Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Współpraca z czasopismami zagranicznymi D&S FQSR IJPES AJQR

Disability & Society UK

  • Od 2019 roku dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK jest redaktorem (Occasional Editor) zagranicą w najważniejszym w kulturze Zachodu naukowym czasopiśmie publikującym badania i analizy ze studiów nad niepełnosprawnością. Czasopismo Disability & Society wydawane jest w Londynie, UK przez Taylor & Francis i za 2018 rok ma Impact Factor = 1,613. Disability & Society jest czasopismem punktowanym przez MNiSW. Liczba punktów w roku 2019 wynosi 100.

Forum: Qualitative Social Research  (FQSR) Niemcy

  • Od 2018 roku dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK jest recenzentem zagranicą, External Reviewers w czasopiśmie metodologicznym pt. Forum: Qualitative Social Research. Czasopismo FQSR  jest afiliowane przez Freie Universität Berlin w Niemczech i zorientowane na badania jakościowe w naukach społecznych. FQSR  jest punktowane przez MNiSW. Liczba punktów w roku 2019 wynosi 70.

International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES) UK

  • Od 2016 roku dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK jest członkiem Editorial Board zagranicą w specjalistycznym naukowym czasopiśmie pedagogicznym, wydawanym w języku angielskim. Czasopismo International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES) jest wydawane regularnie od 2012 roku. Od początku listopada 2018 roku (Vol. 7 No. 3) IJPES  jest wydawany w Londynie UK przez London Academic Publishing. Redaktorem naczelnym IJPES jest profesor psychologii poznawczej Mourad Ali Eissa. IJPES jest indeksowany w Index Copernicus od 2015 roku. Wartość indeksowania (ICV) dla IJPES w roku 2015 wynosiła 71,33 pkt, w roku 2016 wzrosła do 75,15 pkt.  Wartość indeksowania w roku 2017 wzrosła i wynosi 90,05 pkt Liczba punktów MNiSW w roku 2019 wynosi 5.
  • Od 2016 roku w IJPES publikują także akademicy z Polski, w tym z WNP UMK. Czasopismo IJPES nie jest pismem wydziałowym WNP UMK. Teksty z obszaru nauk społecznych, oryginalne artykuły teoretyczne, prace przeglądowe, raporty z badań ilościowych, jakościowych, metod mieszanych, studia przypadków prowadzone w edukacji i jej subdyscyplinach, ponadto psychologii, socjologii, polityce i ekonomii społecznej są przyjmowane w ciągu całego roku bezpłatnie oraz każdego roku w terminach do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września. Procedury publikowania wiążą się standardowo z podwójnymi niejawnymi recenzjami, sporządzonymi przez recenzentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych i rejonów świata. Artykuły naukowe publikowane są bezpłatnie, a pełne woluminy  dostępne online w wolnym dostępie (open access). Autorzy zachowują pełne prawo do zamieszczania własnych tekstów w uczelnianych repozytoriach i światowych bazach naukowych np. ResearchGate, Academia. edu, Mendeley, SSOAR i in. Więcej informacji na stronie www Index Copernicus :  Index Copernicus  IJPES

Kontakt z redaktorem: Beata Borowska-Beszta:  borbesz@umk.pl lub borbesz@gmail.com

American Journal of Qualitative Research (AJQR) USA

  • Od 2018 roku dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK  jest redaktorem naukowym zagranicą Editorial Board czasopisma metodologicznego pt. American Journal of Qualitative Research. AJQR jest afiliowany przez College of Education, Department of Curriculum, Instruction, and Culture, Florida Gulf Coast University, Fort Myers na Florydzie w USA i publikuje artykuły naukowe poświęcone metodologii jakościowej i  badaniom jakościowym. Redaktorem naczelnym jest Dr Hasan Aydin, profesor nadzwyczajny FGCU, badacz edukacji międzykulturowej.
  • AJQR przyjmuje artykuły naukowe metodologiczne, pisane w stylu APA (6 edycja podręcznika APA). Publikacje są przyjmowane i publikowane bezpłatnie, po przejściu standardowych procedur podwójnych niejawnych recenzji. Czasopismo AJQR jest młodym akademickim półrocznikiem, który publikuje artykuły z nauk społecznych i dyscyplin: edukacji, psychologii, socjologii, kryminologii, nauk politycznych i studiów administracyjnych. Reguły i szczegóły dotyczące publikacji znajdują się na stronie: AJQR Liczba punktów MNiSW w 2019 wynosi 5.

Kontakt z redaktorem: Beata Borowska-Beszta:  borbesz@umk.pl lub borbesz@gmail.com