Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji

Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą i edukacyjną na obszarach: 1) pedagogiki opieki, 2) profilaktyki społecznej, oraz 3) resocjalizacji.

Główny temat badawczy Katedry to:

Osoby dotknięte patologiami społecznymi. Diagnoza zjawisk z obszaru patologii społecznych – strategie i możliwości oddziaływań opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Pytanie o przyszłość polskiej pedagogiki opiekuńczej jest wciąż aktualne i otwarte. Nieprzerwanie trwa dyskusja o tym, jaka jest, jaka powinna się stawać i w jakim kierunku zmierzać współczesna pedagogika opiekuńcza? Czy stanowi ona anachronizm, utopię czy nowe wyzwanie ? W próbach odpowiedzi na te pytania coraz częściej podnosi się problem pedagoga opiekuńczego – organizatora, koordynatora i realizatora oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych względem nieletnich i osób potrzebujących wsparcia. Dlatego też badania naukowe pracowników Katedry w obszarze pierwszym, mają dać rzetelne podstawy teoretyczne do pracy opiekuńczej (metodyki).

Nowe trendy w pedagogice opiekuńczej zmierzają w kierunku profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Stąd też, pracownicy Katedry podjęli badania nad sensem takiej pracy, wypracowania założeń teoretycznych i praktycznych. Współczesna pedagogika opiekuńcza, profilaktyka społeczna i resocjalizacja są ściśle powiązana z obszarem przedsięwzięć wychowawczych ograniczających lub zapobiegających zjawiskom demoralizacji i patologii społecznej. Dlatego badania naukowe idą w kierunku: opieka nad dziećmi i młodzieżą, ochrona dzieci przed niekorzystnymi warunkami rozwoju psychicznego, fizycznego i moralno-społecznego, ochrona dzieci i młodzieży zagrożonej wykolejeniem przed powrotnością do aspołecznego zachowania, formy wspierania rodziny, formy opieki nad ludźmi starymi (słabymi). Opieka i profilaktyka dotyczy również osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, osób które już są po inicjacji przestępczej. Pracownicy Katedry w tym obszarze poszukują nowych metod pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, będących już po wyrokach, czy też odbywających karę pozbawienia wolności, a także z recydywistami.

Członkowie Katedry poszukują odpowiednich metod rozwiązywania powstających problemów społecznych w takich obszarach jak: prawo rodzinne i opiekuńcze, profilaktyka uzależnień, instytucjonalne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą, teoria i praktyka wsparcia społecznego, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika penitencjarna, diagnostyka resocjalizacyjna i profilaktyczna , formy opieki i wsparcia rodziny, problematyka wychowania seksualnego w rodzinie i szkole, patologii seksualnych, form opieki nad ludźmi starymi, zarządzania placówkami opiekuńczymi i resocjalizacyjnymi.

Obszar badawczy Katedry wpisuje się w ogólnoeuropejskie kierunki badań, które działają w wielu krajach, także w szkolnictwie wyższym: Institutes of Social Prevention, Social Defence Institutes, Institutes of Social Reintegration, Resocialization, Social Reeducation, ect.