Studia podyplomowe w zakresie terapii integracji sensorycznej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w pracy z dziećmi i dorosłymi posiadającymi zaburzenia neurorozwojowe.  Słuchacz jest wyposażony w  wiedzę i umiejętności z wybranych obszarów psychologii klinicznej, psychologii rozwojowej, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej.

Po ukończeniu studiów słuchacz jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu standardów diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz procesów diagnozy integracji sensorycznej. Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi.

Słuchacze zostaną przygotowani do samodzielnego konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i dla osób dorosłych z zaburzeniami sensorycznymi.

Rodzaj studiów :  studia humanistyczne

Czas trwania: 3 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów : prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski 

Koszt studiów : I-2000,-; II-2000,-; III-2000,-

Studia Podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przygotowują do podjęcia pracy indywidualnej i zespołowej z przede wszystkim z dzieckiem w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej i różnych systemach organizacyjnych (terapia indywidualna, zespół klasowy; szkoła ogólnodostępna, ośrodki szkolno-wychowawcze itp.), jak również do podejmowania działań wspomagających rozwój w ujęciu holistycznym.

Rodzaj studiów :  terapia i rehabilitacja
Czas trwania: 2 semestry
Program studiów:
Plan studiów :
Kierownik studiów : prof. dr hab. Jacek Błeszyński
Koszt studiów : I-1800,-; II-1800,-;

Studia Podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przygotowują do podjęcia pracy indywidualnej i zespołowej z przede wszystkim z dzieckiem w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej i różnych systemach organizacyjnych (terapia indywidualna, zespół klasowy; szkoła ogólnodostępna, ośrodki szkolno-wychowawcze itp.), jak również do podejmowania działań wspomagających rozwój w ujęciu holistycznym.

Rodzaj studiów :  terapia i rehabilitacja
Czas trwania: 2 semestry
Program studiów:
Plan studiów :
Kierownik studiów : prof. dr hab. Jacek Błeszyński
Koszt studiów : I-1800,-; II-1800,-;

Studia Podyplomowe w zakresie rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmu

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przygotowują do podjęcia pracy indywidualnej i zespołowej  przede wszystkim z uczniem (przedszkole, szkoła, internat) na różnych etapach edukacyjnych  i różnych systemach organizacyjnych (terapia indywidualna, zespół klasowy; szkoła ogólnodostępna, ośrodki szkolno-wychowawcze itp.) oraz osobą dorosłą (warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej itp.) z zaburzeniem spektrum autyzmu, jak również do podejmowania działań wspomagających rozwój w ujęciu holistycznym.

Rodzaj studiów :  terapia i rehabilitacja
Czas trwania: 2 semestry
Program studiów:
Plan studiów :
Kierownik studiów : prof. dr hab. Jacek Błeszyński
Koszt studiów : I-1800,-; II-1800,-;

Studia Podyplomowe w zakresie logorytmiki z elementami arteterapii

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Absolwent otrzymuje specjalistyczne kwalifikacje do pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnym stopniem niepełnosprawności oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia przygotowują do wykorzystania elementów arteterapii oraz logorytmiki do pracy z w/w odbiorcą w trakcie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych a także dydaktyczno-wyrównawczych. Absolwent może ubiegać się o stanowisko nauczyciela specjalisty w zakresie terapeuty, nauczyciela zgodnie z wykształceniem przedmiotowym, nauczyciela terapeuty osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej dla nich w przedszkolach, szkołach, placówkach, instruktora w warsztatach terapii zajęciowej.
Rodzaj studiów : studia humanistyczne, społeczne
Czas trwania: 2 semestry
Program studiów:
Plan studiów :
Kierownik studiów : prof. dr hab. Jacek Błeszyński
Koszt studiów : I-1800,-;II-1800,-;

Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej dają Absolwentowi kwalifikacje zawodowe uprawniające do sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi i u kresu życia. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w pełnieniu funkcji pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz posiadają umiejętność opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturalnych i socjalnych; inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz w takich instytucjach, jak: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, domy dziecka, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-adopcyjne; w asystenturze rodziny; a także umiejętność konstruowania projektów opieki skierowanej na grupy dzieci i młodzieży pozostające bez rodziców, grupy pomocowej dla wsi, wyciągania ludzi z bezdomności, zagospodarowywanie czasu wolnego, (współpraca pedagoga opiekuńczo-wychowawczego z pracownikiem socjalnym).

Rodzaj studiów :  studia społeczne

Czas trwania: 2 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów :  dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

Koszt studiów : I-1700,-;II-1700,-

Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacji

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe „Socjoterapia w opiece i resocjalizacji” nabierają szczególnego znaczenia w dobie przemian, owocujących powiększaniem się obszaru patologii społecznych, rozprzestrzenianiem się zjawiska niedostosowania społecznego w formie różnorodnych dewiacji oraz wzrostem przestępczości - zwłaszcza wśród nieletnich. Socjoterapia jest w obszarze studiów ujmowana jako sposób łagodzenia lub eliminowania negatywnych norma i obyczajów w zachowaniach społecznych. Terminy: opieka i resocjalizacja, nawiązują do obszarów wychowania, szczególnie wychowania niewychowanych, bądź źle wychowanych, oraz opieka nad tymi osobami, troska o nich. Troszczyć się, to opiekować się czymś, kimś, dbać, niepokoić się, martwić, mieć w swojej pieczy, mieć pod opieką, otaczać opieką. Socjoterapia w takim wymiarze ma charakter wychowawczy, nie zakłada tylko zwykłych technik (tresury) swoich podopiecznych. Wychowanie (opieka i resocjalizacja) to stałe ćwiczenie woli, zaś socjoterapia, to uwalnianie człowieka z tyranii woli, która spycha jego zachowanie na manowce. Socjoterapia nawiązuje także do społeczeństwa, grupy, wspólnoty w której osoba się wychowuje. Wiele jest czynników, które dzięki wzajemnym oddziaływaniom na siebie w grupie terapeutycznej czynią tę formę bardziej skuteczną niż oddziaływanie indywidualne (np. Anonimowi Alkoholicy). Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, m.in. nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań indywidualnych z wychowankiem (klientem), jak i prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Rodzaj studiów :  studia społeczne

Czas trwania: 2 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów :  dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Koszt studiów : I-1600,-;II-1600,-
Dodatkowe informacje:

Strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych : http://www.pedagogika.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:  Studia kwalifikacyjne przygotowujące słuchaczy do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola (w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego) i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Studia przeznaczone są dla zainteresowanych rozwijaniem i wspieraniem dziecka w jego rozwoju.

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne.

Rodzaj studiów :  studia humanistyczne

Czas trwania: 3 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów : dr Elżbieta Wieczór 

Koszt studiów : I-1400,-; II-1400,-; III-1350,-

Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Charakterystyka: celem studium jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Studium organizowane jest z myślą o dokształcaniu osób mających doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mających profesjonalnego przygotowania oraz dla osób, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym kierunku. Przedmioty realizowane w toku studium można ująć w trzy grupy: przedmioty podstawowe, kierunkowe i o charakterze specjalistycznym. Studia obejmują wiedzę z zakresu: medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz z zakresu edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Rodzaj studiów :  studia humanistyczne

Czas trwania: 2 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów : prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Koszt studiów : I sem. 1800; II sem. 1800,-

Studia Podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia) przeznaczone są dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń związanych z niepłynnością mowy, jąkaniem się. W ramach przedstawionego programu pragniemy połączyć zdobywanie najnowszej wiedzy w zakresie zaburzeń płynności mowy w połączeniu z możliwością zdobywania praktycznej wiedzy przez uczestnictwo w zajęciach, jak również turnusach rehabilitacyjnych

Rodzaj studiów :  studia humanistyczne, studia społeczne

Czas trwania: 3 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów : prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Koszt studiów : 1 800 zł (I 1900; II 1800; III 1700)

Studia Podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka
studiów: Studia Podyplomowe „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną” przygotowuje studentów do zdobycia specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia badań naukowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Absolwenci studiów podyplomowych „Resocjalizacja z profilaktyka społeczną” mogą być zatrudnieni jako wychowawcy w następujących placówkach:

Placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej);

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka);Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Schroniska dla nieletnich, Zakłady poprawcze, Zakłady śledcze, Ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych.

Także: jako funkcjonariusze służby więziennej w dziale penitencjarnym; pełnić funkcję kuratora sądowego dla nieletnich według nowego modelu pracy kurateli wychowującej oraz kuratora sądowego dla dorosłych według nowego modelu pracy kurateli klinicznej; pracownika placówek resocjalizacyjnych  dla nieletnich podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, pracownika szeroko rozumianego sektora trzeciego (stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, organizacje charytatywne i filantropijne), przy organizacji strategii w zakresie profilaktyki i resocjalizacji zachowań dewiacyjnych dzieci, młodzieży i readaptacji osób dorosłych wychodzących na wolność.

 

Rodzaj studiów :  studia społeczne

Czas trwania: 2 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów :  dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Koszt studiów : I-1600,-;II-1600,-

Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

I. Informacje ogólne

Charakterystyka
studiów: celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Neurologopeda legitymuje się uprawnieniami do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów o przypadki zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

Rodzaj studiów :  studia humanistyczne

Czas trwania: 2 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów : prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Koszt studiów : I-1800,-;II-1800,-;

Podyplomowe Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej o profilu terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) zapoznają słuchacza z wiedzą i praktyką dotyczącą m. in. terapii matematycznej, terapii mowy, Metoda Dobrego Startu, metodą Ruchu Rozwijającego, kinezjologią edukacyjną, formami współpracy z rodzicami dziecka mającego trudności w uczeniu się i zachowaniu.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nie tylko wiedzy ogólnej, ale przede wszystkim konkretnych umiejętności praktycznych z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych oraz diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Świadectwo ukończenia Studium daje kwalifikacje zawodowe do pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującą specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe w zakresie matematyki, czytania i pisania oraz wychowawcze spowodowane specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zajęcia odbywają się w modułach tematycznych, mają formę wykładów, ćwiczeń, seminariów i praktyk w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej – jedynej tego typu placówce w kraju.

Rodzaj studiów studia humanistyczne

Czas trwania: 3 semestry

Program studiów:

Plan studiów :

Kierownik studiów: 

Koszt studiów : I-1900,-;II-1800,-;III-1700,-