• Start
  • Pracownicy
  • Ogłoszenia

Zaproszenie na warsztat doskonalenia kompetencji wychowawczych - rozpoznawanie różnic indywidualnych i potrzeb wychowanka

Dnia 26.03. 2018 roku w godzinach 15:00 - 16:30 w sali AB 2.12 (Collegium Humanisticum) odbędą się warsztat doskonalenia kompetencji wychowawczych - rozpoznawanie różnic indywidualnych i potrzeb wychowanka (znane również pod nazwą warsztat temperamentu lub warsztat resocjalizacyjny Nelsona). Warsztaty wykorzystują autorską koncepcję pracy z dziećmi i młodzieżą opracowaną przez prof. Georgea Nelsona. Opiera się na metodach kulturo techniki i dotyczy umiejętności, komunikacji oraz stylów uczenia się. Za pomocą prostego narzędzia diagnostycznego możliwe jest poznanie i zrozumienie preferencji determinujących sposób działania oraz podejmowania decyzji i wyborów życiowych. Warsztaty poprowadzi Sebastian Dec.

Serdecznie zapraszam.
Ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

IV edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Łódzki ogłasza IV edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Należy je zgłaszać do 6 kwietnia 2018 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

W załączeniu znajduje się pismo JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz lista prac nominowanych i nagrodzonych w poprzednich edycjach . Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Zaproszenie (zobacz)

Lista prac nominowanych (zobacz)

Stypendium dla mgr. Mateusza Szafrańskiego

Mgr Mateusz Szafrański otrzymał stypendium Santander Universidades w roku akademickim 2016/2017.
O tym sukcesie poinformował, wraz z gratulacjami, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK na Konferencji Zilele Școlii Harghitene – 2017 – Ediția XV

W dniu 18.05.2017 na zaproszenie organizatorów Pani dr hab. Dorota Siemieniecka wystąpiła na Konferencji Zilele Școlii Harghitene – 2017 – Ediția XV zorganizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Rumunii oraz Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita. Przedstawiła wystąpienie Multimedia in education dla 70 nauczycieli.
Podjęła rozmowy w sprawie podpisania umowy o współpracy z Harghita County School Inspectorate,która jest instytucją koordynującą całą działalność dydaktyczną w regionie Harghita. Instytucja ta podlega Ministerstwu Edukacji Rumunii i koordynuje pracę 136 szkół i różnych ośrodków kształcenia. Jej działalność koncentruje się na działaniach obejmujących: rozwój zawodowy nauczycieli, prowadzenie Centrum Pomocy Pedagogicznej, 4 Klubów Sportowych, współpracy z 40 Szkołami Wyższymi, 74 Szkołami, 14 Przedszkolami i 2 Children Palace, zatrudniających łącznie 6000 pracowników. Instytucja ta jest interesującym partnerem w kontekście projektów dydaktycznych, wdrożeniowych i badawczych.

Relacja z konferencji „Wszyscy pracujemy na sukces dziecka”

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyła się Konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów organizowana przez Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki WNP – UMK pt. „Wszyscy pracujemy na sukces dziecka” - „Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19”.

Zaproszenie na Konferencję przyjęli m.in. Poseł na Sejm RP Pani Iwona Michałek, Kujawsko–Pomorski Wicekurator Oświaty Pani Maria Mazurkiewicz , przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektor TODMiDN Pani Joanna Waczyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Pani Joanna Duszyńska i dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.

Podziękowania

W smutnych dniach odejścia mojej Żony Prof. Mai Chomczyńskiej-Rubachy otrzymałem wyrazy współczucia, troski i solidarności w przeżywaniu tego okresu od wielu osób. Chciałbym za to podziękować JM Rektorowi UMK, Dziekanowi Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, Dyrekcji Instytutu Socjologii UMK, koleżankom i kolegom, studentkom i studentom, doktorantom i doktorantkom z mojego wydziału, szczególnie z Katedry Pedagogiki Szkolnej, a także z Wydziału Humanistycznego UMK.

Krzysztof Rubacha

Niezwykła darowizna dla Centrum Praw Kobiet

Centrum Praw Kobiet otrzymało niezwykłą darowiznę. Była ona wyrazem woli zmarłej 6 lutego br. prof. dr hab. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy, czołowej teoretyczki gender studies w edukacji, autorki wielu tekstów dotyczących praw kobiet i równego statusu kobiet i mężczyzn.

CZYTAJ WIĘCEJ

Międzynarodowe seminarium „Uczenie się demokracji w pozaszkolnej edukacji interkulturowej”W ramach współpracy Katedry Pedagogiki Szkolnej ze Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań pracownicy oraz studenci WNP, wraz ze studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu w Hamburgu, wzięli udział w międzynarodowych seminarium, które odbyło się w dn. 07-13.01.2017r, w Trebnitz (Niemcy).

W trakcie seminarium miała miejsce intensywna konfrontacja ze szkolną i pozaszkolną edukacją polityczną (obywatelską) w Polsce i Niemczech, nauczaniem interkulturowym, uczeniem się przez przeżywanie, zarządzaniem projektem, dynamiką grupy, czy też pedagogiką przygody. Równocześnie uczestnicy tegoż przedsięwzięcia poznali wybrane metody pracy podczas spotkań transnarodowych, odbyli wycieczkę po Belinie szlakiem zatytułowany „Berlin w oczach uchodźców”, a także w mniejszych podgrupach (składających się z co najmniej dwóch osób z każdego uniwersytetu) wspólnie wypracowali tytuł, temat, cele oraz przebieg projektu dedykowanego wybranej przez siebie grupie docelowej i poświęconego tematowi „Uchodźcy w Europie”.

Studentów WNP do udziału w seminarium przygotowała dr Violetta Kopińska.

Finał Szlachetnej paczki 2016


Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Doktoranci!

W miniony weekend miał miejsce tzw. „Weekend Cudów” – zakończyła się XVI już edycja SZLACHETNEJ PACZKI! W tym roku w przygotowanie Paczki włączył się także Wydział Nauk Pedagogicznych. Tak, jak informowałyśmy w pierwszym komunikacie, „opieką” objęliśmy Pana Andrzeja – 34-letniego mieszkańca Torunia, od lat chorującego na schizofrenię, której dodatkowo towarzyszy depresja.

Warsztaty plastyczne

1 kwietnia 2016r. odbyły się na Wydziale Nauk Pedagogicznych warsztaty plastyczne zorganizowane przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej, Koło Młodych Pedagogów Specjalnych i p. Violettę Stasiorowską oraz uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Idea integracji grup rówieśniczych: osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób pełnosprawnych jest szeroko opracowana w literaturze fachowej. U nas realizowana jest w rzeczywistości!

IX Zjazd PTP

W dniach 21-23 września 2016 roku, pod hasłem 'Ku życiu wartościowemu. Idee - koncepcje - praktyki' odbędzie się IX Zjazd Pedagogiczny, organizowany przez Polskie Towarzystwa Pedagogiczne, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem I. organizatorów tego wydarzenia - link do dokumentu PDF 

Regulamin Komisji Wydawniczej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK na lata 2013-2016

Regulamin w wersji on-line [zwiń/rozwiń]

Regulamin Komisji Wydawniczej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK na lata 2013-2016

I. Zadania Wydziałowej Komisji Wydawniczej (Zarządzenie nr 211 Rektora UMK z dn. 31.12.2012r., paragraf 6)

  1. dokonywanie wstępnej, formalnej oceny prac naukowych i dydaktycznych pracowników wydziału, których druk jest finansowany w ramach limitu na działalność wydawniczą, określonego przez rektora oraz prac finansowanych z innych środków,

  2. powoływanie dwóch recenzentów zewnętrznych w przypadku podręczników akademickich i rozpraw habilitacyjnych oraz jednego recenzenta w przypadku monografii, książek profesorskich, skryptów i prac zbiorowych,

  3. przedstawianie Radzie Wydziału i Uczelnianej Radzie Wydawniczej stanowiska w sprawie utworzenia nowych serii wydawniczych lub likwidacji istniejących,

  4. składanie Uczelnianej Radzie Wydawniczej dorocznych sprawozdań z działalności Komisji.

II. Zgłoszenia publikacji do druku mogą dokonywać wyłącznie pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, kierując wniosek do przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wydawniczej.

III. Autorzy i Redaktorzy planowanych na kolejny rok kalendarzowy publikacji składają wnioski do planu wydawniczego przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wydawniczej do 15. listopada w każdym roku.

IV. Wnioski spoza rocznego planu wydawniczego przyjmowane są na bieżąco.

V. Zgłoszenie, skierowane do Komisji Wydawniczej, powinno zawierać: wniosek o druk pracy, wydawnictwo, planowaną objętość (liczba arkuszy), informację o źródłach i wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł niż limit wydawniczy, termin złożenia pracy do druku, proponowaną wysokość nakładu. W przypadku składania wydruku także propozycję 2 recenzentów zewnętrznych, specjalistów z danej tematyki.

VI. Pierwszeństwo mają prace uwzględnione w rocznym planie wydawniczym. Jeśli Autor nie dotrzyma wskazanego w planie wydawniczym terminu jest zobowiązany złożyć pismo do przewodniczącej, wskazując inny termin. Jeśli Autor nie dotrzyma drugiego terminu Komisja może wskazać w to miejsce inną pracę do druku.

VII. Komisja, po uzyskaniu od autora pisemnej odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach oraz po uznaniu poprawek i zmian dokonanych przez autora, przekazuje pozytywnie zrecenzowane prace wraz z dokumentacją do dziekana z wnioskiem o opublikowanie i propozycją wysokości nakładu.

VIII. Po podjęciu decyzji przez Dziekana w sprawie opublikowania i wysokości nakładu na zleceniu do Wydawnictwa składa podpis także przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wydawniczej. pobierz plik

Dostęp do bazy Education Source

  WNP transparentne logo

Z satyfakcją informujemy o możliwości korzystania z dostępu do bazy Education Source.

Baza Education Source stanowi źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty czasopism, monografii i książek a także materiały konferencyjne, raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne.

Dostęp do bazy Education Source możliwy jest wyłącznie z komputerów w sieci uniwersyteckiej przez stronę Biblioteki Uniwersyteckiej. Z bazy korzystać mogą zaróno studenci jak i pracownicy naukowi.

Baza Education Source