Jakość Kształcenia

Formularz hospitacji 1

Formularz hospitacji 2

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia - raport za rok akademicki 2016/2017

Raport na temat jakości kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK za rok akademicki 2016/2017

Raport stanowi skróconą wersję wyników przekazanych Wydziałowi przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

 1. Zwrotność ankiet: na WNP zwiększyła się   zwrotność anonimowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych z 12,24 % w roku akademickim 2014/2015  (średnia dla wszystkich Wydziałów wynosiła wówczas 10 %) do 15,72 % (średnia UMK to obecnie 13,50 %). WNP zajmuje wciąż wysokie 6 miejsce w zakresie zwrotności ankiet (po Wydz. Teologicznym, WNH, Wydz. Filolog., SPNJO  i  UCS)
 2. Ocena aspektów organizacyjnych: ogólna ocen zajęć na WNP wypada na poziomie 4,53 (średnia UMK 4,60), średnia ocena prowadzących to 4,56 (UMK 4, 63) natomiast średnia ocena osiągniętych efektów kształcenia to  4,47 (UMK 4,54)
 3. Ocena prowadzących zajęcia: Studenci najwyżej ocenili takie aspekty pracy wykładowców jak:

- Poziom kultury osobistej  (4,66- średnia na UMK 4,72)

- Przygotowanie prowadzących do zajęć (4,60 - średnia dla UMK 4,70)

- Dostępność prowadzących na konsultacjach (4,66 - średnia dla UMK 4,71)

- Efektywne wykorzystywanie czasu podczas zajęć (4,51 - średnia dla UMK 4,59)

Niższe noty otrzymały takie aspekty pracy nauczycieli jak:

-Sprawiedliwe ocenianie (4,47 - średnia dla UMK 4,58)

- Realizowanie zajęć w sposób jasny i zrozumiały (4,44 - średnia dla UMK 4,51)

 

 1. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia

Studenci wysoko ocenili realizację programów zawartych w sylabusach 4,56 (średnia UK 4,62) oraz umożliwienie osiągnięcia zawartych w sylabusie efektów kształcenia 4,48 (4,54 dla UMK).

Nieco niżej oceniono aspekt: czy były to wartościowe zajęcia? – 4,38 (4,46 dla UMK)

Wnioski i rekomendacje:

W roku akademickim 2017/2018 postanowiono  kontynuować działania zmierzające do zwiększenia zwrotności ankiet wypełnianych przez studentów. W tym celu zorganizowane zostanie  spotkanie dla studentów w maju 2018 na którym przedstawione zostaną zmiany wprowadzane w toku kształcenia w wyniku uwzględniania wyników ankiet.

Wnioski i rekomendacje Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zaprezentowane zostaną  pracownikom podczas Rady Wydziału w dniu 16 stycznia  2018

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia - raport za rok akademicki 2015/2016

Raport na temat jakości kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK za rok akademicki 2015/2016

Raport stanowi skróconą wersję wyników przekazanych Wydziałowi przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

 1. Zwrotność ankiet: na WNP minimalnie zmniejszyła się   zwrotność anonimowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych z 14,79 % w roku akademickim 2014/2015  (średnia dla wszystkich Wydziałów wynosiła wówczas 7,34 %) do 12,24 % (średnia UMK to obecnie 10%). WNP zajmuje jednak wysokie 5 miejsce w zakresie zwrotności ankiet (po Wydz. Teologicznym, WNH, Wydz. Filolog. i  UCS)
 2. Ocena aspektów organizacyjnych: studenci najwyżej ocenili punkt dotyczący udostępnienia sylabusów w systemie USOS przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (4,56), nieco niżej oceniono dostęp do literatury przedmiotu (4,50) oraz prezentację sylabusa podczas pierwszych zajęć (4,49).
 3. Ocena prowadzących zajęcia: Studenci najwyżej ocenili takie aspekty pracy wykładowców jak:

- Traktowanie studentów z szacunkiem i życzliwością (4,59- średnia na UMK 4,67)

- Przygotowanie prowadzących do zajęć (4,55 - średnia dla UMK 4,67)

- Dostępność prowadzących na konsultacjach (4,56 - średnia dla UMK 4,67)

-Ocenianie studentów zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie (4,53 - średnia dla UMK 4,65)

Niższe noty otrzymały takie aspekty pracy nauczycieli jak:

- efektywne wykorzystywanie czasu podczas zajęć (4,47 - średnia dla UMK 4,60)

- stwarzanie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy (4,47 - średnia dla UMK 4,56)

- realizowanie zajęć w sposób jasny i zrozumiały (4,41 - średnia dla UMK 4,53)

- umiejętność zainteresowania studentów zajęciami (4,43 - średnia dla UMK 4,45) 

 

 1. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia

Studenci najwyżej ocenili osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (4,44 - średnia UMK 4,57), kompetencji społecznych (4,41 -średnia UMK to 4,54) oraz osiągnięcie efektów w zakresie umiejętności (4,41 - średnia UMK 4,54) i pogłębienia znajomości przedmiotu (4,40, średnia UMK 4,54)

Nieco niżej oceniono aspekt spełnienia oczekiwań jakie studenci mieli wobec zajęć (4,27 - średnia dla UMK 4,40) oraz możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji (4,37 - średnia dla UMK 4,50)

Wnioski i rekomendacje:

W roku akademickim 2016/2017 postanowiono  podjąć dalsze działania zmierzające do zwiększenia zwrotności ankiet wypełnianych przez studentów. W tym celu zorganizowano spotkanie dla studentów I roku (studia I i II stopnia) w październiku 2016 roku  oraz zaplanowano kolejne spotkanie na  czerwiec 2017 roku. Ponownie przypomniano wszystkim pracownikom o konieczności zachęcania studentów do wypełniania ankiet. Rozesłano też w tej sprawie mail do wszystkich studentów.

Wnioski i rekomendacje Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zaprezentowane zostaną  pracownikom podczas Rady Wydziału w dniu 6 czerwca 2017 r.

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia - raport za rok akademicki 2014/2015

 

Raport na temat jakości kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK za rok akademicki 2014/2015

Raport stanowi skróconą wersję wyników przekazanych Wydziałowi przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

 1. Zwrotność ankiet: na WNP zwiększyła się   zwrotność anonimowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych z 10,45 % w roku ubiegłym, do 14,79 w roku akademickim 2014/2015  (średnia dla wszystkich Wydziałów wynosi 7,34 %). Udało się zatem osiągnąć planowany w ubiegłym roku wzrost w zakresie zwrotności ankiet dydaktycznych (zakładano 13 %).
 2. Ocena aspektów organizacyjnych: studenci najwyżej ocenili punkt dotyczący udostępnienia sylabusów w systemie USOS przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (4,64), nieco niżej oceniono dostęp do literatury przedmiotu (4,59) oraz prezentację sylabusa podczas pierwszych zajęć (4,59). We wszystkich tych trzech zakresach najniżej oceniono  zajęcia w formie wykładów (4,46-4,56) , następnie zajęcia praktyczne (4,52-4,59), najwyżej  natomiast seminaria (4,73-4,78). Trzeba podkreślić, że WNP ma znacząco niższy niż średnia dla wszystkich wydziałów UMK odsetek  odpowiedzi „Nie mam zdania” w zakresie oceny aspektów organizacyjnych.
 3. Ocena prowadzących zajęcia: Studenci najwyżej ocenili takie aspekty pracy wykładowców jak:

- Traktowanie studentów z szacunkiem i życzliwością (4,59- średnia na UMK 4,65)

- Przygotowanie prowadzących do zajęć (4,68 - średnia dla UMK 4,66)

- Dostępność prowadzących na konsultacjach (4,58 - średnia dla UMK 4,64)

-Ocenianie studentów zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie (4,53 - średnia dla UMK 4,63)

Niższe noty otrzymały takie aspekty pracy nauczycieli jak:

- efektywne wykorzystywanie czasu podczas zajęć (4,48 - średnia dla UMK 4,58)

- stwarzanie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy (4,46 - średnia dla UMK 4,53)

- realizowanie zajęć w sposób jasny i zrozumiały (4,43 - średnia dla UMK 4,51)

- umiejętność zainteresowania studentów zajęciami (4,34 - średnia dla UMK 4,42)

Studenci wysoko oceniali wszelkie formy zajęć zarówno  zajęcia praktyczne (od 4,36 do 4,60), jak i  seminaryjne (4,7-4,82) czy  wykłady (od 4,29 do 4,57)

Odsetek odpowiedzi „nie mam zdania” w zakresie pytań dotyczących oceny prowadzących zajęcia tylko w jednym  przypadku przekroczył średnią UMK. Dotyczy to  kwestii dostępności prowadzących podczas konsultacji (11,94%, na UMK 11,63%)

 

 

 1. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia

We wszystkich 6 pytaniach ankiety dotyczących tych kwestii WNP osiągnął noty niższe niż średnia dla pozostałych wydziałów UMK. Studenci najwyżej ocenili osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (4,45 - średnia UMK 4,54), kompetencji społecznych (4,42 -średnia UMK to 4,50) oraz osiągnięcie efektów w zakresie umiejętności (4,42 - średnia UMK 4,51) i pogłębienia znajomości przedmiotu (4,41, średnia UMK 4,52)

Najniżej oceniono aspekt spełnienia oczekiwań jakie studenci mieli wobec zajęć (4,27 - średnia dla UMK 4,36) oraz możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji (4,38 - średnia dla UMK 4,36)

Ponownie najwyżej oceniono w tym zakresie zajęcia seminaryjne (4,58-4,74) i praktyczne 4,28-4,47), nieco niżej  wykłady (4,25-4,42)

Odsetek odpowiedzi „Nie mam zdania”  we wszystkich przypadkach jest znacznie niższy niż średnia  UMK. Przykładowo:

- osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych (3,62%, UMK 4,66)

- spełnienia przez zajęcia oczekiwań studentów (1,69%, UMK 2,05)

Wnioski i rekomendacje:

W roku akademickim 2015/2016 postanowiono  podjąć dalsze działania zmierzające do zwiększenia zwrotności ankiet wypełnianych przez studentów. W tym celu zorganizowano spotkanie dla studentów (X 2015) oraz zaplanowano kolejne spotkania na luty oraz czerwiec 2016 roku. Ponownie przypomniano wszystkim pracownikom o konieczności zachęcania studentów do wypełniania ankiet. Rozesłano też w tej sprawie mail do wszystkich studentów.

Wnioski i rekomendacje Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zaprezentowano pracownikom podczas Rady Wydziału.

 

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia - raport za rok akademicki 2013/2014

Raport na temat jakości kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK za rok akademicki 2013/2014

Raport stanowi skróconą wersję wyników przekazanych Wydziałowi przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

 1. Zwrotność ankiet: WNP ma niską zwrotność anonimowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Wynosi ona 10,45 % podczas gdy średnia dla wszystkich Wydziałów wynosi 13,59 %
 2. Ocena aspektów organizacyjnych: studenci najwyżej ocenili punkt dotyczący udostępnienia sylabusów w systemie USOS przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (4,51), nieco niżej oceniono dostęp do literatury przedmiotu (4,55) oraz prezentację sylabusa podczas pierwszych zajęć (4,55). We wszystkich tych trzech zakresach najniżej oceniono  zajęcia w formie wykładów (4,37-4,46) , najwyżej  zajęcia praktyczne (4,48-4,53) i seminaria (4,55-4,61). Trzeba podkreślić, że WNP ma niższy niż średnia dla wszystkich wydziałów UMK odsetek  odpowiedzi „Nie mam zdania” w zakresie oceny aspektów organizacyjnych.
 3. Ocena prowadzących zajęcia: Studenci najwyżej ocenili takie aspekty pracy wykładowców jak:

- Traktowanie studentów z szacunkiem i życzliwością (4,57- średnia na UMK 4,63)

- Przygotowanie prowadzących do zajęć (4,54 - średnia dla UMK 4,64)

- Dostępność prowadzących na konsultacjach (4,54 - średnia dla UMK 4,62)

-Ocenianie studentów zgodnie z kryteriami podanymi w sylabusie (4,50 - średnia dla UMK 4,60)

Niższe noty otrzymały takie aspekty pracy nauczycieli jak:

- efektywne wykorzystywanie czasu podczas zajęć (4,33 - średnia dla UMK 4,55)

- stwarzanie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy (4,44 - średnia dla UMK 4,49)

- realizowanie zajęć w sposób jasny i zrozumiały (4,41 - średnia dla UMK 4,47)

- umiejętność zainteresowania studentów zajęciami (4,32 - średnia dla UMK 4,36)

Studenci wysoko oceniali zwłaszcza zajęcia praktyczne (od 4,39 do 4,60)  oraz seminaryjne (4,56-4,75), nieco niżej wykłady (od 4,17 do 4,51)

Odsetek odpowiedzi „nie mam zdania” w zakresie pytań dotyczących oceny prowadzących zajęcia w niektórych przypadkach przekroczył średnią UMK. Dotyczy to zwłaszcza kwestii dostępności prowadzących podczas konsultacji (10,76%, na UMK 10,61%); umiejętności zainteresowania studentów zajęciami (1,72%, na UMK 1,54%)  oraz traktowania studentów z szacunkiem i życzliwością (1,50%, dla UMK 1,25 %).

 1. Ocena osiągnięcia efektów kształcenia

We wszystkich 6 pytaniach ankiety dotyczących tych kwestii WNP osiągnął noty niższe niż średnia dla pozostałych wydziałów UMK. Studenci najwyżej ocenili osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy (4,40 - średnia UMK 4,48), kompetencji społecznych oraz pogłębienia znajomości przedmiotu (4,37 -średnie UMK to 4,44 i 4,47) oraz osiągnięcie efektów w zakresie umiejętności (4,36 - średnia UMK 4,45)

Najniżej oceniono aspekt spełnienia oczekiwań jakie studenci mieli wobec zajęć (4,21 - średnia dla UMK 4,30) oraz możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji (4,32 - średnia dla UMK 4,39)

Ponownie najwyżej oceniono w tym zakresie zajęcia seminaryjne (4,51-4,68) i praktyczne 4,26-4,45), najniżej wykłady (4,10-4,31)

Odsetek odpowiedzi „Nie mam zdania”  przekroczył średnią UMK w trzech przypadkach:

- osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności (3,85%, UMK 3,38)

- spełnienia przez zajęcia oczekiwań studentów (1,93%, UMK 1,71)

- pogłębienia znajomości przedmiotu (1,48%, UMK 1,24)

Wnioski i rekomendacje:

W roku akademickim 2014/2015 postanowiono przede wszystkim podjąć działania zmierzające do zwiększenia zwrotności ankiet wypełnianych przez studentów. W tym celu zorganizowano spotkanie dla studentów (III 2015) oraz zaplanowano kolejne na czerwiec 2015 roku. Przypomniano wszystkim pracownikom o konieczności zachęcania studentów do wypełniania ankiet. Rozesłano też w tej sprawie mail do wszystkich studentów.

Wnioski i rekomendacje Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zaprezentowano pracownikom podczas Rady Wydziału.

Raport z badań aktywności zawodowej absolwentów WNP UMK

Wydział Nauk Pedagogicznych

Raport z badań aktywności  zawodowej absolwentów  (2017 rok)

 

 1. Kierunek Pedagogika I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne absolwenci z okresu od 1 X 2015 do 30 IX 2016

Przebadano 74 osoby, w tym 15 absolwentów studiów I stopnia i 59 studiów II stopnia, w tym odpowiednio 0  i 15 absolwentów studiów niestacjonarnych. Stanowi to 12 i 22 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest ponad 80% absolwentów kierunku Pedagogika, w tym 87%  (I stopień) i 86% (II stopień); 13 % (I stopień) i 66 % (II  stopień) absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 80 i 16 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub pracę bez wynagrodzenia wskazało odpowiednio 40 i  23% absolwentów.

Niewielka liczba absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą (5% - tylko II stopień)

Forma zatrudnienia: 23 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 21 na pełen etat, 7 osób zatrudnionych na zlecenie lub umowę o dzieło, 1 osoba na stażach z PUP.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane): 35 % edukacja, szkolenia; 18 % praca asystencka, personel biurowy; 18 % sprzedaż/obsługa klienta, 15 % opieka społeczna

Są to przede wszystkim żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie (publiczne i niepubliczne), ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień

84 %  absolwentów deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zajęć specjalnościowych

 

 1. Kierunek Pedagogika specjalna I i II  stopień, stacjonarne, absolwenci z absolwenci z okresu od 1 X 2015 do 30 IX 2016

Przebadano 25 osób, absolwentów studiów I (13 osób) i II  (12 osób) stopnia. Stanowi to 19 i 48 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 100 % absolwentów kierunku Pedagogika specjalna, w tym 23%  (I stopień) i 75% (II stopień)  absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 85 i 33 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub pracę bez wynagrodzenia wskazało 15 i 8 % absolwentów.

Forma zatrudnienia: 8 osób jest  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 7 na pełen etat, 4 osoby zatrudnione na zlecenie lub umowę o dzieło, 1 osoba na stażach z PUP .

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane): 38 % edukacja, szkolenia; 25 % sprzedaż, obsługa klienta; 13 % kadry /HR/doradztwo zawodowe; 6 % fundusze i projekty UE

Są to przede wszystkim instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, m.in. przedszkola terapeutyczne, szkoły, poradnie

84 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej oraz alternatywnych metod komunikacji  a także z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, oligofrenopedagogiki, terapii

 1. Kierunek Praca socjalna I  stopień, studia stacjonarne, absolwenci z okresu od 1 X 2015 do 30 IX 2016

Przebadano 13  osób, absolwentów studiów I stopnia. Stanowi to 23 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 92 % absolwentów kierunku, w tym 8%   absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 92 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub pracę bez wynagrodzenia wskazało 31% absolwentów.

Forma zatrudnienia: Brak osób   zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 1 osoba zatrudniona na zlecenie lub umowę o dzieło

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane): kadry/HR/doradztwo zawodowe

100 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej oraz alternatywnych metod komunikacji  a także z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują?  Więcej przedmiotów praktycznych , zasad prowadzenia fachowej dokumentacji

 

 REKOMENDACJE:

 1. Dalsza analiza programów i efektów kształcenia zwłaszcza w zakresie wprowadzenia zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej
 2. W bieżącym roku akademickim po raz kolejny poszerzono listę współpracujących z Wydziałem w zakresie dydaktycznym pedagogów-praktyków,  co pozwoli zmienić  dotychczasowy teoretyczny charakter  wielu zajęć i odpowiedzieć na oczekiwania studentów w tym zakresie.Raport z badań aktywności  zawodowej absolwentów  (2016 rok)

 

 1. Kierunek Pedagogika I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne absolwenci z lat 2011-2012

Przebadano 174 osoby, w tym 88 absolwentów studiów I stopnia i 86 studiów II stopnia, w tym odpowiednio 25 i 36 absolwentów studiów niestacjonarnych. Stanowi to 17 i 11 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest ponad 80% absolwentów kierunku Pedagogika, w tym 78%  (I stopień) i 88% (II stopień) absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 14 i 7 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub pracę bez wynagrodzenia wskazało odpowiednio 15 i 7 % absolwentów.

Niewielka liczba absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą (5 i 3 %)

Forma zatrudnienia: 132 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 121 na pełen etat, 19 osób zatrudnionych na zlecenie lub umowę o dzieło, 5 osób na stażach z PUP i 4 osoby wykonujące prace bez umowy.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane) : 54 % edukacja, szkolenia; 10 % praca asystencka, personel biurowy; 8 % sprzedaż/obsługa klienta, 7 % opieka społeczna

Są to przede wszystkim żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie (publiczne i niepubliczne), ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień

122 osoby deklarują zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej ( w tym komunikacji z rodzicami oraz z dzieckiem trudnym) oraz z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zajęć specjalnościowych

Dokształcanie: absolwenci najczęściej wybierają studia podyplomowe oraz kursy uzupełniające ich kwalifikacje pedagogiczne

 

 1. Kierunek Pedagogika specjalna I  stopień, stacjonarne, absolwenci z lat 2011-2012

Przebadano 36 osób, absolwentów studiów I stopnia. Stanowi to 15 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 92 % absolwentów kierunku Pedagogika specjalna, w tym 83%   absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 22 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub prace bez wynagrodzenia wskazało 14 % absolwentów. Niewielka liczba absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą (3 %)

Forma zatrudnienia: 25 osób jest  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 22 na pełen etat, 6 osób zatrudnionych na zlecenie lub umowę o dzieło, 2 osoby na stażach z PUP i 1 osoba wykonująca pracę bez umowy.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane): 52 % edukacja, szkolenia; 19 % praca asystencka, personel biurowy; 3 % opieka społeczna; 3 % IT

Są to przede wszystkim instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, m.in. przedszkola terapeutyczne, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze

84 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej oraz alternatywnych metod komunikacji  a także z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, oligofrenopedagogiki, terapii

Dokształcanie: absolwenci najczęściej wybierają studia podyplomowe oraz kursy uzupełniające ich kwalifikacje pedagogiczne np. w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

 • Kierunek Praca socjalna I  stopień, stacjonarne, absolwenci z lat 2011-2012

Przebadano 19 osób, absolwentów studiów I stopnia. Stanowi to 22 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 79 % absolwentów kierunku Pedagogika specjalna, w tym 79%   absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 11 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub prace bez wynagrodzenia wskazało 26% absolwentów.

Forma zatrudnienia: 12 osób jest  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 11 na pełen etat, 4 osoby zatrudnionych na zlecenie lub umowę o dzieło, 1 osoba wykonująca pracę bez umowy.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane): 35 % opieka społeczna; 18% logistyka/transport/dystrybucja/zakupy, 12 % medycyna/farmacja/kosmetologia/zdrowie, 12% sprzedaż/obsługa klienta

Są to przede wszystkim ośrodki pomocy społecznej,  i powiatowe centra pomocy rodzinie

74 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej oraz alternatywnych metod komunikacji  a także z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, projektów socjalnych, prawa, komunikacji interpersonalnej

Dokształcanie: absolwenci nie wybierali studiów podyplomowych, raczej  kursy i szkolenia (ale także w niewielkim zakresie)

 

Pedagogika I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne, absolwenci z okresu 1 X 2014-30 IX 2015

Przebadano 105 osób, w tym 29 absolwentów studiów I stopnia i 76 studiów II stopnia, w tym odpowiednio 2 i 33 absolwentów studiów niestacjonarnych. Stanowi to 28 i 25 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest ponad 90% absolwentów kierunku Pedagogika, w tym 28%  (I stopień) i 79% (II stopień) absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 83 i 14 % wskazuje na dalsze kształcenie. Brak pracy lub pracę bez wynagrodzenia wskazało odpowiednio 6 i 14 % absolwentów.

Forma zatrudnienia: 53 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 43  na pełen etat, 9 osób zatrudnionych na zlecenie lub umowę o dzieło, 7 osób na stażach z PUP.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane) : 34 % edukacja, szkolenia; 10 % praca asystencka, personel biurowy; 12 % sprzedaż/obsługa klienta, 15 % opieka społeczna

Są to przede wszystkim żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie (publiczne i niepubliczne), ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze

78%  badanych deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej ( w tym komunikacji z rodzicami oraz z dzieckiem trudnym) oraz z zakresu prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, zajęć specjalnościowych

 

 

Pedagogika specjalna I  stopień, stacjonarne, absolwenci z okresu 1 X 2014-30 IX 2015

Przebadano 18 osób, absolwentów studiów I stopnia. Stanowi to 20 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 100 % absolwentów kierunku Pedagogika specjalna, w tym 28%   absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 78 % wskazuje na dalsze kształcenie. Pracę bez wynagrodzenia wskazało 11 % absolwentów.

Forma zatrudnienia: 3 osoby są  zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 1 na pełen etat, 1 osoba na stażu z PUP i 1 osoba wykonująca pracę bez umowy.

Miejsca pracy (najczęściej wymieniane): 25 % edukacja, szkolenia;  38 % sprzedaż, obsługa klienta, 13 % organizacje pozarządowe oraz finanse/bankowość/księgowość oraz rolnictwo i ochrona środowiska

Są to przede wszystkim instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, m.in. przedszkola i szkoły

60 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, wprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu oligofrenopedagogiki

 

Praca socjalna  I  stopień, stacjonarne, absolwenci z okresu 1 X 2014-30 IX 2015

Przebadano 12 osób, absolwentów studiów I stopnia. Stanowi to 21 % ogółu absolwentów tego kierunku.

Aktywnych na rynku pracy jest 100 % absolwentów kierunku Pedagogika specjalna, w tym 25%   absolwentów deklaruje wykonywanie pracy zarobkowej, 92 % wskazuje na dalsze kształcenie. Pracę bez wynagrodzenia wskazało 8% absolwentów.

Forma zatrudnienia: 1 osoba jest  zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 2 osoby zatrudnione  na zlecenie lub umowę o dzieło.

Miejsca pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, firma kosmetyczna, stacja paliw

67 %  badanych  deklaruje zadowolenie ze swojego  miejsca zatrudnienia.

Propozycje zmian w programach studiów: więcej zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk zawodowych, możliwość uzyskiwania certyfikatów podczas studiów

Jaką wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystują? Wiedzę z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, projektów socjalnych, prawa, komunikacji interpersonalnej

 RAPORT Z BADAŃ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW

 1. KIERUNEK PEDAGOGIKA I i II stopień stacjonarne i niestacjonarne

rok 2012

I stopień : przebadano 88 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

II stopień: przebadano 100 absolwentów, w tych wynikach pojawiła się grupa osób, które nie pracują i nie podwyższają swoich kwalifikacji

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: komunikatywność, sumienność i dokładność, odporność na stres oraz   kreatywność

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

rok 2013

I stopień : przebadano 32 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

II stopień: przebadano 69 absolwentów, w tych wynikach pojawiła się grupa osób, które nie pracują i nie podwyższają swoich kwalifikacji

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: komunikatywność, sumienność i dokładność, odporność na stres oraz   kreatywność, branie odpowiedzialności, wytrwałość i konsekwencja

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych, warsztatów i praktyk zawodowych

rok 2014

I stopień : przebadano 15 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

II stopień: przebadano 102 absolwentów, w tych wynikach pojawiła się niewielka grupa osób, które nie pracują i nie podwyższają swoich kwalifikacji

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: komunikatywność, sumienność i dokładność, odporność na stres, zaangażowanie, orientacja na klienta

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych, warsztatów i praktyk zawodowych

 1. KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA I stopień studia stacjonarne

 

Rok 2012

Przebadano 55 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: orientacja na klienta , komunikatywność, kreatywność

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych

Rok 2013

Przebadano 18 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: orientacja na klienta, sumienność i dokładność, samodzielność, odporność na stres, wytrwałość i konsekwencja

Postulowane zmiany w programie kształcenia: brak danych

Rok 2014 

Przebadano 35 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście         wykonywanej pracy zawodowej: etyka i profesjonalizm, praca zespołowa,  odporność na stres, komunikatywność, orientacja na klienta, odporność na stres

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej praktyk

 

 1. KIERUNEK PRACA SOCJALNA I stopień studia stacjonarne

2012

Przebadano 34 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: m.in. orientacja na klienta , komunikatywność, praca zespołowa, zaangażowanie, branie odpowiedzialności

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej zajęć praktycznych oraz zajęć z zakresu stosowania prawa w praktyce

2013

Przebadano 15 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: m.in. branie odpowiedzialności, wytrwałość i konsekwencja, budowanie relacji, zaangażowanie, organizacja pracy

Postulowane zmiany w programie kształcenia: brak danych

 2014

Przebadano 35 absolwentów, większość z nich pracuje lub podwyższa swoje kwalifikacje

Jakie kompetencje uzyskane podczas studiów absolwenci oceniają najwyżej w kontekście wykonywanej pracy zawodowej: m.in. komunikatywność, kreatywność, branie odpowiedzialności, odporność na stres, wytrwałość i konsekwencja, budowanie relacji, zaangażowanie, organizacja pracy

Postulowane zmiany w programie kształcenia: więcej wiedzy dotyczącej praktyki pracy socjalnej

 

OGÓLNE REKOMENDACJE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA PROWADZONYCH NA WNP UMK: analiza programów kształcenia pod kątem liczby i poziomu zajęć o charakterze praktycznym w programach studiów