Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki

 

Przegląd wybranych badań:

I. Projekt: Dydaktyka w dobie komputerów – czas realizacji: 2016-2019

Celem badań jest stworzenie zarysu konstruktywistyczno – kognitywistycznej teorii kształcenia, która będzie wykorzystana we współczesnej dydaktyce. Opracowanie podstaw teoretycznych współczesnej dydaktyki z perspektywy kognitywistycznej teorii kształcenia oraz teorii nowych mediów.

Część wyników badań została opublikowana w:

 

 1. Monografie:
 • Siemieniecki B., Crossing Borders: An Exploration of Educational Technology in Poland and the U.S. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016 współautorzy: Siemieniecka D., K. Rice, Ph. Kelly),
 • Siemieniecki B., Knowledge, ICT and education – a variety of perspectives, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, (współautorzy: Bratland E., Siemieniecka D.)
 1. Rozdziały w monografiach:
 • Siemieniecki B., The horizons of cognitive Pedagogy. Education confronted with new technologies in culture, information and communication, [w:] P. Crispiani, S. Pellegrini (red.), Le vie della pedagogia. Tra linguaggi, ambiente e tecnologie, eum edizioni universita di macerata 2016, s. 27-44 (współautor D. Siemieniecka).
 • Siemieniecki B., Education confronted with new technologies in culture, information and communication [w:] D. Siemieniecka (red.), New Technologies in Education and Communication, Wydawnictwo UMK, Toruń 2016, s. 21-35.

II. Projekt: Spojrzenie na agresję z perspektywy teorii kognitywistycznej oraz pedagogiki medialnej – czas realizacji 2016-2018.

Celem badań jest rozszerzenie perspektywy teoretycznej dla zjawiska agresji.

Wyniki badań zostały opublikowane w:

 1. Rozdział w monografii:
 • Siemieniecki B., Wartości wobec zmian technologicznych współczesnego świata, w: red. Jan Grzesiak Innowacje i ewaluacja w edukacji. Wartości i wartościowanie w procesach edukacyjnych, Wydawnictwo UAM,  Ślesin 2017.
 1. Artykuł:
 • Social factors determining 5 – 6 year-old children’s absorption of aggressive behavioural patterns from television programs (współautor H. Kubiak), w: Cognitive Science – New Media – Education 2017, nr 2, (pismo on-line)

W ramach programu badawczego zrealizowano pracę doktorską:

– Czynniki społeczne warunkujące przejmowanie agresywnych zachowań z programów telewizyjnych przez dzieci 5-6-letnie – dr Hanna Kubiak – 2016.

III. Projekt: Knowledge, ICT and education – a critical perspective – czas realizacji 2015-2016

Celem projektu jest przedstawienie krytycznego spojrzenia na wiedzę i technologię informacyjno-komunikacyjną w edukacji. Wiedza staje się kluczowym zagadnieniem podejmowanym w reformach edukacji. Wprowadzenie ICT do szkół przyczyniło się do powstania koncepcji, w której wiedza wydaje się być równoważna informacjom i umiejętnościom. Wyniki analiz i badań zostały zaprezentowane w książce:

 • Bratland, D. Siemieniecka, B. Siemieniecki, Knowledge, ICT and Education A Variety of Perspectives. Wydaw. Adam Marszałek Toruń 2016 książka finansowana przez Nesna University College (Norwegia).

IV. Projekt: Technologie edukacyjne w perspektywie kognitywistycznej w tym neurodydaktycznej i neurowychowania – czas realizacji 2011-2015

Celem badań było stworzenie zarysu teoretycznego w obszarze nowych technologii edukacyjnych widzianych z perspektywy kognitywistyki a szczególnie neurodydaktyki i neurowychowania.

Przeprowadzona została analiza dotychczasowych koncepcji teoretycznych. Następnie uzyskane wyniki posłużyły do stworzenia podstawowych ram teoretycznych. Zostały one zaprezentowana w czterech publikacjach w języku angielskim we Włoszech, Norwegii i w Polsce.

W ramach projektu 25. 03. 2014 r. odbyło się polsko – włoskie seminarium nt.:

Dydaktyka Kognitywistyczna http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/pl/dla-studentow/informacjebiezace/1315-dydaktyka-kognitywistyczna.

Uzyskane wyniki mają duże znaczenie teoretyczne i praktyczne dla rozwoju neurodydaktyki i neurowychowania.

Wyniki badań zostały opublikowane w:

Monografie:

 1. Introduzione alla pedagogia cognitiva, Wydaw. Armando Editore (January 1, 2012) Włochy 2012,
 2. Introduksjon til kognitiv pedagogikk, arktisk Forlag Tromso 2013, Norwegia.
 3. Pedagogika kognitywistyczna, Studium teoretyczne, Impuls, Kraków 2013.

V. Projekt: Umiejętności informacyjne uczniów szkół średnich a stopień ich zaangażowania na forach społecznościowych – czas realizacji 2011 – 2016

Celem było zbadanie zależności pomiędzy poziomem opanowania umiejętności informacyjnych uczniów szkół średnich a poziomem ich aktywności w serwisach społecznościowych.

W badaniach uczestniczyli uczniowie szkół średnich. W ramach projektu odbyła się międzynarodowa konferencja oraz seminarium naukowe: International Seminar Media in Contemporary Didactics (23 października 2014)

Efektem tych prac były następujące publikacje:

 1. Cyberprzestrzeń a edukacja, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2012.
 2. Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, red. B. Siemieniecki, Wydaw. Naukowe UMK, Toruń 2012.
 3. Nowe media w eduakcji, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2012.

Rozdziały w monografiach:

 1. Media in Contemporary Life of Man – Outline of Problems w: E. Bratland, D. Siemieniecka (red.), Young People’s Digital Everyday Life and Education, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 7-14- książka finansowana przez Nesna University College (Norwegia).
 2. Rzeczywistość wirtualna a edukacja, w: Cyberprzestrzeń a edukacja, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2012, s. 11-31.
 3. Media a patologie we współczesnym świecie, w: Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury, red. B. Bilicka, Scripra Theologica Thoruniensia, UMK 2012, s. 15-40.
 4. Biologiczne mechanizmy odbioru informacji a pedagogika, Kognitywistyka i media w edukacji, 2012, nr 1
 5. Edukacja medialna jednym z podstawowych filarów współczesnego kształcenia, w: Jabłonowski M., Jakubowska U., Kuźmina D., Tobera M., 350 lat prasy polskiej.

W ramach projektu zrealizowano prace doktorskie:

–  Rola blogów w internetowej komunikacji młodzieży gimnazjalnej – dr Katarzyna Grabianowska – 2011rok

– Efektywność dydaktyczna zastosowania interaktywnych narzędzi technologii informacyjnej w procesie nauczania wczesnoszkolnego – dr Kamila Majewska – 2013 rok

– Przekaz wartości na forach tematycznych – dr Katarzyna Olędzka – 2014 rok

Ze względu na złożoność podejmowanych problemów przeprowadzone zostały analizy dorobku czterech teoretyków polskich, które opublikowano w:

– Teoretyczne koncepcje Profesora Tadeusza Lewowickiego w pedagogice – zarys problemów, red. B. Siemieniecki, Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wydaw. Naukowe UMK, Toruń 2012

– Pedagogika medialna w myśli teoretycznej Wacława Strykowskiego, w: red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Media, Edukacja, Kultura, W strone edukacji medialnej, Wydawnictwo Urz, Poznań – Rzeszów 2012.

– Z myśli pedagogicznej Profesora Kazimierza Denka, w: J. Grzesiak, A. Karpińska, J. Mastalski, Edukacja, oczekiwania a rzeczywistość, Wydaw. UAM, Kalisz 2012

– Pomiar i ocena w myśli teoretycznej Jana Grzesiaka, w: K. Denek, L. Pawelski, B. Urbanek, K. Wenta, W obliczu ewaluacji i innowacji, Wydaw. UAM, Kalisz – Szczecinek 2012.

VI. Projekt: Kognitywistyczne problemy języka w świecie zdominowanym mediami – czas 2009 – 2011

Celem było ukazanie kognitywistycznych problemów związanych z edukacyjnymi kontekstami języka w erze mediów.

Efekty projektu opublikowano w:

 1. Kognitywistyczne problemy języka, w: D. Siemieniecka, B. Siemieniecki, H. Nilsen, E. Bratland, Język nowej komunikacji, Wydaw. Naukowe UMK, Toruń 2010
 2. Kognitive sprakproblemer, w: D. Siemieniecka, B. Siemieniecki, H. Nilsen, E. Bratland, Sprak i medier, Naukowe UMK, Toruń 2010
 3. Pedagogika kognitywistyczna głównym nurtem czy poboczem nauk o edukacji? W: red. P. Błajet, Ciało Edukacja Umysł, Wydaw. Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2010.
 4. Odbiór informacji a działanie w internecie, red. J. Morbitzer, Człowiek Media Edukacja, Wydawca Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych UP Kraków 2010, 258-261.
 5. Pedagogika medialna – następca edukacji medialnej? W: red. M. Sokołowski, Edukacja medialna, Wydaw. WSP TWP, Warszawa 2010, s. 63-69.
 6. Tradycja technologii edukacyjnej – subiektywny szkic dziejów TE do początków XXI (współautor T. Lewowicki), w: Technologie edukacyjne – tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość, t. I, T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2011, s. 7-32.
 7. Systemowa koncepcja antropologii pedagogicznej Romana Schulza, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2011, nr 1 (12).
 8. Media w przemianach kulturowych – odniesienia edukacyjne, red. D. Ilczuk, S. Ratajski, Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, Wydaw. Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2011, s. 223-233.

Więcej: http://www.edukacja.torun.pl/obszary-badan/