prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki

Kierownik Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji

Tematyka badań

 Obszarem badań prowadzonych przez prof. Bronisława Siemienieckiego jest pedagogika medialna a szczególnie teoria konstruktywistyczno – kognitywistyczna edukacji medialnej, problemy roli i miejsca mediów w społeczeństwie informacyjnym.

Przedmiotem badań jest stosowanie mediów w edukacji, wykorzystanie technologii informacyjnej w kształceniu, dokształcaniu i samokształceniu na odległość, problemy wpływu mediów na procesy poznawcze, stymulacja uczących się do myślenia twórczego z pomocą komputerów. Wykorzystanie komputerów w procesie kształcenia a szczególnie w procesie monitorowania dydaktycznego, diagnostyce i terapii a także problemy związane z pierwszym kontaktem uczącego się z komputerem. Zastosowania komputerów w rewalidacji oraz badanie zagrożeń, jakie dotykają człowieka wraz z rozwojem technologii komunikacyjnej.

Prowadzone przez prof. Bronisława Siemienieckiego prace naukowo - badawcze ukierunkowane są na poszukiwania idące w kierunku budowania teoretycznych podstaw pedagogiki medialnej, dydaktyki wspartej komputerami a szczególnie technologii kształcenia. Chodzi m.in. o problemy związane z ikonicznością (obrazowaniem) oraz treściami zawartymi w sieci komputerowej a także kształt technologii informacyjnej w zakresie edukacji zdalnej.

Dociekania naukowe prof. Bronisława Siemienieckiego mają swoje korzenie w edukacji humanistycznej wspartej technologią informacyjną.

 

Dorobek

 W obszarze teoretycznych podstaw pedagogiki medialnej:

n    Stworzył podstawy teoretyczne teorii kognitywistyczno – konstruktywistycznej pedagogiki medialnej. W oparciu o stworzone podstawy teoretyczne powstała subdyscyplina pedagogiczna pedagogika medialna. Podstawowe założenia zostały zaprezentowane w podręczniku pt. Pedagogikia medialna, wydanym przez PWN w Warszawie. 

n    Opracował założenia kształcenia humanistów w tym przede wszystkim pedagogów w zakresie edukacji medialnej i technologii informacyjnej. Stworzona przez niego specjalność pedagogiczna Komputery w edukacji, stanowi ważny wkład do rozwoju pedagogiki medialnej.

n    Rozwinął teorię wiadomości w tej części, która dotyczy mechanizmów i zjawisk towarzyszących wykorzystaniu mediów do stymulowania uczących się do działań twórczych. Prowadzone badania obejmują wpływ mediów w tym komputerów na odbiorcę (min. badania wpływu mediów na obszar podkorowy mózgu).

n    Jest pomysłodawcą pisma naukoweg, półrocznik interdyscyplinarny, pt. Kognitywistyka i media w edukacji, poświęcony problemom przetwarzania informacji w mózgu.

n    Podejmował pracę naukową z szeregiem ośrodków akademickich na świecie m.in. z University of Cantabria, The School of Information, University of Michigan w USA. Prowadzone są także wykłady na odległość, seminaria naukowe (polsko – hiszpańskie, polsko – norweskie, polsko – japońskie) oraz konferencje międzynarodowe poświęcone zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji. Przykładowe tematy wykładów na odległość:

1. Przegląd narzędzi zdalnego nauczania - próba edukacyjnych zastosowań.

2. Wirtualna szkoła - wykorzystanie sieci Internet w zdalnym nauczaniu.

3. Zaawansowane narzędzia zdalnego nauczania - Centra Symposjum, WebEX.

4. Prezentacja eksperymentów z zakresu zdalnego nauczania, zrealizowanych w School of Information, University of Michigan.

5. Dyskusja nad możliwościami i ograniczeniami wykorzystania kształcenia na odległość w edukacji nauczycieli.

n    Jest pomysłodawcą i organizatorem spotkań podoktorskich dla specjalistów podejmujących problemy społeczeństwa informacyjnego. Spotkania stanowią interdyscyplinarne forum naukowe poświęcone problemom wykorzystania mediów w edukacji. Obecnie realizowane są w ramach Sekcji Pedagogiki Mediów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

n    Od 2000 roku zealizował 8 grantów i projektów badawczych w tym m.in. grant KBN 1H01F 021 19 nt. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce (Wyniki badań zostały zaprezentowane w książce Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2003).

n    Uczestniczy w pracach 17 towarzystw naukowych, rad czasopism i różnych gremiach naukowych polskich i zagranicznych. 

n    Uczestniczy w kształceniu kadr naukowych w obszarze wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji m.in.

- wypromował 9 doktorów, 215 licencjatów, 495 magistrów;

- brał udział w przewodach: profesorskich – 4, habilitacyjnych – 4, doktorskich – 25.

- Prowadzi seminarium doktorskie nt. Kognitywistyczne problemy wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji.

- Przez osiem lat pełnił funkcję kierownika studiów doktoranckich na kierunku Pedagogika (od ich organizacji do 2007 roku).

n    Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji. Są to:

a) prac naukowych opublikowanych w formie książkowej - 33, w tym 22 pod redakcją, 5 współautorskie; książki: „Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych” - pięć wydań a „Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej w edukacji“ – cztery wydania;

b) podręcznik „Pedagogika medialna“ wydany przez PWN ujmuje podstawy nowej sybdyscypliny naukowej w pedagogice.

c) oryginalnych prac naukowych – ponad 100 w tym 61 o znaczeniu szczególnym dla pedagogiki medialnej;

d) Kilkadziesiąt opracowań metodycznych dla nuczycieli uczestniczących w warsztatach komputerowych, warsztatach pedagogicznych organizowanych przez resort edukacji narodowej.

n    Jest autorem 39 recenzji publikacji, które poświęcone zostały wykorzystaniu technologii informacyjnej i edukacji medialnej oraz społeczeństwu informacyjnemu.

n    Stworzył i kieruje cykliczną konferencją naukową nt. Technologia informacyjna w zmieniającej sie edukacji (patrz Historia Zakładu Technologii Kształcenia).

 

W obszarze praktyki edukacyjnej:

n    Opracował podstawy teoretyczne oraz program pięcioetapowego kształcenia studentów kierunku „Pedagogika” w zakresie technologii informacyjnej i edukacji medialnej oraz wdrożył go do praktyki edukacyjnej w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu. Obecnie specjalność ta realizowana jest w kilku uniwersytetach i wyższych uczeniach prywatnych. 

n    W roku 1992 stworzył podstawy programowe unikalnego Studium Podyplomowego Metody komputerowe pedagogiki szkolnej, które przygotowuje pedagogów oraz nauczycieli nauczania początkowego do efektywnego wykorzystania najnowszych osiągnięć techniki komputerowej w pracy dydaktycznej, w diagnostyce i terapii pedagogicznej oraz zarządzaniu szkołą i monitoringiem dydaktycznym. Studium ze względu na swój program kształci także nauczycieli do posługiwania się technologią informacyjną oraz mediami w szkole.

n    Stworzył i redaguje Multimedialną Bibliotekę Pedagogiczną, w ramach której wyszło dotychczas 35 tomów poświęconych wykorzystaniu technologii informacyjnej w edukacji oraz służących dyskusji naukowej nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych w edukacji (patrz Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna).

n    Zbudował ośrodek kształcenia, w którym szkolono m.in. w ramach programu Interklasa ponad 1200 nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji.

n    Stworzył założenia nowoczesnego programu kształcenia dla edukacji powszechnej wspartej technologią komputerową realizowanego w systemie kształcenia na odległość.

n    Stworzył założenia nowoczesnego programu kształcenia dla pedagogów w zakresie  edukacji medialnej i edukacji informatycznej oraz komputerowej diagnostyki i terapii pedagogicznej.

n    W roku akademickim 2002- 2003 wspólnie z firmami Microsoft i Intel zrealizowł eksperyment dotyczący nowego programu technologii informacyjnej dla studentów uczelni wyższych pod nazwą Nauczanie ku przyszłości

n    Pełnił funkcje: Wicedyrektora Instytutu Pedagogiki, Kierownika Studiów Doktoranckich, Kierownika Wyższych Studiów Licencjackich z Pedagogiki, specjalność: Technologia informacyjna w edukacji oraz opiekuna specjalizacji Metody komputerowe pedagogiki szkolnej na piecioletnich studiach magisterskich. Poza UMK pełnił funkcję Rektora Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach oraz Dziekana Wydziału Pedagogicznego w WSHE we Włocławku.

n    W roku 1995 został powołany na Dyrektora Micrografx Training and Didactic Center in Torun. Funkcję tę pełnił do 2000 roku. Centrum prowadziło badania nad zastosowaniem oprogramowania graficznego w polskiej edukacji, pozostając wówczas jedynym autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym w Europie Środkowej w zakresie produktów firmy MICROGRAFIX. Centrum odgrywało istotną rolę we wdrażaniu do polskich szkół nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych w obrębie technologii informacyjnej, objęło także opieką naukowo - merytoryczną warsztaty komputerowe dla nauczycieli organizowane w Toruniu.

n    W latach 1994-2001 przeprowadził liczne wykłady poświęcone dydaktyce ogólnej i dydaktyce mediów. Ministerstwo Edukacji Narodowej kilkakrotnie powierzało mu prowadzenie warsztatów komputerowych dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich z całej Polski, które realizowane były w ramach OSI CompuTrain.

 

 

Spis monografii, podręczników naukowych

 

1.   Efektywność dydaktyczna a spoistość struktury treści w telewizyjnych wykładach interdyscyplinarnych wspartych grami dydaktycznymi. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, T. 120, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1990.

2.   Środki dydaktyczne w procesie myślenia twórczego, Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, T. 134, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1991.

3.   Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1994 (wydanie I) – dotychczas 5 wydań.

4.    Perspektywy edukacji z komputerem. Wyd. A. Marszałek, Toruń – Płock, 1995, (red.) – dotychczas ukazały się 3 wydania. 

5.   red. naukowa periodyku „Komputer w Szkole” 1996 nr 4.

6.    red. naukowa periodyku „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1996. T. 8.

7.   Komputery w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997 – dotychczas 3 wydania.

8.    Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej. Cz. I, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna (red). Wyd. A. Marszałek, Toruń 1996 - dotychczas 3 wydania.

9.   Micrografx krok po kroku. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999, (wspólautorstwo)

10. Micrografx krok po kroku. płyta CD z materiałami Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999, (współautorstwo).

11. Internet w szkole. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998 (współautorstwo).

12. Technologia informacyjna w zmieniajacej się edukacji. Toruń-Ciechocinek-Suwałki, Wyd. Żak, Warszawa 1999. (red. współautorstwo).

13. Popularna Encyklopedia Mass Mediów, Wyd. Kurpisz, Poznań 1999 - współautor haseł do encyklopedii.

14. Komputer w rewalidacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000 (wspólautorstwo).

15. Komputer w rewalidacji, płyta CD z materiałami ćwiczeniowymi, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000 (wspólautorstwo).

16. Edukacja medialna. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002 (współautorstwo).

17. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002 (współautorstwo).

18. Technologia informacyjna we współczesnej edukacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002 (red.).

19. Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Stan i zadania. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.

20. Informatyka kl. IV (red). Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.

21. Redagowanie pisma Kognitywistyka i media w edukacji: 1998 nr 1, 1999 nr 1, 2000 nr 1-2, 2001 nr 1 (w języku angielskim), 2001 nr 2, 2002 nr 1-2, 2003 nr 1-2, 2006 nr 1-2, 2007 nr 1-2.

22. Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005 (red)

23. Technologia informacyjna i edukacja medialna we współczesnej edukacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004 (współredakcja).

24. Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005 (redakcja).

25. Manipulacja, media, edukacja, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006 (redakcja)

26. Manipulacja informacją w mediach a edukacja, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2006.

27. Pedagogika medialna, PWN, Warszawa 2007, redakcja naukowa oraz autorstwo w 50 % tekstów).

 

 

 

Spis artykułów po uzyskaniu tytułu naukowego dra hab.

 

Rok 1997

1.      Technology of information versus education - an outline of problems. „Athenaeum” 1997, nr 1.

2.      Potrzeby przemian w edukacji na rzecz rozwoju myślenia. W: K. Rubacha, Wokół szkoły i edukacji. Syntezy i refleksje. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997.

3.      Hipermedia w procesie kształcenia. - zarys problemów edukacyjnych. W: red. A. Burewicz, H. Gulińska, Chemia a żywność. Materiały X Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii. Kiekrz, 6-10. 06. 1997

4.      Technologia informacyjna a wychowanie - zarys problemów. W: Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole. Lublin 17-20. 09. 1997.

5.      Multimedia w edukacji - zarys koncepcji edukacji w szkole podstawowej kl. 4-8. W: Media a Edukacja: Materiały konferencyjne I Konferencji Media a Edukacja. Wydawnictwo eMPI2  Poznań 1997.

6.      Komputer w samodzielnym zdobywaniu wiedzy. W: J. Półturzycki, Jak studiować zaocznie. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1997.

7.      Komputery i wychowanie - podstawowe dylematy edukacji w: Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność (red.) Witold. Wojdyło, Michał Strzelecki, Wyd. UMK, Toruń, 1997.

8.      Recenzja książki: A. Stuur. Windows dla dzieci. NAKOM, Poznań 1996. W: „Kultura i Edukacja” 1997, nr 3-4.

 

Rok 1998

9.      Kognitywistyka a media. Obszary cywilizacyjnych zagrożeń i możliwości. W: Kognitywistyka i media w edukacji 1998, nr 1.

10.  Technologia informacyjna w edukacji. W: Media a Edukacja. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Poznań 1998, Wydawnictwo eMPI2 Poznań 1998.

11.  Multimedialne sieci informacyjne - obszary cywilizacyjnych zagrożeń i możliwości, w: Siemienieccki B., Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne (red.) Cz. Daniłowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1998

 

Rok 1999

12.  „Micrografx krok po kroku” - Książka elektroniczna na CD-ROM (współautor W. Lewandowski), Toruń 1999.

13.  Popularna Encyklopedia Mass Mediów, Wyd. Kurpisz Poznań 1999, - współautor haseł do encyklopedii.

14.  Kognitywistyczne aspekty technologii edukacyjnej – kierunki badań. W: Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji. red B. Siemieniecki, A. Skarbińska, J. Sykulski, Ciechocinek-Toruń-Suwałki, Wyd. Żak 1999.

15.  Internet jako techniczne medium w procesie kształcenia - wirtualna szkoła, Informatyka w szkole XV, Katowice, 24-27.09.1999,  Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego MEN

 

Rok 2000

16.  Education through the media and information technology in the age of transformation. W: red. St. Juszczyk, Transforming educational reality in Poland at the threshold of the 21st century, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

17.  System kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej. Media a Edukacja: Materiały konferencyjne III Konferencji Media a Edukacja. Poznań 2000.

18.  Kognitywistyczne problemy TI w przemianach oświatowych“ w:  Materiały z V Ogólnopolskie Sympozjum Przemiany w Oświacie Rzeszów – Czudec 2000.

19.  Pięcioetapowy system kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej w: Materiały pokonferencyjne III Konferencji Informatyczne kształcenie nauczycieli, Kraków 25-26. 09. 2000 roku.

20.   Technologia informacyjna we współczesnej edukacji, w: Materiałach Pokonferencyjnych Konferencji naukowej Pedagogika i Informatyka 15-16 czerwca 2000, (red.) Andrzej W. Mitas,  Politechnika Śląska w Katowicach, 2000.

21.  Edukacja kognitywistyczna w dobie komputerów, w: O nowy humanizm w edukacji, (red.) Janusz Gajda, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000

 

Rok 2001

22.  Wprowadzenie w problematykę wykorzystania komputerów w rewalidacji, W: red. B. Siemieniecki, J. Buczyńska, Komputer w rewalidacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.

23.  Możliwości i ograniczenia systemów eksperckich w edukacji. W: red. B. Siemieniecki, J. Buczyńska, Komputer w rewalidacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.

24.  Komputerofobia – negatywna reakcja na technologie informacyjną. W: red. B. Siemieniecki, J. Buczyńska, Komputer w rewalidacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.

25.  Multimedia – hipermedia w edukacji. W: Materiały z XVII Konferencji Informatyka w szkole. Mielec 19-22. 09. 2001.

26.  Pedagogika kognitywistyczna – podstawa edukacji XXI wieku. W: red. A. Nalaskowski, K, Rubacha, Materiały pokonferencyjne Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. UMK Toruń 2001.

27.  Kierunki zmian we współczesnej edukacji a technologia informacyjno komunikacyjna, w: red. ST. Juszczyk, Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.

 

Rok 2002

28.  Kognitywistyczne aspekty technologii edukacyjnej – kierunki badań, w: red. B. Siemieniecki, Technologia informacyjna w polskiej edukacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002 

29.  Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Kognitywistyka edukacyjna marzenia czy rzeczywistość, w: red Lewowicki T., Siemieniecki B., Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002. 

30.  Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie reform kształcenia nauczycieli. W: Materiały z XVIII Konferencji Informatyka w szkole. Toruń 18-21. 09. 2002.

31.  Integracja europejska a przemiany w polskiej edukacji medialnej. Media a Edukacja: Materiały konferencyjne IV Konferencji Media a Edukacja. Poznań 2002.

 

Rok 2003

32.  Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum. Chowanna, tom 1 (20), 2003, ss. 123-131.

33.  Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie przemian, red. J. Morbitzer, Kraków 2003.

34.  Edukacja informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum, w: red. J. Morbitzer, Komputer w edukacji, Kraków 2003, ss. 239-244.

35.  Edukacja medialna i technologia informacyjna w dobie reform kształcenia nauczycieli, w: red. R. Parzęcki, Włocławek 2003, ss. 153-158.

36.  Zagrożenia wynikające z powszechnego wprowadzenia technologii informacyjnej do życia człowieka, w: red. Ks. K. Konecki, ks. I. Werbiński, Edukacja, kultura, teologia , Toruń 2003, ss. 195-208.

 

Rok 2004

37. Information technology and medial education In the contemporary school, The New Educational Review, 2004, nr 2, ss. 105-112.

38. Kognitywistyka a edukacja medialna, w: red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004.

39. Rozwój i przemiany pedagogiki medialnej na progu trzeciego tysiąclecia, Rocznik Pedagogiczny t. 27, 2004, ss. 205-221.

40. Pięcioetapowy system kształcenia nauczycieli technologii informacyjnej i edukacji medialnej w: red. W. Furmanek, A. Piecuch, Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, ss. 231-240,

41. Przemoc w Internecie – przegląd wyników badań, w: red. M. Furmanek, Wyd. WISzZ, Gorzów Wielkopolski, 2004.

42. Determinizm medialny a kompetencje medialne, Media a Edukacja: Materiały konferencyjne V Międzynarodowej Konferencji Media a Edukacja. Poznań 2004.

43. Informacja a komunikacja w mediach, Kognitywistyka i media w eduakcji, 2004, nr 1-2.

 

Rok 2005

44. Badania nad możliwościami i ograniczeniami e-learningu w edukacji, w: red. B. Siemieniecki, Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2005.

45. Technologie informacyjne zagrożeniem czy wsparciem dla dziecka. Kilka uwag krytycznych, w: red. St. Juszczyk, I. Polewczyk, Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, Wydaw. A. Marszałek, 2005.

46. Informacja a komunikacja w mediach, w: red. K. Wenta, E. Perzycka, Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych, Wydaw. USz, Szczecin 2005.

47. Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna – uwagi wstępne, w: red. B. Siemieniecki, Komputer w pedagogice specjalnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2005

48. Koncepcje wykorzystania komputerów w edukacji – zarys problemów, w: red. P. Petrykowski, Opieka a edukacja. Studia dedykowane Profesorowi Marianowi Byblukowi z okazji 70 rocznicy urodzin, Wydaw. UMK Toruń 2005.

49. Podstawowe koncepcje społeczeństwa informacyjnego a pedagogika medialna, Pedagogika Mediów, 2005, nr 1, ss. 85-99.

50. Research on Using Internet In Education, The New Educational Review, 2006, nr 1 (8), ss. 37-96

51. Manipulacja informacją w mediach a edukacja, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006.

52. Dydaktyka w dobie komputerów, w: red. K. Denek, W. Starościak, K. Zatoń, Edukacja Jutra, Wrocław 2006-10-22

 

Rok 2006

53. Research on Using Internet In Education, The New Educational Review, 2006, nr 1 (8), ss. 37-96

54. Manipulacja informacją w mediach a edukacja, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006.

55. Dydaktyka w dobie komputerów, w: red. K. Denek, W. Starościak, K. Zatoń, Edukacja Jutra, Wrocław 2006-10-22

56. Informacja a komunikacja w mediach, Kognitywistyka i media w edukacji, 2006, nr 1/2, ss. 9-20.

 

Rok 2007

57. Konstruktywistyczno – kognitywistyczna teoria edukacji a nowe technologie, Zeszyty Naukowe WSHE, Nauki Pedagogiczne, T. XXIV, Włocławek 2007, ss. 23-28.

58. Rozwijanie myślenia w szkole podstawowej w klasach IV-VI na drodze do społeczeństwa informacyjnego, w: red. K. Wenta, E. Perzycka, Edukacja informacyjna. Neomedia w dydaktyce i działaniach wychowawczo – opiekuńczych, Wydawnictwo USz, Szczecin 2007.

59. Koncepcja samouctwa Kazimierza Wenty a technologia informacyjna, red. E. Perzycka, A. Stachura, Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym, Wydawnictwo USz, Szczecin 2007

60. Pedagogika medialna w kształceniu nauczycieli, w: red. J. Grzesiak, Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, Wydaw. UAM, Kalisz 2007.

61. Komunikacja a społeczeństwo, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydaw. PWN, Warszawa 2007.

62. Media w wymiarze społecznym i indywidualnym, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydaw. PWN, Warszawa 2007.

63. Przedmiot i zadania mediów w komunikacji, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydaw. PWN, Warszawa 2007.

64. Media a patologie, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydaw. PWN, Warszawa 2007.

65. Problemy pedagogiki medialnej, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydaw. PWN, Warszawa 2007.

66. Teoria kognitywistyczna w edukacji wspieranej mediami, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydaw. PWN, Warszawa 2007.

67. Konstruktywizm w edukacji wspieranej mediami, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydaw. PWN, Warszawa 2007.

68. Taksonomia zastosowań technologii informacyjnej w edukacji, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydaw. PWN, Warszawa 2007.

69. Zastosowanie technologii informacyjnej w pedagogice specjalnej, w: red. B. Siemieniecki, Pedagogika medialna, Wydaw. PWN, Warszawa 2007.

70. Kulturowe uwarunkowania znaku, znaczenia i kontekstu, Kognitywistyka i media w edukacji, 2007, nr 1-2,

71. Koncepcje kognitywistyczne wykorzystania mediów w edukacji, w: red. Maciej Tanaś, Kultura i język mediów, Wydaw. Impuls, Kraków 2007.

 

 

Wykaz konferencji naukowych organizowanych nt. Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji.

 

1999 - Konferencja: Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji, Toruń-Ciechocinek – 70 uczestników

2000 – Seminarium ogólnopolskie: Technologia informacyjna w polskiej edukacji – 40 uczestników

2001 – Konferencja: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce – 120 uczestników

2003 – Konferencja: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna – 90 uczestników

2004 – Konferencja Międzynarodowa: Informacja, Reprezentacja, System poznawczy – 42 uczestników

2005 – Konferencja Międzynarodowa: Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych - 35 uczestników

2006 – Manipulacja w mediach a edukacja – 80 uczestników

2007 – Edukacja medialna – szanse i zagrożenia – 92 uczestników

2008 – Współczesne kształcenie na odległość w teorii i praktyce

 

 

Wykaz książek wydanych w ramach Multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej

 

1.      Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., Edukacja medialna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

2.      Jabłoński W., Wacławiak J., Wszelak S., Komputer i aplikacje użytkowe, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2002.

3.      Jabłoński W., Wacławiak J., Wszelak S., Komputer i Internet w pracy nauczyciela, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2002.

4.      Juszczyk S., Edukacja na odległość, Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2002.

5.      Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, A. Marszałek, Toruń 2001.

6.      Juszczyk S., red. Metodyka nauczania informatyki w szkole, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2001.

7.      Juszczyk S. red. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2004.

8.      Kozielska M., red. Edukacja dla społeczeństwa wiedzy, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2007.

9.      Lewandowski W., Program prezentacyjny Charisma 4.0, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek,Toruń 1998

10.  Lewowicki T., Siemieniecki B., red. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.

11.  Lewowicki T., Siemieniecki B., red. Technologia informacyjna i edukacja medialna we współczesnej edukacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004.

12.  Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2005.

13.  Siemieniecka D., Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2005.

14.  Siemieniecka D., red. Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2008.

15.  Siemieniecka D., Siemińska-Łosko A., Technologia informacyjna w pracy dydaktycznej i innowacyjnej nauczyciela, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2007.

16.  Siemieniecka D., Siemińska-Łosko A., Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji, Komputer i aplikacje użytkowe, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2007.

17.  Siemieniecki B., Komputery w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek Toruń 1997 – dotychczas były 3 wydania.

18.  Siemieniecki B., Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1994, (5 wydań).

19.  Siemieniecki B., Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Stan i zadania. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.

20.  Siemieniecki B., red. Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1996 (3 wydania).

21.  Siemieniecki B., Komputer w pedagogice specjalnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2005.

22.  Siemieniecki B., red. Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005.

23.  Siemieniecki B. red. Manipulacja, media, edukacja, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006.

24.  Siemieniecki B. red. Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005 (red)

25.  Siemieniecki B., red. Technologia informacyjna we współczesnej edukacji. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002.

26.  Siemieniecki B., Buczyńska J., red. Komputer w rewalidacji, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000.

27.  Siemieniecki B., Buczyńska J., Komputer w rewalidacji, płyta CD z materiałami ćwiczeniowymi, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000.

28.  Siemieniecki B., Lewandowski W., Micrografx krok po kroku. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999.

29.  Siemieniecki B., Lewandowski W., Micrografx krok po kroku. płyta CD z materiałami Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999.

30.  Siemieniecki B., Lewandowski W., Internet w szkole. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998.

31.  Siemińska-Łosko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2007.

32.  Skarbińska A., SnapGraphics w praktyce nauczycielskiej, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 1997.

33.  Skarbińska A., Multimedia w LOGO KOMENIUSZU, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2001.

34.  Wenta K., Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2002.

35.  Zielińska J., Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2005.

36.  Zielińska J., Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2005.

Tematyka badań Dorobek Spis monografii, podręczników naukowych Spis artykułów Organizowane konferencje Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna