Jakość Kształcenia

Formularz hospitacji 1

Formularz hospitacji 2

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia - raport za rok akademicki 2014/2015

 

Raport na temat jakości kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK za rok akademicki 2014/2015

Raport stanowi skróconą wersję wyników przekazanych Wydziałowi przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

 1. Zwrotność ankiet: na WNP zwiększyła się   zwrotność anonimowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych z 10,45 % w roku ubiegłym, do 14,79 w roku akademickim 2014/2015  (średnia dla wszystkich Wydziałów wynosi 7,34 %). Udało się zatem osiągnąć planowany w ubiegłym roku wzrost w zakresie zwrotności ankiet dydaktycznych (zakładano 13 %).
 2. Ocena aspektów organizacyjnych: studenci najwyżej ocenili punkt dotyczący udostępnienia sylabusów w systemie USOS przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (4,64), nieco niżej oceniono dostęp do literatury przedmiotu (4,59) oraz prezentację sylabusa podczas pierwszych zajęć (4,59). We wszystkich tych trzech zakresach najniżej oceniono  zajęcia w formie wykładów (4,46-4,56) , następnie zajęcia praktyczne (4,52-4,59), najwyżej  natomiast seminaria (4,73-4,78). Trzeba podkreślić, że WNP ma znacząco niższy niż średnia dla wszystkich wydziałów UMK odsetek  odpowiedzi „Nie mam zdania” w zakresie oceny aspektów organizacyjnych.
 3. Ocena prowadzących zajęcia: Studenci najwyżej ocenili takie aspekty pracy wykładowców jak:

- Traktowanie studentów z szacunkiem i życzliwością (4,59- średnia na UMK 4,65)

- Przygotowanie prowadzących do zajęć (4,68 - średnia dla UMK 4,66)

- Dostępność prowadzących na konsultacjach (4,58 - średnia dla UMK 4,64)

-Ocenianie studentów zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie (4,53 - średnia dla UMK 4,63)

Niższe noty otrzymały takie aspekty pracy nauczycieli jak:

- efektywne wykorzystywanie czasu podczas zajęć (4,48 - średnia dla UMK 4,58)

- stwarzanie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy (4,46 - średnia dla UMK 4,53)

- realizowanie zajęć w sposób jasny i zrozumiały (4,43 - średnia dla UMK 4,51)

- umiejętność zainteresowania studentów zajęciami (4,34 - średnia dla UMK 4,42)

Studenci wysoko oceniali wszelkie formy zajęć zarówno  zajęcia praktyczne (od 4,36 do 4,60), jak i  seminaryjne (4,7-4,82) czy  wykłady (od 4,29 do 4,57)

Odsetek odpowiedzi „nie mam zdania” w zakresie pytań dotyczących oceny prowadzących zajęcia tylko w jednym  przypadku przekroczył średnią UMK. Dotyczy to  kwestii dostępności prowadzących podczas konsultacji (11,94%, na UMK 11,63%)

 

 

 1. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia

We wszystkich 6 pytaniach ankiety dotyczących tych kwestii WNP osiągnął noty niższe niż średnia dla pozostałych wydziałów UMK. Studenci najwyżej ocenili osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (4,45 - średnia UMK 4,54), kompetencji społecznych (4,42 -średnia UMK to 4,50) oraz osiągnięcie efektów w zakresie umiejętności (4,42 - średnia UMK 4,51) i pogłębienia znajomości przedmiotu (4,41, średnia UMK 4,52)

Najniżej oceniono aspekt spełnienia oczekiwań jakie studenci mieli wobec zajęć (4,27 - średnia dla UMK 4,36) oraz możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji (4,38 - średnia dla UMK 4,36)

Ponownie najwyżej oceniono w tym zakresie zajęcia seminaryjne (4,58-4,74) i praktyczne 4,28-4,47), nieco niżej  wykłady (4,25-4,42)

Odsetek odpowiedzi „Nie mam zdania”  we wszystkich przypadkach jest znacznie niższy niż średnia  UMK. Przykładowo:

- osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych (3,62%, UMK 4,66)

- spełnienia przez zajęcia oczekiwań studentów (1,69%, UMK 2,05)

Wnioski i rekomendacje:

W roku akademickim 2015/2016 postanowiono  podjąć dalsze działania zmierzające do zwiększenia zwrotności ankiet wypełnianych przez studentów. W tym celu zorganizowano spotkanie dla studentów (X 2015) oraz zaplanowano kolejne spotkania na luty oraz czerwiec 2016 roku. Ponownie przypomniano wszystkim pracownikom o konieczności zachęcania studentów do wypełniania ankiet. Rozesłano też w tej sprawie mail do wszystkich studentów.

Wnioski i rekomendacje Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zaprezentowano pracownikom podczas Rady Wydziału.

 

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia - raport za rok akademicki 2013/2014

Raport na temat jakości kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK za rok akademicki 2013/2014

Raport stanowi skróconą wersję wyników przekazanych Wydziałowi przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

 1. Zwrotność ankiet: WNP ma niską zwrotność anonimowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Wynosi ona 10,45 % podczas gdy średnia dla wszystkich Wydziałów wynosi 13,59 %
 2. Ocena aspektów organizacyjnych: studenci najwyżej ocenili punkt dotyczący udostępnienia sylabusów w systemie USOS przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (4,51), nieco niżej oceniono dostęp do literatury przedmiotu (4,55) oraz prezentację sylabusa podczas pierwszych zajęć (4,55). We wszystkich tych trzech zakresach najniżej oceniono  zajęcia w formie wykładów (4,37-4,46) , najwyżej  zajęcia praktyczne (4,48-4,53) i seminaria (4,55-4,61). Trzeba podkreślić, że WNP ma niższy niż średnia dla wszystkich wydziałów UMK odsetek  odpowiedzi „Nie mam zdania” w zakresie oceny aspektów organizacyjnych.
 3. Ocena prowadzących zajęcia: Studenci najwyżej ocenili takie aspekty pracy wykładowców jak:

- Traktowanie studentów z szacunkiem i życzliwością (4,57- średnia na UMK 4,63)

- Przygotowanie prowadzących do zajęć (4,54 - średnia dla UMK 4,64)

- Dostępność prowadzących na konsultacjach (4,54 - średnia dla UMK 4,62)

-Ocenianie studentów zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie (4,50 - średnia dla UMK 4,60)

Niższe noty otrzymały takie aspekty pracy nauczycieli jak:

- efektywne wykorzystywanie czasu podczas zajęć (4,33 - średnia dla UMK 4,55)

- stwarzanie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy (4,44 - średnia dla UMK 4,49)

- realizowanie zajęć w sposób jasny i zrozumiały (4,41 - średnia dla UMK 4,47)

- umiejętność zainteresowania studentów zajęciami (4,32 - średnia dla UMK 4,36)

Studenci wysoko oceniali zwłaszcza zajęcia praktyczne (od 4,39 do 4,60)  oraz seminaryjne (4,56-4,75), nieco niżej wykłady (od 4,17 do 4,51)

Odsetek odpowiedzi „nie mam zdania” w zakresie pytań dotyczących oceny prowadzących zajęcia w niektórych przypadkach przekroczył średnią UMK. Dotyczy to zwłaszcza kwestii dostępności prowadzących podczas konsultacji (10,76%, na UMK 10,61%); umiejętności zainteresowania studentów zajęciami (1,72%, na UMK 1,54%)  oraz traktowania studentów z szacunkiem i życzliwością (1,50%, dla UMK 1,25 %).

 1. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia

We wszystkich 6 pytaniach ankiety dotyczących tych kwestii WNP osiągnął noty niższe niż średnia dla pozostałych wydziałów UMK. Studenci najwyżej ocenili osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (4,40 - średnia UMK 4,48), kompetencji społecznych oraz pogłębienia znajomości przedmiotu (4,37 -średnie UMK to 4,44 i 4,47) oraz osiągnięcie efektów w zakresie umiejętności (4,36 - średnia UMK 4,45)

Najniżej oceniono aspekt spełnienia oczekiwań jakie studenci mieli wobec zajęć (4,21 - średnia dla UMK 4,30) oraz możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji (4,32 - średnia dla UMK 4,39)

Ponownie najwyżej oceniono w tym zakresie zajęcia seminaryjne (4,51-4,68) i praktyczne 4,26-4,45), najniżej wykłady (4,10-4,31)

Odsetek odpowiedzi „Nie mam zdania”  przekroczył średnią UMK w trzech przypadkach:

- osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności (3,85%, UMK 3,38)

- spełnienia przez zajęcia oczekiwań studentów (1,93%, UMK 1,71)

- pogłębienia znajomości przedmiotu (1,48%, UMK 1,24)

Wnioski i rekomendacje:

W roku akademickim 2014/2015 postanowiono przede wszystkim podjąć działania zmierzające do zwiększenia zwrotności ankiet wypełnianych przez studentów. W tym celu zorganizowano spotkanie dla studentów (III 2015) oraz zaplanowano kolejne na czerwiec 2015 roku. Przypomniano wszystkim pracownikom o konieczności zachęcania studentów do wypełniania ankiet. Rozesłano też w tej sprawie mail do wszystkich studentów.

Wnioski i rekomendacje Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zaprezentowano pracownikom podczas Rady Wydziału.

Raport z badań aktywności zawodowej absolwentów WNP UMK

Raport z badań aktywności  zawodowej absolwentów  (2016 rok)

 

 1. Kierunek Pedagogika I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne absolwenci z lat 2011-2012

Przebadano 174 osoby, w tym 88 absolwentów studiów I stopnia i 86 studiów II stopnia, w tym odpowiednio 25 i 36 absolwentów studiów niestacjonarnych. Stanowi to 17 i 11 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest ponad 80% absolwentów kierunku Pedagogika, w tym 78%  (I stopień) i 88% (II stopień) absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 14 i 7 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub pracę bez wynagrodzenia wskazało odpowiednio 15 i 7 % absolwentów.

Niewielka liczba absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą (5 i 3 %)

Forma zatrudnienia: 132 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 121 na pełen etat, 19 osób zatrudnionych na zlecenie lub umowę o dzieło, 5 osób na stażach z PUP i 4 osoby wykonujące prace bez umowy.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane) : 54 % edukacja, szkolenia; 10 % praca asystencka, personel biurowy; 8 % sprzedaż/obsługa klienta, 7 % opieka społeczna

Są to przede wszystkim żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie (publiczne i niepubliczne), ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień

122 osoby deklarują zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej ( w tym komunikacji z rodzicami oraz z dzieckiem trudnym) oraz z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zajęć specjalnościowych

Dokształcanie: absolwenci najczęściej wybierają studia podyplomowe oraz kursy uzupełniające ich kwalifikacje pedagogiczne

 

 1. Kierunek Pedagogika specjalna I  stopień, stacjonarne, absolwenci z lat 2011-2012

Przebadano 36 osób, absolwentów studiów I stopnia. Stanowi to 15 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 92 % absolwentów kierunku Pedagogika specjalna, w tym 83%   absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 22 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub prace bez wynagrodzenia wskazało 14 % absolwentów. Niewielka liczba absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą (3 %)

Forma zatrudnienia: 25 osób jest  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 22 na pełen etat, 6 osób zatrudnionych na zlecenie lub umowę o dzieło, 2 osoby na stażach z PUP i 1 osoba wykonująca pracę bez umowy.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane): 52 % edukacja, szkolenia; 19 % praca asystencka, personel biurowy; 3 % opieka społeczna; 3 % IT

Są to przede wszystkim instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, m.in. przedszkola terapeutyczne, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze

84 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej oraz alternatywnych metod komunikacji  a także z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, oligofrenopedagogiki, terapii

Dokształcanie: absolwenci najczęściej wybierają studia podyplomowe oraz kursy uzupełniające ich kwalifikacje pedagogiczne np. w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

 • Kierunek Praca socjalna I  stopień, stacjonarne, absolwenci z lat 2011-2012

Przebadano 19 osób, absolwentów studiów I stopnia. Stanowi to 22 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 79 % absolwentów kierunku Pedagogika specjalna, w tym 79%   absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 11 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub prace bez wynagrodzenia wskazało 26% absolwentów.

Forma zatrudnienia: 12 osób jest  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 11 na pełen etat, 4 osoby zatrudnionych na zlecenie lub umowę o dzieło, 1 osoba wykonująca pracę bez umowy.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane): 35 % opieka społeczna; 18% logistyka/transport/dystrybucja/zakupy, 12 % medycyna/farmacja/kosmetologia/zdrowie, 12% sprzedaż/obsługa klienta

Są to przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej,  i powiatowe centra pomocy rodzinie

74 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej oraz alternatywnych metod komunikacji  a także z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, projektów socjalnych, prawa, komunikacji interpersonalnej

Dokształcanie: absolwenci nie wybierali studiów podyplomowych, raczej  kursy i szkolenia (ale także w niewielkim zakresie)

 

Pedagogika I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne, absolwenci z okresu 1 X 2014-30 IX 2015

Przebadano 105 osób, w tym 29 absolwentów studiów I stopnia i 76 studiów II stopnia, w tym odpowiednio 2 i 33 absolwentów studiów niestacjonarnych. Stanowi to 28 i 25 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest ponad 90% absolwentów kierunku Pedagogika, w tym 28%  (I stopień) i 79% (II stopień) absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 83 i 14 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub pracę bez wynagrodzenia wskazało odpowiednio 6 i 14 % absolwentów.

Forma zatrudnienia: 53 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 43  na pełen etat, 9 osób zatrudnionych na zlecenie lub umowę o dzieło, 7 osób na stażach z PUP.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane) : 34 % edukacja, szkolenia; 10 % praca asystencka, personel biurowy; 12 % sprzedaż/obsługa klienta, 15 % opieka społeczna

Są to przede wszystkim żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie (publiczne i niepubliczne), ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze

78%  badanych deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej ( w tym komunikacji z rodzicami oraz z dzieckiem trudnym) oraz z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zajęć specjalnościowych

 

 

Pedagogika specjalna I  stopień, stacjonarne, absolwenci z okresu 1 X 2014-30 IX 2015

Przebadano 18 osób, absolwentów studiów I stopnia. Stanowi to 20 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 100 % absolwentów kierunku Pedagogika specjalna, w tym 28%   absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 78 % wskazuje na dalsze kształcenie. Pracę bez wynagrodzenia wskazało 11 % absolwentów.

Forma zatrudnienia: 3 osoby są  zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 1 na pełen etat, 1 osoba na stażu z PUP i 1 osoba wykonująca pracę bez umowy.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane): 25 % edukacja, szkolenia;  38 % sprzedaż, obsługa klienta, 13 % organizacje pozarządowe oraz finanse/bankowość/księgowość oraz rolnictwo i ochrona środowiska

Są to przede wszystkim instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, m.in. przedszkola i szkoły

60 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu oligofrenopedagogiki

 

Praca socjalna  I  stopień, stacjonarne, absolwenci z okresu 1 X 2014-30 IX 2015

Przebadano 12 osób, absolwentów studiów I stopnia. Stanowi to 21 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 100 % absolwentów kierunku Pedagogika specjalna, w tym 25%   absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 92 % wskazuje na dalsze kształcenie. Pracę bez wynagrodzenia wskazało 8% absolwentów.

Forma zatrudnienia: 1 osoba jest  zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 2 osoby zatrudnione  na zlecenie lub umowę o dzieło.

Miejsca pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, firma kosmetyczna, stacja paliw

67 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, możliwość uzyskiwania certyfikatów podczas studiów

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, projektów socjalnych, prawa, komunikacji interpersonalnej

 RAPORT Z BADAŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW

 1. KIERUNEK PEDAGOGIKA I i II stopień stacjonarne i niestacjonarne

rok 2012

I stopień : przebadano 88 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

II stopień: przebadano 100 absolwentów, w tych wynikach pojawiła się grupa osób, które nie pracują i nie podwyższają swoich kwalifikacji

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: komunikatywność, sumienność i dokładność, odporność na stres oraz   kreatywność

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

rok 2013

I stopień : przebadano 32 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

II stopień: przebadano 69 absolwentów, w tych wynikach pojawiła się grupa osób, które nie pracują i nie podwyższają swoich kwalifikacji

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: komunikatywność, sumienność i dokładność, odporność na stres oraz   kreatywność, branie odpowiedzialności, wytrwałość i konsekwencja

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych, warsztatów i praktyk zawodowych

rok 2014

I stopień : przebadano 15 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

II stopień: przebadano 102 absolwentów, w tych wynikach pojawiła się niewielka grupa osób, które nie pracują i nie podwyższają swoich kwalifikacji

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: komunikatywność, sumienność i dokładność, odporność na stres, zaangażowanie, orientacja na klienta

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych, warsztatów i praktyk zawodowych

 1. KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA I stopień studia stacjonarne

 

Rok 2012

Przebadano 55 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: orientacja na klienta , komunikatywność, kreatywność

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych

Rok 2013

Przebadano 18 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: orientacja na klienta, sumienność i dokładność, samodzielność, odporność na stres, wytrwałość i konsekwencja

Postulowane zmiany w programie kształcenia: brak danych

Rok 2014 

Przebadano 35 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście         wykonywanej pracy zawodowej: etyka i profesjonalizm, praca zespołowa,  odporność na stres, komunikatywność, orientacja na klienta, odporność na stres

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej praktyk

 

 1. KIERUNEK PRACA SOCJALNA I stopień studia stacjonarne

2012

Przebadano 34 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: m.in. orientacja na klienta , komunikatywność, praca zespołowa, zaangażowanie, branie odpowiedzialności

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych oraz zajęć z zakresu stosowania prawa w praktyce

2013

Przebadano 15 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: m.in. branie odpowiedzialności, wytrwałość i konsekwencja, budowanie relacji, zaangażowanie, organizacja pracy

Postulowane zmiany w programie kształcenia: brak danych

 2014

Przebadano 35 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: m.in. komunikatywność, kreatywność, branie odpowiedzialności, odporność na stres, wytrwałość i konsekwencja, budowanie relacji, zaangażowanie, organizacja pracy

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej wiedzy dotyczącej praktyki pracy socjalnej

 

OGÓLNE REKOMENDACJE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA PROWADZONYCH NA WNP UMK: analiza programów kształcenia pod kątem liczby i poziomu zajęć o charakterze praktycznym w programach studiów