Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Działalność naukowo-badawcza

Tematy badawcze pracowników WNP / 2018

Dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK
Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością – w zakresie aktywności zawodowej
Duchowość osób z niepełnosprawnością – intelektualną


Dr Małgorzata Banasiak
Rodzice w sieci- współpraca z nauczycielem i dyskusje o szkole
Różne formy aktywizacji osób z otępieniem


Dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK
Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością – w zakresie relacji interpersonalnych osób przewlekle i terminalnie chorych jak również z NI
Duchowość osób z niepełnosprawnością – intelektualną, w tym z zespołem wielochorobowym


Prof. zw. dr hab. Piotr Błajet
Rozwój i wychowanie człowieka w perspektywie integralnej


Prof. dr hab. Jacek Błeszyński
Kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością – w zakresie komunikacji- jakość życia


Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK
Studia nad niepełnosprawnością w Polsce i zagranicą. Odmienność psychosomatyczna i kultury niepełnosprawności


Dr Patrycja Brudzińska
Badania PISA jako wskaźnik sukcesu szkolnictwa publicznego. Krytyczny wgląd w przypadek Finlandii


Dr Joanna Cukras-Stelągowska
Rola kobiety w rodzinie żydowskiej – portret współczesny


Dr Magdalena Cuprjak
Analiza dyskursu o młodzieży w sytuacji permanentnej zmiany


Dr Monika Dąbkowska
Sprawcy przestępstw seksualnych z niepełnosprawnością intelektualną


Dr Dagna Dejna
Młodzi Polacy i młodzi Szwedzi. Między nadzieją a beznadzieją


Dr Joanna Falkowska
Koncepcje dziedzin wychowania w publicystyce pedagogicznej kobiet drugiej połowy XIX i początków XX wieku


Dr Małgorzata Fopka – Kowalczyk
Wsparcie społeczne i duchowe rodzin oraz pracowników służby zdrowia w opiece nad osobami u kresu życia


Dr Dorota Grabowska-Pieńkosz
W służbie oświaty galicyjskiej. Postulaty członków Towarzystwa Pedagogicznego (1868-1919)


Dr Agnieszka Hamerlińska
Jakość życia osób z chorobą nowotworową w obrębie głowy i szyi – aspekt logopedyczny i psychospołeczny


Dr hab. Jarosław Horowski
Wezwanie do przebaczenia jako element dziedzictwa kultury budowanej na chrześcijaństwie i jego wartość dla rozwoju moralnego człowieka
Edukacja religijna a wychowanie do podmiotowości – perspektywa teoretyczna


Dr Anna Kławsiuć – Zduńczyk
Znaczenie instytucji edukacji dorosłych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – etap drugi


Dr Anna Kola
Wybrane zagadnienia antropologii pracy socjalnej: Kultura jakości (w) organizacji na przykładzie instytucji pomocy społecznej oraz uczelni wyższych


Dr hab. Violetta Kopińska
Edukacja społeczna i obywatelska młodzieży


Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
Zabójcy seryjni i wielokrotni. Analiza kryminologiczno- wiktymologiczna


Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK
Praca socjalna i wolontariat elementami zintegrowanej opieki nad osobami u kresu życia i w żałobie
Badanie potrzeb duchowych w pomocy społecznej i pracy socjalnej
Sytuacja Polaków w Szkocji. Problemy, Potrzeby, Oczekiwania


Ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
Działalność opiekuńcza, profilaktyczna i resocjalizacyjna świetlic środowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1993-2016 – przegląd literatury dotyczącej świetlic środowiskowych
Wsparcie społeczne dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej (oratorium)


Dr Katarzyna Kuziak
Uwarunkowania aktywizacji społecznej i edukacyjno-zawodowej osób we wczesnej dorosłości – programy, metody wsparcia


Dr Wioletta Kwiatkowska
Tożsamość młodych dorosłych a wyniki uczenia się przez Internet


Prof. zw. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński
Kryzys społeczeństwa wychowującego a wychowanie do człowieczeństwa. Dekalog polskiej odnowy 1980-1981 w opinii młodzieży w 2017 roku


Dr Tomasz Leszniewski
Uspołecznienie i środowisko wychowawcze w warunkach zindywidualizowanego społeczeństwa


Dr Kamila Majewska
Modele kształcenia a nowe media w procesie edukacji


Dr Jan Malinowski
Czas wolny jako wyzwanie dla środowiska lokalnego i jego instytucji oraz rodziny. Konteksty socjalno-pedagogiczne i zdrowotne


Dr Artur Mikiewicz
Społeczna psychologia edukacji


Prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski
Edukacja i szkoła polska w czasie reform, wobec reform i wyzwań rzeczywistości. Oświata polska w procesie zmian
Dzieciństwo w analizach i syntezach. Przegląd ujęć


Dr Filip Nalaskowski
Elementy wykluczenia społecznego w edukacji – wątki kulturowe


Dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
Znacznie przekazu dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu stosunku do Innego i aktywności obywatelskiej
Kapitał kulturowy i transmisja dziedzictwa kulturowego w rodzinie żydowskiej


Dr Jarosław Przeperski
Decyzje instytucjonalne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka


Prof. dr hab. Beata Przyborowska
Rozwój i wychowanie człowieka w perspektywie integralnej


Dr Tomasz Różański
Obszary marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych (ze szczególnym uwzględnieniem sfery wypoczynku)


Prof. zw. dr hab. Krzysztof Rubacha
Konstruowanie teorii edukacji moralnej. Weryfikacja hipotez wycofania moralnego


Dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
Twórcze i motywacyjne uwarunkowania aktywności nauczycieli w kontekście dydaktyki nowych technologii kształcenia


Prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki
Dydaktyka w dobie komputerów. Spojrzenie na agresję z perspektywy kognitywistycznej oraz pedagogiki medialnej


Dr Małgorzata Skibińska
Edukacja 2.0 – konteksty i preteksty neurodydaktyczne. Web 2.0 – konstruktyw(istycz)ne środowisko uczenia się (?)


Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
Analiza dzienników Haliny Semenowicz. Obszary permanentnej samooedukacji
Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji społecznych w edukacji przez całe życie – transfer doświadczeń zagranicznych do polskiej teorii i praktyki edukacyjnej.
Portfolio rozwijania kompetencji społecznych


Dr Izabela Symonowicz-Jabłońska
Znaczenie baśniowości w wychowaniu społeczno-moralnym


Dr Jacek Szczepkowski
Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w resocjalizacji młodzieży uzależnionej – ocena funkcjonowania rezydentów ośrodka z perspektywy wieloletniej


Prof. zw. dr hab. Władysława Szulakiewicz
Światopoglądy pedeutologiczne. Polska myśl pedeutologiczna XIX i początków XX wieku
Pedagogika na Uniwersytecie Wileńskim w okresie międzywojennym. Twórcy i idee


Dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. UMK
Transmisja dziedzictwa na pograniczu kultur – miedzy edukacją formalną a nieformalną
Konteksty przeżywania starości. Jakość życia seniorów – teoria i praktyka


Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK
Rozwój polskiego czasopiśmiennictwa pedagogicznego na przykładzie „Szkoły”(1868-1939)


Dr Katarzyna Wasilewska – Ostrowska
Streetworking – jako metoda pracy wychowawczej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym


Dr Elżbieta Wieczór
Język efektów uczenia się i kryteria sukcesu w strategii oceniania rozwojowego w edukacji wczesnoszkolnej


Dr Lidia Wiśniewska
Ocena ciała a tworzenie stereotypów związanych z cielesnością wśród dziewcząt i młodych kobiet


Dr Agata Wołowska
Buforowa rola przywiązania do organizacji w kontekście wypalenia zawodowego
Różne formy aktywizacji osób z otępieniem