Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacji

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe „Socjoterapia w opiece i resocjalizacji” nabierają szczególnego znaczenia w dobie przemian, owocujących powiększaniem się obszaru patologii społecznych, rozprzestrzenianiem się zjawiska niedostosowania społecznego w formie różnorodnych dewiacji oraz wzrostem przestępczości - zwłaszcza wśród nieletnich. Socjoterapia jest w obszarze studiów ujmowana jako sposób łagodzenia lub eliminowania negatywnych norma i obyczajów w zachowaniach społecznych. Terminy: opieka i resocjalizacja, nawiązują do obszarów wychowania, szczególnie wychowania niewychowanych, bądź źle wychowanych, oraz opieka nad tymi osobami, troska o nich. Troszczyć się, to opiekować się czymś, kimś, dbać, niepokoić się, martwić, mieć w swojej pieczy, mieć pod opieką, otaczać opieką. Socjoterapia w takim wymiarze ma charakter wychowawczy, nie zakłada tylko zwykłych technik (tresury) swoich podopiecznych. Wychowanie (opieka i resocjalizacja) to stałe ćwiczenie woli, zaś socjoterapia, to uwalnianie człowieka z tyranii woli, która spycha jego zachowanie na manowce. Socjoterapia nawiązuje także do społeczeństwa, grupy, wspólnoty w której osoba się wychowuje. Wiele jest czynników, które dzięki wzajemnym oddziaływaniom na siebie w grupie terapeutycznej czynią tę formę bardziej skuteczną niż oddziaływanie indywidualne (np. Anonimowi Alkoholicy). Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, m.in. nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań indywidualnych z wychowankiem (klientem), jak i prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Edycja w trakcie realizacji

Termin i miejsce składania podań: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1, tel. 56 611-31-26
Przewidywane opłaty: I semestr 1800zł, II semestr 1800zł,
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Czas trwania: 2 semestry

I. Informacje ogólne
Charakterystyka: celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Studia organizowane są z myślą o dokształcaniu osób mających doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mających profesjonalnego przygotowania oraz dla osób, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym kierunku. Przedmioty realizowane w toku studium można ująć w trzy grupy: przedmioty podstawowe, kierunkowe i o charakterze specjalistycznym. Studia obejmują wiedzę z zakresu: medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz z zakresu edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Kierownik studium: prof. dr hab. J. Błeszyński
Czas trwania: 2 semestry
Koszt studiów: I-1800,-; II-1800,-;
Dodatkowe informacje: Strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.pedagogika.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii

Edycja w trakcie realizacji

Termin i miejsce składania podań: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1, tel. 56 611 48 45, 56 611 46 78
Przewidywane opłaty: sem. I - 1800 zł, sem. II - 1800 zł,
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Czas trwania: 2 semestry


I. Informacje ogólne
Charakterystyka studiów: celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy. Neurologopeda legitymuje się uprawnieniami do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów o przypadki zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.
Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych
Czas trwania: 2 semestry
Kierownik studiów: prof. dr hab. Jacek Błeszyński
Koszt studiów: I-1800,-;II-1800,
Dodatkowe informacje:
Strona WWW Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.pedagogika.umk.pl

3. edycja Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edycja w trakcie realizacji

Termin i miejsce składania podań: do 28 sierpnia 2015 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1, tel. 56 611 31 26

Przewidywane opłaty: I semestr - 1350 zł, II semestr - 1300 zł, III semestr - 1350 zł
Termin rozpoczęcia studiów: wrzesień 2015 r.
Czas trwania: 3 semestry

I. Informacje ogólne
Charakterystyka studiów: Studia kwalifikacyjne przygotowujące słuchaczy do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola (w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego) i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Studia przeznaczone są dla zainteresowanych rozwijaniem i wspieraniem dziecka w jego rozwoju.
Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Czas trwania: 3 semestry
Kierownik studiów: 
Koszt studiów: I-1350,-;II-1300,-;III-1350,-
Dodatkowe informacje:
Strona WWW Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.pedagogika.umk.pl

4. edycja Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Edycja w trakcie realizacji

Przewidywane opłaty: I semestr - 1350 zł, II semestr - 1300 zł, III semestr - 1350 zł
Termin rozpoczęcia studiów: wrzesień 2016 r.
Czas trwania: 3 semestry

I. Informacje ogólne
Charakterystyka studiów: Studia kwalifikacyjne przygotowujące słuchaczy do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola (w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego) i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Studia przeznaczone są dla zainteresowanych rozwijaniem i wspieraniem dziecka w jego rozwoju.
Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty modułu psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Czas trwania: 3 semestry
Kierownik studiów: 
Koszt studiów: I-1350,-;II-1300,-;III-1350,-
Dodatkowe informacje:
Strona WWW Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.pedagogika.umk.pl