Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Recenzje naukowe i ekspertyzy pracowników KPSiPS

Recenzje naukowe w czasopismach wydawców zagranicznych i polskich z listy MNiSW

Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

 • Od 2018 roku wykonanych kilkanaście recenzji naukowych dla wydawców SAGE, Taylor & Francis, Freie Universität Berlin i UMK (SAGE Open, Disability & Society, Forum: Qualitative Social Research, Paedagogia Christiana). źródło: Publons

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

 • Od 2018 roku wykonanych kilkanaście recenzji naukowych dla wydawców SAGE i innych zagranicznych (Palliative Care and Social PracticeThe Scandinavian Journal of Caring Sciences, Annals of Palliative Medicine) oraz specjalistycznych czasopism polskich (Palliative Medicine in Practice, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Rocznik Teologiczny ChAT). źródło: Publons  (Publons w aktualizacji).
 • Recenzent w Konkursie IDUB – Grants4NCUStudents (03-04.2021)

Recenzje naukowe w konkursach projektów badawczych i edukacyjnych

Dr Anna Kola

 • Recenzje konkursu badawczego CRUSH COVID IDUB oraz Członkini Komisji Konkursowej i pomysłodawczyni konkursu IDUB UMK (05.2020). Wykonane 34 recenzje.

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

 • Recenzje konkursu edukacyjnego BELL: Best E-Learning Lecturer  UMK (2020) Wykonane 3 recenzje.

Ekspertyzy profesjonalne aplikowanych wniosków i wdrażanych projektów grantowych w sektorze pożytku publicznego i pomocy społecznej

Dr Anna Kola

 • Członkini komisji konkursowej w konkursie Polska pomoc rozwojowa 2018 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa (01.-04.2018). Wykonanych 10 ekspertyz.

Dr Katarzyna Kuziak

 • Zespołowa ekspertyza projektu Diagnoza potrzeb ekonomii społecznej opracowana w ramach prac nad Kujawsko-Pomorskim Programem Rozwoju Ekonomii SpołecznejRegionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, Zasięg: Województwo Kujawsko-Pomorskie (09.2020.) Wykonana 1 ekspertyza.
 • Zespołowa ekspertyza strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt. Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną”; nr projektu: POKL.06.01.01-10-004/11 Zleceniodawca: KDE Poznań (2013) Wykonana 1 ekspertyza.
 • Indywidualna ekspertyza strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. Model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku 18-34; nr projektu POKL.07.02.02-30-035/11 Zleceniodawca: KDE Poznań (2013). Wykonana 1 ekspertyza.
 • Zespołowa ekspertyza strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego „PI Model wczesnej interwencji socjalnej w grupie 15+”; nr projektu: POKL.07.02.01-10-015/11 KDE Poznań (2013). Wykonana 1 ekspertyza.

Dr Jan A. Malinowski

 • Zespołowa ekspertyza Strategii Polityki Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030. Zleceniodawca: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Toruń (09.2020). Wykonana 1 ekspertyza.

Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

 • Indywidualna ekspertyza programu Kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej. Zleceniodawca:  Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, Warszawa (2018) Wykonana 1 ekspertyza.