Wydział Nauk Pedagogicznych UMKWydział Nauk Pedagogicznych UMK

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 9

87-100 Toruń

tel. 56 611 46 63

fax: 56 611 31 25

fax: 56 611 48 50

email: dziekped@umk.pl

Statystyka

Odsłon : 1780609
Ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

alt

Ur. 1 czerwca 1964 r. w Ostródzie – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – teorii wychowania, doktor pedagogiki i teologii.

W latach 1983-1989 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum" w Olsztynie. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1989 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1991 roku studiował na Wydziale Teologii oraz na Wydziale Nauk Społecznych KUL uzyskując stopień doktora (1994) i tytuł magistra pedagogiki. W latach 1994-1995 przebywał na stypendium naukowym w Uniwersytecie w Augsburgu. Był stypendystą na Wydziale Nauk o Wychowaniu Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie (1995-1998) uzyskując stopień doktora nauk pedagogicznych (1999). Od roku 1999 kilkukrotnie odbywał zagraniczne pobyty studyjne związane ze swoimi zainteresowaniami naukowymi i prowadzonymi badaniami (2000 r. - Institut für Erziehungswissenschaften – Uniwersytet w Wiedniu; 2001 r.- Lehrstuhl für Didaktik des Katholischen Religionsunterrichts und Religionspädagogik - Uniwersytet w Augsburgu; 2002 r.- Facoltŕ di Scienze dell'Educazione - Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie; 2003 r. - Institut für Erziehungswissenschaften – Uniwersytet w Würzburgu; 2005 r. - pobyt studyjny na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie oraz Uniwersytecie w Augsburgu).

W roku 2004 habilitował się na podstawie rozprawy pt. „Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne" (Toruń 2004) i otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – teorii wychowania.

Od października 1999 roku pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej Instytutu Nauk o Wychowaniu w nowo powstałym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 30 czerwca 2005 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, a od 1 września 2006 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główny przedmiot badań i zainteresowań naukowych ks. J. Michalskiego koncentruje się wokół kilku dopełniających się nurtów, takich jak: Filozoficzne podstawy wychowania, tradycja i współczesność. Antropologia wychowania. Aksjologia i etyka wychowania i kształcenia. Wychowanie do wartości, do sensu życia i człowieczeństwa. Teorie i nurty wychowania, propozycje współczesnej edukacji religijnej. Pedagogika religii, znaczenie inspiracji chrześcijaństwa dla pedagogiki i wychowania. Pedagogika i wychowanie religijne wobec ponowoczesności i postmodernizmu. Koncepcja wychowania obywatelskiego w pedagogice religii, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Józefa Tischnera.

Mają one swoje odbicie w publikacjach: książkach, pracach zbiorowych, artykułach naukowych i popularnych, projektach badawczych.


email_small Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 56 611 46 60 (dyżury dziekańskie)

tel. 56 611 46 73 (dyzury dydaktyczne)

 

alt Dyżury

Konsultacje dziekańskie Gagarina 9, p. 132

Wtorek 11.30-12.30

Środa 14.00-15.00

Konsultacje dydaktyczne, Gagarina 9, p. 116

Środa 13.00-14.00

 

alt Publikacje

Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studia dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, Red. Jarosław Michalski, Wyd. UWM, Olsztyn 2006, ss. 482;

Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne, Wyd. UWM, Toruń 2004, ss. 283;

Wychować człowieka, Szkice z antropologii i teorii wychowania. Red. Jarosław Michalski. Wyd. SQL, Olsztyn 2000, ss. 140;

Katecheza parafialna w Polsce po Soborze Watykańskim II. Studium pastoralno-katechetyczne. Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum", Olsztyn 1998, ss. 234;

Wychowanie do życia w rodzinie trwałej, „Studia Warmińskie" 1995, nr 31, s. 251-263.

Postulowane kierunki odnowy katechezy w Polsce. „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne" 1997, nr 17, s. 94-109.

Organisation und Entwicklung der Postkonzilaren Katechese in Polen, „Christlich-Pädagogische Blätter" 1998, z. 4 s. 119-122.

Okres wielkiego niepokoju. O wychowaniu seksualnym w zreformowanej szkole, „Edukacja" 1999, nr 2, s. 101-108.

Wartości ludzkie i boskie treścią nauczania katechetycznego, w: Aksjologiczne problemy wychowania, Red. U. Ostrowska, wyd. UWM, Olsztyn 2000, s. 155-188.

Wychowanie w obszarze sacrum, w: Czy sacrum jest jeszcze święte? Red. Z. Kunicki, Wyd. Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum", Olsztyn 2000, s. 97-112.

Analiza transakcyjna a wychowanie religijne człowieka, w: Wychować człowieka, Szkice z antropologii i teorii wychowania, Red. J. Michalski, wyd. SQL, Olsztyn 2000, s. 75-91.

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży przez katechezę, „Socjologia Wychowania" XIV - Nauki Humanistyczno-społeczne 2000, nr 339, s. 211-229.

Edukacja dla demokracji, w: Etyka i demokracja Red. M. Borzyszkowski, wyd. Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum", Olsztyn 2000, s. 76-91.

Analiza transakcyjna a wychowanie moralne człowieka, „Forum Teologiczne" 2000, nr 1, s. 95-111.

Wychowanie do demokracji, w: Wychować człowieka, Szkice z antropologii i teorii wychowania, Red. J. Michalski, wyd. SQL, Olsztyn 2000, s. 117-125.

Wychowanie religijne „wychodzące od człowieka i zorientowane na człowieka", „Paedagogia Christiana" 2002, nr 1(9), s. 33-49.

Uwarunkowania społeczno-kulturowe zjawiska przemocy wobec dzieci, „Forum Oświatowe" 2003, nr 1(28), s. 97-112.

Osobowość i indywidualność w wychowaniu według ujęcia chrześcijańskiego, „Forum Oświatowe" 2003, nr 1(28), s. 55-72.

Szkoła katolicka miejscem ewangelizacji, „Forum Teologiczne" 2003, nr 4, s. 155-175.

Kluczowe doświadczenia w wychowaniu religijnym, „Forum Oświatowe" 2003, nr 2(29), s. 157-166.

Anwesenheit der Kultur in der Katechese, „KERYKS" – Internationale Religionspädagogisch - Katechetische Rundschau 2004, nr 1/III, s. 112-124.

Korelacja jako zasada współczesnego nauczania religii, „Paedagogia Christiana" 2004, nr 1/13, s. 113-131.

Znaczenie symboli we współczesnym nauczaniu religii, „Paedagogia Christiana" 2006, 2(18), s. 74-86.

Sytuacja wiary jako wyzwanie wobec współczesnej pedagogiki religii, „ETHOS" – Kwartalnik Instytutu Jana Pawła, 2007, w druku.

Wychowanie do odpowiedzialności społecznej w filozofii Józefa Tischnera, „Horyzonty Wychowania" 4/2006 (10), 101-134.

Jakie wychowanie religijne w epoce ponowoczesnej?, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania XVI – Nauki Humanistyczno-Społeczne, Z. 378/2006, s. 49-60.

Znaczenie wychowania wielopokoleniowego dla edukacji wielokulturowej, „Szkice Humanistyczne" 2006, tom VI, nr 3-4 (vol. 7), 45-57.

Filozoficzno-pedagogiczne aspekty współczesnego fundamentalizmu, Zeszyty Humanistyczne Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej nr 4/2006, s. 32-46.