji. Podczas spotkania rozmawiano także o działalności Fundacji “Werwa Team”, która jest pionierem terapii przy użyciu foki w województwie kujawsko-pomorskiem.


Zachęcamy do lektury nowej książki dra hab. Józefa Binnebesela prof. UMK

Polecamy lekturę recenzji najnowszej książki dra hab. Józefa Binnebesela prof. UMK pt. “Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej”.

Recenzja prof. dr H. Katolyk 

Recenzja prof. dr. hab. S. Kowalika 


Gra edukacyjna “Wyzwania życia” trafiła do szkół

Dobiegł końca okres tworzenia prototypu i testowania gry edukacyjnej “Wyzwania życia”. Innowacyjne narzędzie do prowadzenia zajęć dotyczących szeroko rozumianej seksualności człowieka trafiło do czterech szkół przysposabiających do pracy w województwie kujawsko-pomorskim (Zespół Szkół nr 26 w Toruniu; Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy), z których uczniowie brali udział w testowaniu gry. Życzymy udanych rozgrywek!


Zapraszamy na wystawę do Biblioteki Uniwersyteckiej

Kierownik Katedry Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji WNP UMK w Toruniu dr hab. Ditta Baczała prof. UMK oraz członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu zachęcają do odwiedzenia Biblioteki Uniwersyteckiej i zapoznania się z wystawą pt. Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy). Celem wystawy jest zapoznanie ją odwiedzających z interdyscyplinarnym ujęciem aktualnego problemu społecznego, jakim jest funkcjonowanie osób z FAS. Problematyka ta została przedstawiona w kilku aspektach, np. psychiatrycznym, psychologicznym, pedagogicznym, instytucjonalnym.
Ekspozycja będzie dostępna do końca stycznia 2019 roku.


Psy – terapeuci na wykładzie

W środę 9 stycznia 2019 roku odbył się kolejny w cyklu wykład dra hab. Józefa Binnebesela prof. UMK poświęcony problematyce terapii w pedagogice specjalnej. Gośćmi specjalnymi była mgr Anna Jurek z Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu (SZKOŁY ĆWICZEŃ UMK) oraz jej dwa psy, pracujące jako terapeuci. Wykłady, na które prof. Józef Binnebesel zaprasza ciekawych gości cieszą się dużą popularnością wśród studentek i studentów wszystkich kierunków studiów na Wydziale Nauk Pedagogicznych.


Wolontariat w CMOLU w Toruniu

Od połowy października 2018 roku członkowie naszego Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych podjęli współpracę w ramach wolontariatu z Całodobowym Młodzieżowym Oddziałem Leczenia Uzależnień w Toruniu.
Dotychczas studenci pomagali przy organizacji zabawy andrzejkowej oraz mikołajek, prowadzili zajęcia terapeutyczne, uczestniczyli w spotkaniach społeczności oraz w życiu codziennym młodzieży korzystającej z terapii w ośrodku. W każdą niedzielę organizowane są dla podopiecznych ośrodka zajęcia biegowe (prowadzi je student z KNMPS), a w planach są jeszcze inne aktywności.
Ze względu na charakter działalności placówki nie ma możliwości zamieszczenia zdjęć z realizowanych tam zajęć.


Bajkowe Mikołajki

8 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu (SZKOLE ĆWICZEŃ UMK) odbyły się bajkowe obchody mikołajkowe, w których naszą katedrę reprezentował dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK. Przed Panem Profesorem stanęło trudne wyzwanie. Jako członek jury został zobowiązany do wyboru najpiękniejszego stroju bajkowego. Zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy konkursu!


Medal dla prof. dr. hab. Piotra Błajeta
Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Play and Lifelong Learning” prof. zw. dr hab. Piotr Błajet – pracownik naszej Katedry oraz dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu, prywatnie brydżysta – został uhonorowany medalem Światowej Federacji Brydża za działania na styku brydż–nauka.

International Scientific Conference Play and Lifelong Learning

5 grudnia 2018 roku odbyła się International Scientific Conference “Play and Lifelong Learning”. Konferencja została zorganizowana przez trzech głównych organizatorów: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji, Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK i European Bridge League. Wydarzenie to dedykowane było pracownikom naukowym, doktorantom a także studentom i praktykom zainteresowanym problematyką gier oraz procesu całożyciowego uczenia się. Celem konferencji była wymiana poglądów a także szeroko pojmowany dyskurs akademicki. Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w zakładce konferencje https://www.pedagogika.umk.pl/kppr/konferencje/ 


Wzięliśmy udział w obchodach Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
3 grudnia 2018 r. obchodzony jest Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W Urzędzie Marszałkowskim naszego województwa zostały zorganizowane uroczyste obchody tego szczególnego dnia. Odbył się bogaty kiermasz świąteczny (wystawcami były instytucje edukujące, rehabilitujące i opiekujące się osobami z NI) oraz konferencja poświęcona problematyce ubezwłasnowolnienia i komunikacji z osobami z NI. Całość wzbogaciły warsztaty “True Feelings”. Na obchodach obecni byli studentki i studenci z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych i dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.

Dr hab. Ditta Baczała prof. UMK na międzynarodowym seminarium w Izraelu
W dniach 24-30 listopada 2018 r. dr hab. Ditta Baczała prof. UMK uczestniczyła w międzynarodowym seminarium edukacyjnym w Tel Awiwie poświęconym organizacji sytemu oświaty w Izraelu. W programie seminarium przewidziane były również wizyty w izraelskich i palestyńskich szkołach oraz uniwersytetach. Przewidziana została również wizyta w Yed Vashem.

Stypendium dla przewodniczącej KNMPS

Pani Klaudia Wos – studentka Pedagogiki II stopnia studiów stacjonarnych i przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych – otrzymała stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego w Toruniu za osiągnięcia naukowe. O przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019 ubiegało się 171 studentów toruńskich szkół wyższych, w sumie przyznano ich 96. Serdecznie gratulujemy!


Wizyta w Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
26.11.2018 r. członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych byli gośćmi Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku. Jest to jedno z niewielu miejsc, świadczących wsparcie dorosłym osobom z autyzmem, które zakończyły edukację. Wizyta w placówce umożliwiła poznanie specyfiki funkcjonowania placówki dostosowanej do potrzeb tej grupy oraz poznanie form i metod pracy, które są na co dzień stosowane w centrum.

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością Psychoterapia – wsparcie w różnych wymiarach życia
Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji WNP UMK wraz z Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka”, Miastem Toruń i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowali kolejne z cyklu Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością, które odbyło się 20 listopada 2018 r. Czynny udział w seminarium wzięli m.in. wykładowcy z Katolickiego Ukraińskiego Uniwersytetu we Lwowie.
Więcej informacji i zdjęć z wydarzenia można znaleźć w zakładce KONFERENCJE (https://www.pedagogika.umk.pl/kppr/konferencje/).

XXXI Forum Pedagogów
W dniach 14-15 listopada 2018 roku lic. Klaudia Wos, mgr Celina Kamecka-Antczak oraz mgr Mateusz Szafrański brali czynny udział w XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej FORUM PEDAGOGÓW Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka, zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim. Wystąpienia prelegentów dotyczyły przedstawienia specyfiki prowadzenia badań naukowych w paradygmacie emancypacyjnym, których aktywnymi uczestnikami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz prezentacji raportu z badań pt. Postrzeganie dobra wspólnego przez młodych dorosłych z NI.

Gość na wykładzie
14 listopada 2018 na zaproszenie dr. hab. Józefa Binnebesela prof. UMK odbył się wykład ks. dr. Zbigniewa Babickiego na temat Działalność pomocowa i opiekuńczo-wychowawcza na rzecz dzieci w Rwandzie – perspektywa edukacji globalnej. W wykładzie udział wzięli studenci pedagogiki specjalnej oraz pracownicy i doktoranci naszego Wydziału.

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym seminarium
Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji WNP UMK wraz z Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka”, Miastem Toruń i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragną zaprosić na kolejne seminarium online z cyklu Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością, które odbędzie się 20 listopada 2018 r. od godziny 10:00.
Naszymi gośćmi będą wykładowcy i psychoterapeuci z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.
Transmisja będzie dostępna na stronie:  https://www.youtube.com/watch?v=fFx0JOc5luA


Spotkanie w DOMU MATEUSZ

10 listopada 2018 r. grupa studentek i studentów z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych z dr hab. Dittą Baczałą prof. UMK odwiedziła Ośrodek Readaptacyjny DOM MATEUSZ w Toruniu. Młodzi pedagodzy specjalni, zainteresowani problematyką resocjalizacji, zapoznali się z założeniami metody Waldemara Dąbrowskiego – TATY – założyciela DOMU MATEUSZ. Poznali również pasję i przekonanie TATY o słuszności wyboru określonej drogi życiowej, co potwierdza 178 mieszkańców DOMU MATEUSZ, z których żaden nie “zaliczył recydywy”. Spotkanie odbyło się w przeddzień 100 lat Niepodległej, co podczas wizyty zostało parokrotnie uczczone.


Nietypowy wykład

7 listopada 2018 roku w ramach zajęć z pedagogiki specjalnej odbył się wykład poświęcony systemowi kształcenia i terapii w Tajlandii wygłoszony przez Fakarata Homparum z Bangkoku. Zaproszony referent jest doktorantem na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.


Dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK uhonorowany tytułem przyjaciela hospicjum

27 października dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK wziął czynny udział w XI Kluczborskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej i Formacji Hospicyjnej Miej serce i patrzaj w serce, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio,  Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prelegent, który był jednocześnie członkiem komitetu naukowego, zaprezentował wystąpienie pt. Wolontariat hospicyjny jako element Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej osób z NI. Podczas konferencji dr hab. J. Binnebesel prof. UMK został uhonorowany tytułem przyjaciela hospicjum. Składamy serdeczne gratulacje.


25-lecie Arkadii

24 października 2018 r. w Dworze Artusa w Toruniu odbył się BAL JUBILEUSZOWY z okazji 25-lecia działalności toruńskiej Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Arkadia”. Wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i zaproszonych gości była również dr hab. Ditta Baczała prof. UMK, która współpracuje z Fundacją od początku jej istnienia. Prezentacja działalności i osiągnięć Fundacji pokazała, że każdy stereotyp społeczny i kulturowy można zmienić.


Poznaj, odczuj i zrozum świat osób niewidomych

W naszym społeczeństwie są obywatele z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W naszym społeczeństwie słychać o integracji, inkluzji i normalizacji. Nasza akceptacja niepełnosprawności drugiego człowieka zależy od wiedzy i doświadczenia na temat ludzkiej niepełnej sprawności. Podkreślając rolę edukacji społecznej zapraszamy wszystkich do NIEWIDZIALNEGO DOMU w Toruniu. Tam można poznać, odczuć i zrozumieć świat odbierany przez osoby niewidome. Tam można zrozumieć, że świat interpretowany wzrokiem jest uboższy. Zapraszamy na edukację społeczną do NIEWIDZIALNEGO DOMU.


Spotkanie z prof. Lennardem Davisem

23 października w Warszawskim Centrum Sztuki Włączającej Downtown odbyło się spotkanie z profesorem Lennardem Davisem- czołowym badaczem amerykańskich studiów nad niepełnosprawnością, profesorem nauk i sztuk wyzwolonych na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Punktem wyjścia do rozmowy była historia kształtowania się pojęcia “niepełnosprawności” w odniesieniu do kategorii ciała, spojrzenia i języka. W spotkaniu udział wzięły mgr Celina Kamecka-Antczak oraz Krystyna Popowska.


40-lecie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

19 października 2018 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe 40-lecia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Wśród zaproszonych gości były dra hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec prof. UMK, które współpracują z Szacownym Jubilatem od wielu lat.


XI Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego

W dniach 12 -14 października 2018 w Radomiu odbyła się kolejna już XI Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego, podczas której na prośbę organizatorów dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK wygłosił wykład na temat: Osoba z NI jako wolontariusz hospicyjny.


Członkowie KNMPS na III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

W dniach 18-19.10.2018 roku członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych, Celina Kamecka-Antczak, Klaudia Wos oraz Mateusz Szafrański wzięli czynny udział w III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, organizowanej przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prelegenci zaprezentowali referaty dotyczące innowacyjnych rozwiązań w edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz szans i barier prowadzenia treningu kompetencji obywatelskich w szkołach specjalnych.


Przełamywanie stereotypów – warsztaty w teatrze Baj Pomorski

W ramach XV Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych INNYM OKIEM w Baju Pomorskim w dniu 13.10.2018 roku Klaudia Wos oraz Mateusz Szafrański przeprowadzili otwarte warsztaty edukacyjne dotyczące zagadnień związanych z niepełnosprawnością człowieka. Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólną naukę i zabawę.


Witamy nowych członków KNMPS

Pierwsze spotkanie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych w roku akademickim 2018/2019 odbyło się 11.10.2018 roku. Podczas zebrania omówione zostały kwestie dotyczące spraw organizacyjnych. Po przedstawieniu dotychczasowych form działalności Koła, zaprezentowane zostały propozycje aktywności ze strony nowych członków. Na zakończenie ustalono plany na przyszłość.


XXXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Najlepsze wystąpienie magistra

Mgr Mateusz Szafrański decyzją audytorium XXXII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów otrzymał wyróżnienie  w konkursie na najlepsze wystąpienie magistra. Podczas wystąpienia doktorant przedstawił problematykę wyzwań dla badacza podczas prowadzenia rzetelnych badań  w szkole specjalnej.


XXXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

W dniach 17.-22.09.2018 roku Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Uniwersytet Zielonogórski zorganizowali XXXII Letnią Szkołę Młodych Pedagogów “Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marii Dudzikowej i zastępcy prof. dr hab. Ewy Bochno. W Letniej Szkole udział wzięło troje doktorantów: mgr Celina Kamecka-Antczak, mgr Anna Nowak, mgr Mateusz Szafrański.


Najlepsza studentka Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu w roku akademickim 2017/2018

Z przyjemnością informujemy, że najlepszą studentką WNP UMK w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 została lic. Klaudia Wos. Pani Klaudia uzyskała wysoką średnią ocen za miniony rok akademicki. Podejmuje wiele dodatkowych działań naukowo-organizacyjnych. Obecnie przewodniczy zespołowi innowatorów, realizując grant (“Wyzwania życia”) w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nagrody i wyróżnienia

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn w dniu 19 września 2018 roku wręczył nagrodę i wyróżnienie dla pracowników Katedry. Nagrodę III stopnia otrzymał dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK. Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalność dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej przyznano dr hab. Dittcie Baczale prof. UMK. Gratulujemy!


Wakacje? Dla innowatorów to nie wymówka

Trwają prace nad prototypem gry edukacyjnej z zakresu edukacji seksualnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną “Wyzwania życia” realizowanej w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


O sukcesie innowatorów w prasie

Zachęcamy po zapoznania się z artykułem prasowym, w którym innowatorzy opowiadają o założeniach gry edukacyjnej “Wyzwania życia”.

Link do artykułu: https://plus.nowosci.com.pl/wiadomosci/a/jak-mowic-o-seksualnosci-w-szkole-specjalnej-ma-w-tym-pomoc-gra-planszowa,13407050


Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Różne twarze wykluczenia”

29 czerwca 2018 r. Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych p. Klaudia Wos brała czynny udział w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Różne twarze wykluczenia” organizowanej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Wygłosiła referat pt. “Aspekty wykluczenia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście ich uczestnictwa w życiu kulturalnym”. Było to kolejne cenne doświadczenie naukowe, które pozwoliło na interdyscyplinarną wymianę spostrzeżeń i rezultatów badań.


Członkowie KNMPS na 25-leciu Fundacji im. Brata Alberta – Warsztatu Terapii Zajęciowej “Bratanki”

29 czerwca 2018 r. Studentki z  Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych  wzięły udział w pomocy przy organizacji pikniku, który odbył się w Muzeum Etnograficznym im. M. Znamierowskiej – Prufferowej w Toruniu. Piknik uświetnił Dzień Patrona oraz 25-lecie Fundacji im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej “Bratanki”.  Dziewczyny dbały o pełne brzuchy uczestników pikniku pomagając przy kiermaszu ciast i innych pyszności. Pamiętając o najmłodszych gościach uroczystości skręcały kolorowe balony, puszczały bańki mydlane oraz malowały buzie. Bardzo dziękujemy za współpracę.


Innowatorzy z WNP

Członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK, tworząc grupę nieformalną, otrzymali grant w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na realizację innowacji społecznej pt. “Wyzwania życia”.
Projekt grantowy będzie realizowany przez okres 6 miesięcy w ramach ,,Innowacji na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ,,Wyzwania życia” dotyczy stworzenia oraz testowania gry planszowej (środka dydaktycznego) jako narzędzia edukacji seksualnej, przeznaczonej dla pełnoletnich uczniów szkół specjalnych z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Grupa nieformalna w składzie: Celina Kamecka-Antczak, Anna Nowak, Anna Pawlak, Mateusz Szafrański, Krystyna Popowska, Sandra Wojtas, Klaudia Wos.

Opiekun naukowy i ekspert w grancie: dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.

Młodzi naukowcy aplikowali przez 7 miesięcy, biorąc udział w badaniach naukowych i licznych profesjonalnych szkoleniach. Doszli do finału, zdobywając grant i zajmując w rankingu czołowe miejsce.


Wizyta studyjna w Belgii

W dniach 23 – 27.05.2018 jedenastu uczniów z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu uczestniczyło w wizycie studyjnej do instytucji Unii Europejskiej w Belgii.
Wyjazd był nagrodą dla uczniów, biorących udział w realizowanych przez Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych UMK projektach edukacji obywatelskiej.
Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych pozyskało środki puli funduszy europarlamentarzystów na wizyty w instytucjach unijnych na dwa wyjazdy uczniów. Pierwszy wyjazd, w którym uczestniczyli członkowie Uczniowskiego Koła Młody Obywatel przy KPSOSW im. J.Korczaka w Toruniu odbył się pod patronatem eurodeputowanego Tadeusza Zwiefki. Uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami mieli okazję zobaczyć słynny znak Brukseli – Atomium, zwiedzić Parlament Europejski, wysłuchać prelekcji na temat pracy posłów oraz poznać historię Unii Europejskiej w innowacyjnym interaktywnym parlamentarium. Zwieńczeniem kilkudniowej europejskiej wycieczki była wizyta w Antwerpii. Następny wyjazd (pod patronatem europosła Janusza Zemke) odbędzie się tuż po zakończeniu roku szkolnego. W wyjeździe weźmie udział laureat konkursu ,,Czym jest dla mnie dobro wspólne?”, który odbył się w KPSOSW i był zorganizowany również przez Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych.

 


Konferencja “O niepełnosprawności raz jeszcze”

18. maja 2018 r. członkinie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych: Natalia Ślufińska, Klaudia Wos oraz Celina Kamecka-Antczak brały czynny udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „O niepełnosprawności raz jeszcze” organizowanej przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” oraz Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Referaty prelegentek dotyczyły funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych sferach życia.

dav

Konkurs “Czym jest dla mnie dobro wspólne?”

8 maja 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu został zakończony i rozstrzygnięty konkurs pt. “Czym jest dla mnie dobro wspólne?” Konkurs został zorganizowany przez: K-PSOSW, Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych UMK oraz Parlament Europejski (patronat europoseł Janusz Zemke).
Celem konkursu było rozwijanie kompetencji społecznych u pełnoletnich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną specjalnej szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy.
Jury konkursu przyznało (zgodnie z regulaminem) pierwszą nagrodę (wyjazd z opiekunem do Brukseli na zaproszenie Parlamentu Europejskiego) oraz trzy wyróżnienia.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i studentkom i studentom KNMPS, dzięki którym konkurs został zorganizowany i przeprowadzony.

SONY DSC
SONY DSC

Udział w II Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej 

W dniu 11.05.2018 r. członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych, p. Klaudia Wos oraz p. Mateusz Szafrański wzięli czynny udział w II Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, prezentując referaty dotyczące specyficznych potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w ujęciu społeczno-kulturowym.


Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu był uroczyście obchodzony IV Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ,,Z uśmiechem przez świat – podróż w rytm Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.” Organizatorami uroczystości była Szkoła Podstawowa Nr 19 im. bł. ks. W. S. Frelichowskiego oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin “Dziewiętnastka” Projekt był współfinansowany przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Współorganizatorem był Wydział Nauk Pedagogicznych UMK – Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji i Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych. Jak co roku w zabawie udział wzięło ok. 100 uczestników z siedmiu placówek szkolnictwa specjalnego: KPSOSW i ZS nr 26 w Toruniu, ZSS w Brodnicy, SPS w Aleksandrowie Kujawskim, SOSW w Bydgoszczy, SOSW w Wielgiem oraz SP nr 19 w Toruniu.


Konferencja nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS)

10 maja 2018 roku odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencja naukowa “Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)”.
Celem konferencji było zapoznanie uczestników z interdyscyplinarnym ujęciem niepełnej sprawności człowieka – tym razem szczególna uwaga została skupiona na osobie z Płodowym Zespołem Alkoholowym.
Organizatorzy konferencji – Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji i Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych – zaprosili do dyskusji nad problemem egzystencji człowieka z FAS specjalistów, którzy przedstawili tę problematykę w kilku aspektach, np. psychiatrycznym, psychologicznym, pedagogicznym, instytucjonalnym.
Konferencja była transmitowana online przez TV UMK.


Wizyta we Lwowie

Dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK brali udział w programie ERASMUS + na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie w dniach 15 – 21 kwietnia 2018 r. Nasz uniwersytet i uniwersytet we Lwowie mają podpisaną umowę o współpracy oraz umowę dotyczącą programu edukacyjnego ERASMUS +. Dzięki wspólnym przedsięwzięciom naukowo-dydaktycznym było możliwe zaproszenie do prowadzenia seminarium naukowego mgra Mateusza Szafrańskiego.
Nasza delegacja nie tylko prowadziła zajęcia dydaktyczne. Uczestniczyliśmy w zebraniu Katedry Psychologii i Psychoterapii, spotkaniu roboczym z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Koordynatorem programu ERASMUS + na UKU we Lwowie.


Innowacja społeczna “Wyzwania życia”

Trwają intensywne działania w ramach innowacji społecznej “Wyzwania życia” rozwijanej w projekcie „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, m.st. Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Członkinie grupy projektowej: Klaudia Wos, Celina Kamecka-Antczak oraz Krystyna Popowska zorganizowały warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Toruniu dotyczące tematyki związanej z innowacją – seksualności człowieka. Razem z uczniami rozmawialiśmy o cechach kobiet i mężczyzn, problemów w ich relacjach oraz omawialiśmy tematy w zakresie edukacji seksualnej, które interesują uczniów jako przyszłych odbiorców naszej innowacji. Było to wprowadzenie do dalszych działań, które mamy nadzieję realizować po pozytywnej opinii komisji oraz otrzymaniu grantu.


Przegląd Piosenki Integracyjnej

Członkinie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych w dniu 18.04.2018 r. brały udział przy organizacji Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Integracyjnej “Dobrze widzi się tylko sercem” zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu. W przeglądzie udział brało sześć placówek z województwa kujawsko-pomorskiego.

dav

Innowatorzy

Grupa Innowatorów – Anna Nowak, Celina Kamecka-Antczak, Klaudia Wos oraz Mateusz Szafrański w dniu 11 kwietnia (środa) w godz. 11:00-17:00 w Domu Marzycieli i Rzemieślników w Warszawie brali udział w warsztacie “Jak opracować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz rozliczyć grant?” w ramach ostatniego etapu innowacji społecznej “Wyzwania życia” rozwijanej w projekcie „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, m.st. Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Innowacja społeczna “Wyzwania życia” realizowana przez grupę członków KMPS jest już w ostatniej fazie pracy przed uzyskaniem grantu.


Nowa publikacja

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się książki dra hab. Józefa Binnebesela prof. UMK – “Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej”. Publikacja ukazała się w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Gratulujemy!


Warsztaty “Czym jest dla mnie dobro wspólne?”

W dniach 19-21 marca 2018 roku odbyły się warsztaty w ramach konkursu “Czym jest dla mnie dobro wspólne?” dla uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.
Celem konkursu jest rozwijanie obywatelskich i – niezbędnych w pracy – kompetencji uczniów. Konkurs został opracowany i jest realizowany przez Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego p. Janusza Zemke. Uczestnikami są pełnoletni uczniowie zawodowej szkoły specjalnej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. O nagrodę główną, czyli wycieczkę do Europarlamentu w Brukseli będzie walczyć 11 osób. Zadanie konkursowe polega na indywidualnym nagraniu krótkiej videoprezentacji. Dodatkowo Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych prowadzi warsztaty, na których zawodnicy oswajają się z kamerą, ćwiczą wystąpienia publiczne oraz elementy autoprezentacji takie jak dykcja, gestykulacja czy postawa ciała, a także wspólnie zgłębiają pojęcie dobra wspólnego.


Sukces KNMPS

15 marca 2018r. w Warszawie odbyły się obrady komisji oceniającej Wstępne Plany Rozwoju Innowacji zespołów zakwalifikowanych w III naborze do Inkubatora Pomysłów w ramach projektu ,,Innowacje na ludzką miarę – rozwój mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.
Jest nam miło poinformować, że w wyniku decyzji komisji, do drugiego etapu wsparcia w ramach Inkubatora zakwalifikował się projekt “Wyzwania życia” Innowatorów z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych. Zespół w składzie: Celina Kamecka-Antczak, Anna Nowak, Anna Pawlak, Krystyna Popowska, Mateusz Szafrański, Sandra Wojtas i Klaudia Wos pokonał konkurencję i będzie przygotowywać Indywidualną Specyfikę Innowacji do kolejnej oceny komisji grantowej.
Gratulujemy!!!


Spotkanie z Gościem z Uniwersytetu Hradec Králové

W dniach 12-14 marca 2018r. gościem Katedry Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji był Pavel Zikl PhD. z Uniwersytetu Hradec Králové z Czech – prodziekan ds projektów, legislacji i rozwoju Wydziału Nauk Pedagogicznych. Nasz gość przyjechał na UMK w ramach programu Erasmus+ i przeprowadził cykl zajęć dydaktycznych poświęconych problematyce pedagogiki specjalnej.
Nasz gość był również w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Pavel Zikl podczas spaceru z dr hab. Józefem Binnebeselem prof. UMK poznawał Toruń.


Seminarium naukowe “By seksualność stała się normalnością”

W dniu 09.03.2018 r. odbyło się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy seminarium naukowe “By seksualność stałą się normalnością”, z udziałem członków Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych. Prowadzącą spotkanie była prof. zw. dr hab. Małgorzata Kościelska. Pani Profesor przez większość życia zawodowego była związana z Uniwersytetem Warszawskim, a obecnie pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 1985 roku stworzyła pierwszy w Polsce Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci z zaburzeniami rozwoju przy Instytucie Psychologii UW. Obecnie kieruje Katedrą Psychologii Klinicznej i Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej na UKW. Autorka około dwustu prac, w tym znanych książek: “Trudne macierzyństwo”, “Oblicza upośledzenia”, “Niechciana seksualność – o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych”, “Sens odpowiedzialności – perspektywa psychologa klinicznego”. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe i łączenie teorii z praktyką.
Seminarium było poświęcone seksualności osób z niepełnosprawnością, a w szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Wystawa “Na tropie świętych”

W Kościele Akademickim PW. św. Ducha w Toruniu została otwarta wystawa “Na tropie świętych” autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu. Placówka, z której pochodzą młodzi artyści – twórcy wystawionych grafik – jest “Szkołą ćwiczeń UMK”, z którą pracownicy naszej katedry współpracują od wielu lat. Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zwiedzenia wystawy.


Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier

5 marca 2018r. w Przedszkolu Anglojęzycznym “Bajkowy Dworek” w Toruniu odbył się III. Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier. Jednym z ekspertów była dr hab. Ditta Baczała prof. UMK. Okazało sie po raz trzeci, że dzieci mogą nas wiele nauczyć, również dobrych manier.


Powstała nowa katedra

1 marca 2018r. rozpoczyna swoją działalność Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji, któa powstała z połączenia Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Katedry Tanatopedagogiki i Terapii.
Skład osobowy nowej katedry tworzą: dr hab. Ditta Baczała prof. UMK (kierowniczka), dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK i prof. zw. dr hab. Piotr Błajet.


Szkolenia

Rozpoczęły się pierwsze warsztaty w ramach projektu “Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. W dniu 05 grudnia 2017 roku odbyło się szkolenie „Projektowanie komunikacji w zespole – SŁOWA są ważne”, natomiast dnia 07 grudnia 2017 roku „Warsztaty z Myślenia Wizualnego” w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
W ramach szkoleń pomysłodawcy projektu rozwijają swoje kompetencje oraz umiejętności z zakresu działań projektowych, które wykorzystają następnie w pracy nad rozwijaniem własnego pomysłu.


Najlepszy absolwent WNP

Z radością informujemy, że tytuł NAJLEPSZEJ ABSOLWENTKI WNP W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 otrzymała Pani Klaudia Wos – Przewodnicząca Koła Młodych Pedagogów Specjalnych.
Serdecznie gratulujemy!


Wykład akademicki poświęcony dogoterapii

15 listopada 2017r. odbył się na Wydziale Nauk Pedagogicznych wykład akademicki poświęcony dogoterapii.
Inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia był dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK, który dla studentek i studentów naszego wydziału zaprosił mgr Annę Jurak razem z jej psami.
Gość, prowadzący wykład, na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu – “Szkole ćwiczeń UMK”. Na wykładzie obecni byli również studentki i studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych.


Informacje

Pani Klaudia Wos, w dniu 20.10.2017 r. wygłosiła referat pt. “Rozwijanie kompetencji kulturalnych dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – projekt “Kulturalni w Toruniu” na ogólnopolskiej konferencji z cyklu OSOBA “Tradycja pedagogiki specjalnej jako inspiracja tworzenia społeczeństwa dla wszystkich”, w sekcji dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną i dzieci z chorobą przewlekłą w społeczeństwie. Konferencja odbyła się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podczas referatu przedstawione zostały wyniki badań zrealizowane w ramach programu grantowego “Pasjopolis Master”.


“Jesteśmy zdrowi. Dbamy o ciało”

25 października 2017 roku odbyła się kolejna w cyklu konferencja, której współorganizatorem była nasza katedra. Konferencja “Jesteśmy zdrowi. Dbamy o ciało” była poświęcona problematyce zdrowego stylu życia również wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorem konferencji był interesariusz WNP – Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusz Korczaka w Toruniu.
W części oficjalnej konferencji – szczególne wyróznienie – Statuetkę “Przyjaciel Dzieci Ośrodka” otrzymała dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.


II Konferencja Integralna INTYMNOŚĆ – ROZWÓJ – EDUKACJA

17-18 października 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyła się II. Konferencja Integralna INTYMNOŚĆ – ROZWÓJ – EDUKACJA, której nasza katedra była współorganizatorem.
Rozważania zaproszonych gości koncentrowały się głównie na pojęciu INTYMNOŚCI, które w obszarze naukowym nie jest jeszcze całkowicie i zgodnie zdefiniowane. Może właśnie dlatego jest takie ciekawe i kontrowersyjne.


XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

W dniach 11.-16.09.2017 roku Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowali XXXI Letnią Szkołę Młodych Pedagogów “Problemy z własnym lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marii Dudzikowej.
W Letniej Szkole udział wziął mgr Mateusz Szafrański. Doktorant przedstawił problematykę zmagań z warsztatem badawczym po doświadczeniach pisania pracy magisterskiej w obliczu pracy nad rozprawą doktorską, zdobywając wyróżnienie w konkursie na najlepsze wystąpienie magistra.


Konsultacje społeczne (KONSULTACJE +)

12 września 2017 roku odbyły się w Toruniu w siedzibie Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA (interesariusza naszej katedry) konsultacje społeczne (KONSULTACJE +) dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie z szeroko reprezentowanym środowiskiem odbyły się w nowym Specjalistycznym Środowiskowym Domu Pomocy, w którym od października będą otrzymywać wsparcie osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Medyczna „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce”

7-8 września 2017 roku odbyła się w Toruniu IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Medyczna „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce” zorganizowana przez toruńską fundację “Światło” (interesariusza naszej katedry) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Byliśmy gośćmi tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia naukowego. Nasze szczególne zainteresowania zostały skierowane w stronę komunikacji wzrokowej i najnowszych rozwiązań technologicznych w tej problematyce.


Polecamy

Ukazała się nowa książka pod redakcją naukową dr hab. Ditty Baczały prof. UMK i prof. dra hab. Jacka J. Błeszyńskiego “Społeczeństwo włączające a komunikacja” wydana przez Wydawnictwo Naukowe UMK.
Polecamy lekturę naukową na okres wakacji!


Informacje

Prof. dr hab. Piotr Błajet z Wydziału Nauk Pedagogicznych – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej – został członkiem Komitetu Naukowego Światowej Federacji Brydża Sportowego (WBF Bridge & Science Committee). 


Santander Universidades

Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Szafrański otrzymał stypendium Santander Universidades w roku akademickim 2016/2017.
O tym sukcesie poinformował, wraz z gratulacjami, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej – prof. dr hab. Andrzej Sokala.
Stypendium mogli otrzymać studenci lub doktoranci naszej uczelni, którzy mieli szczególne osiągnięcia w nauce oraz w działalności sportowej i artystycznej, wykazywali zaangażowanie społeczne, w inicjatywy uczelniane oraz we współpracę z instytucjami zewnętrznymi lub na rzecz regionu.


Czas podsumowań

W poniedziałek 19 czerwca 2017r. zostały oficjalnie zakończone dwa programy (i jednocześnie projekty badawcze) realizowane przez Koło Młodych Pedagogów Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu.
Pierwszym z programów był MŁODY OBYWATEL (rozwój kompetencji społecznych, w tym obywatelskich) realizowany przez p. Celinę Kamecką-Antczak i p. Mateusza Szafrańskiego.
Drugi program KULTURALNI w TORUNIU (Pasjopolis Master) był realizowany przez p. Klaudię Wos, a jego celem był rozwój kompetencji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kulturalnych.
Wszystkim Uczestnikom programów – Uczniom, naszym Studentkom i Studentom – serdecznie gratulujemy.

dav

9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Dr hab. Ditta Baczała prof. UMK była uczestnikiem 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb w dniach 17-19 maja 2017r.
Konferencja zgromadziła gości m.in. z: USA, Niemiec, Kanady, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Serbii, Włoch, Słowenii, Ukrainy, Sri Lanki, Polski.
Gospodarze – Chorwaci, doskonale zorganizowali wielkie przedsięwzięcie naukowe, na którym spotkali się naukowcy i praktycy z różnych państw, ale z podobnymi problemami.


Młody Obywatel cd.

Trwają zajęcia z programu Młody Obywatel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczak w Toruniu. Zajęcia prowadzą Celina Kamecka-Antczak i Mateusz Szafrański (koło Młodych Pedagogów Specjalnych).
Zdjęcie ilustruje zaproszenie trenerów z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej do SOSW – “Prosimy o warsztaty z autoprezentacji”.


Zwycięstwo w Programie Grantowym Pasjopolis Master

Z radością informujemy, że p. Klaudia Wos – studentka III. roku studiów na kierunku pedagogika specjalna i członkini Koła Młodych Pedagogów Specjalnych – 13 kwietnia 2017r. zwyciężyła w Programie Grantowym Pasjopolis Master.
Celem Pasjopolis Master jest wspieranie studentek i studentów UMK w rozwoju pasji i zainteresowań naukowych przez przyznawanie trzech grantów w wysokości 5000 zł. Tym razem jeden z grantów otrzymała p. Klaudia Wos na swój projekt badawczy”Kulturalni w Toruniu” (nauki społeczne). Opiekunem naukowym przy opracowywaniu grantu była dr hab. Ditta Baczała prof. UMK.

Pani Klaudio! Serdecznie gratulujemy!


“Tworzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu integracji z osobami z niepełnosprawnościami”

12 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyły się zajęcia pt. “Tworzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu integracji z osobami z niepełnosprawnościami”przygotowane i prowadzone przez Małgorzatę Urbańską (Centrum Rozwoju i Psychoedukacji “Lepiej”).
W zajęciach ze studentkami i studentami III. roku studiów na pedagogice specjalnej poznawano zasady pracy dydaktycznej i metodycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, a wiodącą problematyką była “otwartość na inność”. Praca w grupach pozwoliła na wypracowanie ciekawych rozwiązań.


Młody Obywatel

Młody Obywatel to ogólnopolski program organizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W dotychczasowych edycjach programu uczestniczyło ponad 1250 szkół, niemal 1700 nauczycieli i około 14 000 uczniów. W ramach programu odbywają się także spotkania z młodzieżą, lekcje tematyczne oraz warsztaty.

W tym roku pierwszy raz udział w projekcie zgłosił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka z Torunia. 10. uczniów oraz 4. nauczycielki Zasadniczej Szkoły Zawodowej we współpracy ze studentami z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w semestrze letnim będą realizować ścieżkę tematyczną “Urząd od podszewki”.

W ramach tej ścieżki grupa projektowa zapozna się z działaniem samorządu terytorialnego, pozna jego instytucje oraz zakres ich działania. Uczniowie wybiorą się na spacery rozpoznawcze/ ekspedycje zwiadowcze do trzech wybranych podczas pierwszego warsztatu miejsc. Będą to: Straż Miejska, Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy MOPR oraz Wydział Administracyjny Urzędu Miasta. Każdy spacer zakończy się podsumowującymi warsztatami. Następnie spośród odwiedzonych instytucji uczniowie wybiorą jedną w której w maju zorganizują dni otwarte dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.

Liczymy, że realizacja projektu doda uczniom pewności siebie w orientacji w przestrzeni instytucji samorządowych i zachęci do działania na rzecz lokalnej społeczności. Rozwój kompetencji obywatelskich wśród uczniów niepełnosprawnych jest szczególnie ważny, a często bagatelizowany, pomijany w rozważaniach na temat edukacji obywatelskiej młodzieży. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa i obowiązki obywatelskie jak inni. Realizacja projektu “Urząd od podszewki” w SOSW im. J. Korczaka doskonale zbiega się w czasie z działaniami toruńskiej Fundacji Stabilo wdrażającej program „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”, którego celem jest zwiększenie zdolności jednostek administracji rządowej i samorządowej, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.


Warsztaty

3 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyły się warsztaty “Święta Wielkanocne” zorganizowane przez Koło Młodych Pedagogów Specjalnych i Uczniów z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu.

Warsztaty prowadziła Violetta Stasiorowska – wychowawczyni naszych gości. Spotkanie miało charakter świąteczny i wszyscy wykonywali ozdoby: jajka i baranki z masy solnej oraz “postarzały” papier na świąteczne życzenia. Po warsztatach odbyło się spotkanie, przy ciastkach i napojach, młodych ludzi uczących się i studiujących.


Wspieramy

Studentki i studenci z kierunku studiów pedagogika specjalna organizują na WNP akcję wspierającą dzieci i młodzież z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji!

Wardrobe, clothes on tree for your design

O dobrych manierach

28 lutego 2017r. w Przedszkolu Anglojęzycznym “Bajkowy Dworek” w Toruniu (interesariusz WNP) odbył się II Międzyprzedszkolny Turniej Dobrych Manier. W turnieju uczestniczyły dzieci z toruńskich przedszkoli wraz ze swoimi nauczycielkami. Bohaterowie turnieju mieli dużą wiedzę o dobrych manierach i potrafili ją zaprezentować w sposób niezwykle kreatywny. W jury zasiedli m. in. dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr Jan Malinowski. Otrzymali oni tytuł Eksperta Dobrych Manier.


Szkoły ćwiczeń UMK

1 grudnia 2016r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowany przez Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Beatę Przyborowską, zawarł porozumienie o współpracy z trzema toruńskimi placówkami oświatowymi:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka – reprezentowanym przez dyrektor mgr Marię Kluz, Zespołem Szkół Nr 6 – reprezentowanym przez dyrektor mgr Alicję Golon, Szkołę Podstawową Nr 33 “Toruńską Szkołę Terapeutyczną”- reprezentowaną przez dyrektor mgr Laurencję Lewandowską.
Każda z placówek otrzymała miano “SZKOŁY ĆWICZEŃ UMK”. Są to instytucje, które od wielu lat współpracują z obecnym WNP, a koordynatorem tej wspólnej pracy jest Katedra Psychopedagogiki Specjalnej.

SONY DSC

Najlepszy absolwent WNP UMK w Toruniu

Z przyjemnością informujemy, że mgr Mateusz Szafrański został
najlepszym absolwentem Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.
Tytuł i nagroda zostały wręczone 26 listopada 2016r.
Gratulujemy!


Odważni wygrywają!

Studenci z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych i z kierunku pedagogika specjalna biorą udział w kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz profilaktyki raka jądra “Odważni Wygrywają”. Kampania została zainicjowana i jest realizowana przez Fundację “Gdyński Most Nadziei”. Jest to unikatowy w skali Polski projekt. Jego celem jest zbudowanie świadomości istnienia nowotworu, przełamywanie tabu, nauka samobadania u mężczyzn, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na profilaktykę, która potrafi uratować życie – wcześnie wykryty rak jąder jest wyleczalny aż w 100%.
W Toruniu kampanię prowadzi Fundacja “Światło”, która do współpracy zaprosiła naszych studentów. Ich zadaniem jest prowadzenie kampanii w toruńskich szkołach średnich.

 

 


Internat to nasz drugi dom

22 listopada 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu odbyła się konferencja pt.”Internat to nasz drugi dom”.
Konferencja została zorganizowana przez SOSW i Wydział Nauk Pedagogicznych Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej, a problematyka poruszana na niej dotyczyła internatu – instytucji, która jest częścią integralną ośrodka i pełni znaczącą rolę w procesie edukacyjno-terapeutycznym.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu jest interesariuszem WNP. Katedra Psychopedagogiki Specjalnej współpracuje z ośrodkiem realizując różnego typu przedsięwzięcia. Studenci, studiujący na kierunku pedagogika specjalna, odbywają w ośrodku praktyki pedagogiczne, przeprowadzają badania naukowe i uczestniczą w przedsięwzięciach wychowawczo-terapeutycznych. Jest to również miejsce, w którym nasi absolwenci znajdują miejsca pracy.


Gratulujemy nowym doktorantom

Z przyjemnością informujemy, że mgr Anna Nowak i mgr Mateusz Szafrański – oboje absolwenci naszej “pedagogiki specjalnej” i członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych – są studentami studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na naszym wydziale. W rankingu przyjętych na te studia uzyskali dwie pierwsze lokaty. Gratulujemy!


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z ‘układu ryzyka’ w polskiej i międzynarodowej perspektywie”

21 września 2016r. odbyła się w Zielonej Górze Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością oraz z ‘układu ryzyka’ w polskiej i międzynarodowej perspektywie”. W konferencji wzięła udział w charakterze prelegenta dr hab. Ditta Baczała, przedstawiając problematykę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębszym i terapii jego rodziny. W związku z współpracą Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu w konferencji udział wzięły: dyrektorka Zespołu mgr Alicja Golon i mgr Alina Arciszewska-Binnebesel, które prowadzą na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajęcia ze studentami na kierunku “pedagogika specjalna”.


Projekt “SWAP ON! Przełącz się na integrację!”

Pani Anna Nowak i pan Mateusz Szafrański – członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych – 6. czerwca 2016r. promowali w telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz projekt “SWAP ON! Przełącz się na integrację! Projekt, którego oboje są autorami jest skierowany do licealistów województwa kujawsko-pomorskiego i edukuje tę wyjątkową aktywną grupę społeczną w obszarze integracji społecznej. A. Nowak i M. Szafrański organizują w liceach ogólnokształcących warsztaty, w których uczniowie poznają w praktyce problemy życia codziennego osób z niepełnosprawnością i seniorów.


Udział w konferencji naukowej pt.” Kierunek – RODZICIELSTWO” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Członkowie Koła Młodych Pedagogów Specjalnych – Anna Nowak i Mateusz Szafrański – 17 marca 2016r. wzięli czynny udział w konferencji naukowej pt.” Kierunek – RODZICIELSTWO” zorganizowanej w Lublinie przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie, Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.


Nawiązanie współpracy UMK z UKU

W dniach 7-8 marca 2016r. dr hab. Ditta Baczała była gościem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, prowadzącym seminarium naukowe poświęcone problematyce oligofrenopedagogicznej oraz warsztaty o metodzie M. i Ch. Knill. Podczas wizyty – rozpoczynającej formalną współpracę pomiędzy UKU a UMK – odbyło się również spotkanie w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, która mieści się w jednym z lwowskich pałaców. 


V Konferencja logopedyczna “Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii”

5 marca 2016 roku odbyła się piąta konferencja logopedyczna “Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii”. Obchodziliśmy mały jubileusz konferencji organizowanych przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Studiów Podyplomowych w zakresie Naurologopedii w cyklu “Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel”. Tegoroczne nasze spotkanie było poświęcone szeroko rozumianej komunikacji, będącej drogą do społeczeństwa włączającego.