Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w ToruniuPodyplomowe studia w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016r

Adresaci studiów podyplomowych: absolwent studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego lub/i edukacji wczesnoszkolnej, znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie A1 (podstawowa komunikacja językowa)

Warunki kwalifikacji: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i kompletność składanych dokumentów;

Termin i miejsce składania dokumentów: do 30 września 2016, mgr Agnieszka Czyżewska, Wydział Filologiczny UMK ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 114 87 – 100 Toruń Tel (56) 611 35 16

Charakterystyka studiów : Studia umożliwiają osobom posiadającym kwalifikacje pedagogiczne z zakresu specjalności przedszkolnej i wczesnoszkolnej zdobycie kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. W ramach zajęć z dydaktyki przedmiotowej słuchacze nabędą wiedzę metodyczną i umiejętności językowo-dydaktyczne z zakresu nauczania dzieci języka angielskiego jako obcego. Słuchaczom zostaną stworzone możliwości osiągnięcia umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Osiągniecie tego poziomu uzależnione będzie od znajomości języka, z którą słuchacz rozpocznie naukę.

Obszar kształcenia :   nauki humanistyczne

Czas trwania: 3 semestry

Kierownik studiów : dr Katarzyna Piątkowska

Koszt studiów : I-1400,-;II-1400,-;III-1100,-

Dodatkowe informacje:

Strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych : 

http://www.maius.umk.pl/ang/

http://www.pedagogika.umk.pl

Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie pedagogiki przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej lub innych równoważnych (np. studia podyplomowe w tym zakresie)
• 1 zdjęcie
• kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje dla kandydata:
Kontakt mgr Agnieszka Czyżewska, Wydział Filologiczny UMK ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 114 87 – 100 Toruń Tel (56) 611 35 16
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 87-100 Toruń, ul.Lwowska 1, tel. (0-56) 611 31 26