Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

dr Małgorzata Skibińska

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki umiejętności informacyjnych uczniów, metodyki nauczania technologii informacyjnej, wykorzystania oprogramowania open source w kształceniu szkolnym i akademickim oraz edukacyjnych i społecznych aspektów nowych mediów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Współautorka książki Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu, autorka książki pt. Umiejętności informacyjne gimnazjalistów oraz wielu publikacji naukowych poświęconych problematyce umiejętności informacyjnych, filozofii ruchu otwartości w edukacji oraz zastosowaniu mediów w edukacji.

Działalność naukowa:

Badania w zakresie wykorzystania pracowni internetowych w edukacji w ramach programów: Internet w każdej gminie, Internet w każdym gimnazjum

1998-2002 – członek zespołu badawczego kierowanego przez prof. dra hab. Bronisława Siemienieckiego. Zespół prowadził badania dotyczące wykorzystania pracowni internetowych w edukacji wprowadzanych w ramach rządowego programu „Internet w każdej gminie” i „Internet dla gimnazjów”. Przebieg badań i wynikające z nich wnioski opisane zostały w dziale „Centrum Badań Edukacyjnych nad Mediami”.

Badania nad IT w procesie kształcenia

1999 r. – 2000 r.- udział w badaniach nad zastosowaniem oprogramowania graficznego w polskiej edukacji (Zakład Technologii Kształcenia, pozostawał wówczas jedynym autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym w Europie Środkowej w zakresie produktów firmy MICROGRAFIX. Centrum odgrywało istotną rolę we wdrażaniu do polskich szkół nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych w obrębie technologii informacyjnej, objęło także opieką naukowo – merytoryczną warsztaty komputerowe dla nauczycieli organizowane w Toruniu).

2000 r. – 2002 r. – udział w grancie KBN 1H01F 021 19 nt. „Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce”. Projekt dotyczył badań skutków masowego wprowadzenia pracowni internetowych do polskiej szkoły.  Wyniki badań zostały zaprezentowane w książkach: „Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania”, pod red. B. Siemienieckiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003 oraz „Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz”, pod red. B. Siemienieckiego, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003 wraz z rozdziałami mojego autorstwa).

Badanie umiejętności informacyjnych gimnazjalistów

Badania prowadzone były w latach 2001-2003. Ich celem było określenie poziomu umiejętności informacyjnych absolwentów gimnazjum oraz stwierdzenie, czy ich wykształcenie jest możliwe poprzez realizację celów i treści kształcenia zawartych w podstawie programowej nauczania informatyki (technologii informacyjnej) w gimnazjum. Założone cele zostały osiągnięte. Weryfikacja założonych hipotez badawczych pozwoliła na postawienie następujących wniosków:

 1. Cele i treści nauczania informatyki w gimnazjum zawarte w podstawie programowej są realizowane w wyniku pracy nauczyciela z programem nauczania informatyki w gimnazjum.
 2. W wyniku realizacji celów i treści nauczania informatyki zawartych w podstawie programowej u  absolwentów gimnazjum następuje wykształcenie umiejętności informacyjnych; uczniowie opuszczający gimnazjum takie umiejętności posiadają.
 3. Istnieje nieznaczna różnica w poziomie posługiwania się umiejętnościami informacyjnymi między absolwentami gimnazjum publicznego i niepublicznego na korzyść uczniów gimnazjum niepublicznego.
 4. Nie istnieje różnica w poziomie posługiwania się umiejętnościami informacyjnymi między absolwentami gimnazjów miejskich a wiejskich.
 5. Nabycie umiejętności informacyjnych przez uczniów gimnazjum nie jest zależne od płci.
 6. Korzystanie z komputera poza szkołą w niewielkim stopniu wpływa dodatnio na nabywanie umiejętności informacyjnych przez absolwentów gimnazjum.
 7. Dostęp do Internetu poza szkołą w niewielkim stopniu wpływa dodatnio na nabywanie umiejętności informacyjnych przez absolwentów gimnazjum.

Gimnazjaliści kończący w badanym okresie szkołę posiadali umiejętności informacyjne, jednak należy zaznaczyć, że opanowane one były w stopniu podstawowym. Tylko w nielicznych przypadkach można było powiedzieć o biegłości uczniów w zarządzaniu informacją – kompetencji informacyjnej. Przyczynę stanowiło niewystarczająco dobre opanowanie kluczowych umiejętności informacyjnych, które można podzielić na grupy, tj.: definiowanie problemu badawczego (pytań), lokalizacja informacji, selekcja i ocena informacji, organizowanie informacji, praca z uzyskanymi wynikami. Pracę badanych gimnazjalistów z informacją cechowało: szybkie zniechęcanie się, brak opracowanych strategii wyszukiwawczych, nieumiejętność rozwiązywania problemów, poszukiwanie kompleksowych źródeł informacji i brak krytycznej postawy wobec źródeł informacji.

Tematyka oraz wyniki przeprowadzonych badań opisano w:

 • Skibińska M., Umiejętności informacyjne gimnazjalistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 292

Umiejętności informacyjne studentów kierunków pedagogicznych na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem badań była diagnoza poziomu umiejętności informacyjnych studentów I roku kierunków pedagogicznych WNP UMK w Toruniu w odniesieniu do światowego modelu „Siedem filarów umiejętności informacyjnych” (Seven Pillars of Information Literacy) zaproponowanego przez Stowarzyszenie Bibliotek Narodowych i Akademickich w Wielkiej Brytanii (SCONUL).

Analizując uzyskane wyniki badań w odniesieniu do modelu SCONUL Seven Pillars of Information Literacy można określić badanych studentów I roku kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie posługiwania się umiejętnościami informacyjnymi jako grupę nowicjuszy i zaawansowanych początkujących. Uzasadnieniem takiej oceny jest przeprowadzona analiza jakościowa i ilościowa uzyskanego materiału badawczego i odniesienie jej wyników do charakterystyki wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań w obrębie każdego z 7 filarów modelu SCONUL. Uogólniając można stwierdzić, że badanych studentów cechuje duża intuicyjność działania na każdym z etapów procesu informacyjnego. Ponadto charakteryzuje ich zewnątrzsterowność, która prawdopodobnie przyczynia się do braku wytrwałości i konsekwencji w podejmowanych działaniach. Nieformalność doświadczeń informacyjnych, niejednoznaczność postaw społeczno-moralnych oraz niewystarczający poziom umiejętności krytycznego myślenia opóźniają proces osiągania kompetencji i mistrzostwa w zakresie posługiwania się umiejętnościami informacyjnymi.

Wyniki badań opublikowano:

 • Skibińska M., Information skills of pedagogy students on example of Nicolaus Copernicus University in Toruń [w:] New technologies in education and Communications, ed. by Dorota Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 139-155.

Umiejętności informacyjne uczących się

Problem umiejętności informacyjnych jest moim wiodącym tematem badawczym od początku działalności naukowej.  Wagę zagadnienia omawia wiele dokumentów rządowych i organizacji społecznych, a umiejętności informacyjne (information literacy, information skills) uznawane są dziś za jedne z kluczowych umiejętności XXI wieku, umożliwiające, wręcz warunkujące, jednostkom sukces edukacyjny i zawodowy. Dlatego teoria i praktyka skutecznego nauczania-uczenia się tychże umiejętności jest obecnie jednym z ważniejszych problemów oświatowych.

W Polsce pomimo wzrostu liczby publikacji w zakresie definiowania i diagnozowania poziomu umiejętności informacyjnych nauczycieli i uczniów, nadal brakuje konkretnych rozwiązań dla praktyki edukacyjnej, bez których niemożliwe staje się podniesienie poziomu  posługiwania się polskiego społeczeństwa w/w umiejętnościami.

Wyniki podjętych rozważań i działań badawczych opublikowano:

 • Skibińska M., Umiejętności informacyjne jako podstawa funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, „Silva Rerum”, Nr 10/11 2007, s. 18-27
 • Skibińska M., Kształtowanie umiejętności informacyjnych metodą WebQuest [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 42-53
 • Skibińska M., Kształcenie umiejętności medialnych z perspektywy globalnej kultury medialnej – kluczowe pytania programu CML MediaLit Kit, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, pod red. T. Lewowickiego, B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.165-172.
 • Skibińska M., Kluczowe umiejętności w społeczeństwie informacyjnym [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Język – komunikacja – media – edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 229-238
 • Skibińska M., Umiejętności informacyjne gimnazjalistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 292
 • Skibińska M., Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? [w:] Edukacja a nowe technologie, pod red. Doroty Siemienieckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 49-67
 • Skibińska M., Umiejętności informacyjne w kontekście nowej kultury uczenia się [w:] Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym: teoria i praktyka, pod red. nauk. Hanny Batorowskiej, T. 1, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Kraków 2015, s. 195-206 (współautorka: Kwiatkowska Wioletta, Majewska Kamila).
 • Skibińska M., Information skills of pedagogy students on example of Nicolaus Copernicus University in Toruń [w:] New technologies in education and Communications, ed. by Dorota Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 139-155.