Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

1 Seminarium Metodologii Pedagogiki Specjalnej 3. grudnia 2013 WNP UMK

3.12.2013 Zainicjowanie w Polsce 1 Seminarium Metodologii Pedagogiki Specjalnej na WNP UMK.

 • Inicjatorką i pomysłodawczynią seminarium jest dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK, wtedy jeszcze dr  (przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego) pracownik Katedry Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji, która chęć przygotowania i koncepcję seminarium zgłosiła ówczesnej Kierownik Katedry, Pani Prof. dr hab. M. Zaorskiej (zatrudnionej w WNP UMK do 30.09.2013 roku). Termin seminarium został wybrany przez pomysłodawczynię również w celu uświetnienia obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
 • Pomysł spotkał się z aprobatą ówczesnej Kierownik, która złożyła stosowne dokumenty. Projekt uzyskał akceptację Rady Wydziału WNP UMK. 1 Seminarium zostało wdrożone przez inicjatorkę w grudniu 2013 przy współpracy Koleżanek z KPRiR Dr M. Dąbkowskiej i Dr H. Rudomskiej oraz członków Sekcji Pedagogiki Specjalnej, SKNP WNP UMK.

W 1 Seminarium Pedagogiki Specjalnej wzięli udział zaproszeni Goście (tytuły obecne)

 •  prof. dr hab. Dariusz KUBINOWSKI: Rozumienie idiomatyczności w jakościowych badaniach
  pedagogicznych.
 • dr art. kw. II st. Andrzej WOJCIECHOWSKI, Prof. KPSW; em. Prof. UMK: Poznanie przez upodobnienie jako wejście w model D. Silvermana.
 • dr hab. Hanna ŻURAW, Prof. WSNS: Opcje antropozoficzne wobec metodologii studiów  nad  niepełnosprawnością w kontekście teorii ugruntowanej
 • prof. dr hab. Marzenna ZAORSKA : Organizacja i realizacja badań naukowych osób z niepełnosprawnością sprzężoną (głuchoniewidomych) zagranicą – możliwości i ograniczenia.
 • prof. dr hab. Zenon GAJDZICA: O roli i pozycji badacza w pośrednim i bezpośrednim badaniu  sytuacji osób niepełnosprawnych.
 • dr hab. Marcin WLAZŁO, Prof. US: “Romantyczna” pedagogika specjalna – walory i ograniczenia hermeneutyki w badaniach edukacyjnych.

Organizatorów Seminarium reprezentowały:

 • dr hab. Beata BOROWSKA-BESZTA, Prof. UMK : Aporie konceptualizacji badań jakościowych w świetle prac
  studenckich.
 • dr Monika DĄBKOWSKA : Korzyści i ograniczenia stosowanych podejść w badaniach seksualności
  dzieci i młodzieży.
 • dr Hanna RUDOMSKA : Analiza jakościowa zachowań prawidłowych i nieprawidłowych uczniów
  głuchoniewidomych na tle edukacji rodzinnej i instytucjonalnej.
 • Seminaria od początku przyjęły formułę forów dyskusji metodologicznych i pomyślane były, jako odbywające się cyklicznie co 2 lata w różnych polskich ośrodkach naukowych. Stałym symbolem graficznym dotychczasowych trzech seminariów jest plakat, na którego tle są owoce oraz podtytuł w nazwie, „Ogród wieloparadygmatyczności”. Konstruując tę kategorię inicjatorka seminariów miała na myśli zaproszenie do dyskusji akademików pracujących w różnych programach epistemologicznych. Kluczem była obecność w badaniach nad niepełnosprawnością wielości paradygmatów badawczych, programów epistemologicznych niekiedy antagonistycznych (pozytywizm, post-pozytywizm, interpretatywizm/ konstruktywizm, paradygmat partycypacyjny etc.). Założeniem było również wykluczenie chaosu paradygmatycznego oraz podejścia tzw. ponad-paradygmatycznego.

Osiągnięciem kolejnych organizatorów z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego są udane seminaria metodologiczne w kolejnych grudniach 2015 i 2017.

2 Seminarium Metodologii w obrębie Pedagogiki Specjalnej zorganizował w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie Pan prof. dr hab. Zenon Gajdzica (wraz z zespołem) w dniach 4-5.12.2015 roku. Udział wzięli prelegenci z całej Polski.

3 Seminarium Metodologii w obrębie Pedagogiki Specjalnej odbyło się w Uniwersytecie Szczecińskim, w Wydziale Nauk Humanistycznych, Instytucie Pedagogiki i zorganizował je Pan Dr hab. Marcin Wlazło, Prof. US  w dniach 4-5.12.2017 roku z udziałem prelegentów głównie z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kolejni organizatorzy przeformułowali nieco nazwę seminarium oraz rozszerzyli je o dodatkowy dzień: warsztatowy w UŚ oraz dzień konsultacji w US.

Na 3 Seminarium Metodologii w Obrębie Pedagogiki Specjalnej w US w Szczecinie 4.12.2017 został ogłoszony kolejny ośrodek akademicki i miejsce organizacji 4 Seminarium 2019: WNP UMK, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością.  Grudzień pozostanie terminem realizacji planowanego seminarium.

Formuła 4 Seminarium  2019 będzie zmieniona, jeśli chodzi o nazwę,  założenia, zakres i formy.  Dotychczas zorganizowane 3 seminaria cieszą się zainteresowaniem i gromadzą uczestników z całej Polski.