Regulamin przewodów doktorskich WNP UMK

REGULAMIN PRZEWODÓW DOKTORSKICH OBOWIĄZUJĄCY NA
WYDZIALE NAUK PEDAGOGICZNYCH UMK
OD 01.10.2013 ROKU
(procedura obowiązuje uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale a także osoby, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich)

Wersja PDF do pobrania

§ 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego oraz powołanie promotora i ewentualnie promotora pomocniczego

1. Podstawą do wszczęcia przewodu doktorskiego jest wniosek kandydata o otwarcie przewodu doktorskiego (pismo kierowane do Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych, powinno zawierać prośbę o otwarcie przewodu ze wskazaniem obszaru wiedzy dziedziny i dyscypliny naukowej, temat pracy doktorskiej i nazwisko potencjalnego promotora oraz promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w przewodzie).
2. Promotor otwieranego przewodu doktorskiego może mieć aktualnie otwartych nie więcej niż trzy przewody doktorskie (liczba ta nie obejmuje otwieranych przewodów doktorskich w innych ośrodkach naukowych)
3. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest:
- wniosek kandydata o otwarcie przewodu doktorskiego (pismo kierowane do Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych, powinno zawierać prośbę o otwarcie przewodu ze wskazaniem obszaru wiedzy dziedziny i dyscypliny naukowej, temat pracy doktorskiej i nazwisko potencjalnego promotora oraz promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w przewodzie),
- deklaracja potencjalnego promotora oraz opinia o stanie zaawansowania pracy nad rozprawą doktorską (pismo kierowane do Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, temat jego pracy doktorskiej, opinię o stanie zaawansowania prac nad rozprawą oraz informację wyrażającą gotowość promotora do prowadzenia przewodu doktorskiego poprzez objęcie nad kandydatem opieki naukowej),
- wniosek potencjalnego promotora o wyznaczenie promotora pomocniczego (o ile jest przewidywany udział promotora pomocniczego)
- wykaz prac naukowych oraz informacje o działalności popularyzującej naukę,
- odpis dyplomu magisterskiego,
- informacja o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie
- kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych),
- życiorys ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
- opinie naukowe (o kandydacie i jego dorobku naukowym - nie są niezbędne),
- konspekt pracy doktorskiej,
- oświadczenie dotyczące źródła finansowania przewodu doktorskiego (nie dotyczy doktorantów WNP UMK),
- certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku gdy kandydat posiada taki certyfikat).

4. Konspekt pracy doktorskiej winien być przygotowany według następujących wskazań:
a) nie może przekraczać 15 stron standardowego maszynopisu (30 tys. znaków ze spacjami) w języku polskim lub angielskim, włącznie z literaturą przedmiotu;
b) powinien zawierać:
tytuł rozprawy,
cel naukowy projektu: należy określić, jaki problem doktorant podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, stawiane hipotezy badawcze oraz spodziewany efekt końcowy;
znaczenie projektu: należy wyjaśnić, co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają doktoranta do podjęcia proponowanego tematu, podać znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz dla celów aplikacyjnych;
oryginalny wkład, jaki wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej: należy określić, czy jest to problem nowy, czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy;
koncepcja i plan badań: należy wskazać szczegółowe cele badawcze, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń;
metodyka badań: należy określić, co stanowi podstawę warsztatu naukowego, opisać, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w badaniach i stwierdzić, czy są dostępne;
literatura, obejmująca najważniejsze i możliwie najnowsze publikacje w języku polskim i obcych.
5. Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich jest powoływana przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych na wniosek Dziekana.
6. Ocena projektu doktorskiego jest dokonywana podczas posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich. W posiedzeniu biorą udział członkowie komisji oraz promotor/ promotor pomocniczy.
7. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego wyznaczona sporządza notatkę z posiedzenia. Notatka powinna zawierać wynik głosowania i uwagi dotyczące projektu, jakie pojawiły się podczas posiedzenia Komisji.
8.Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych głosuje w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy i ewentualnie promotora pomocniczego, po przedstawieniu przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich.

§ 2. Rozprawa doktorska

1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowym i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, 595 ze zm.) zwana dalej Ustawą, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego z uwzględnieniem najnowszej literatury przedmiotu (także obcojęzycznej) oraz potwierdzać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
2. Rozprawa doktorska powinna potwierdzać umiejętność dostrzegania, formułowania i rozwiązania problemuprzy zastosowaniu metod badawczych właściwych danej dyscyplinie nauki oraz prawidłowego posługiwania się nimi wraz z dyspozycją do samodzielnego prowadzenia badań naukowych.
3. Rozprawa powinna być zredagowana poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni i gramatyki. Zaleca się stosowanie czcionki Times New Roman o wymiarze 12 pkt. z zachowaniem 1,5-wierszowego odstępu między wierszami.
4. Rozprawa powinna posiadać podstawowe elementy strukturalne rozprawy doktorskiej, którymi są: karta tytułowa, spis treści, wykaz skrótów, tekst rozprawy (wstęp, rozdziały, zakończenie), bibliografia, wykaz tabel i rycin, streszczenie (polskie i angielskie).
5. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona własny wkład kandydata przy opracowaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
6. Za zgodą Rady Wydziału, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski i opatrzona streszczeniem w języku polskim.
7. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, natomiast rozprawa doktorska przygotowywana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim.

§ 3. Złożenie rozprawy doktorskiej

1. Kandydat przedstawia promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem.
2. Promotor lub promotor i promotor pomocniczy przygotowuje swoją pisemną opinię i przedstawia ją Dziekanowi z potwierdzeniem jej przyjęcia, umożliwiającym tym samym doktorantowi złożenie egzemplarzy rozprawy w Dziekanacie.
3. Rozprawa doktorska powinna być złożona w Dziekanacie przez doktoranta w czterech egzemplarzach (4: 2 egzemplarze dla recenzentów, 1 egzemplarz – Biblioteka UMK, 1 egzemplarz – Archiwum UMK). Rozprawa doktorska powinna być złożona dodatkowoformie elektronicznej, zapisanej w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających prostą zamianę pliku na PDF i zapisane na płycie CD/DVD. Płytkę CD/DVD należy opisać (imię i nazwisko autora rozprawy, imię i nazwisko promotora rozprawy/promotora i promotora pomocniczego, Katedra, Wydział, temat rozprawy doktorskiej) oraz załączyć oświadczenie zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem rozprawy).
4. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni w dniu podjęcia przez powołaną przez Radę Wydziału Komisję Wydziałową uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.
5. Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wyznaczenie recenzentów

1. Recenzentów w przewodzie doktorskim wyznacza w tajnym głosowaniu Rada WNP spośród trzech kandydatów. Po jednym kandydacie na recenzentów wskazują: promotor, Dziekan oraz członek Komisji ds. Przewodów- specjalista w tematyce doktoratu.
2. Recenzentami w przewodzie doktorskim mogą być osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej dyscypliny naukowej lub będący wybitnymi specjalistami w tematyce doktoratu z pokrewnej dyscypliny naukowej. Osoby te nie mogą być członkami Rady WNP oraz nie mogą być zatrudnione w szkole wyższej lub instytucji naukowej, w której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.
3. Jednym z dwu recenzentów w przewodzie doktorskim może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, posiadająca stopień naukowy lub stanowisko odpowiadające tytułowi profesora lub stopniowi doktora habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej oraz będąca wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. Osoby te nie mogą być członkami Rady WNP oraz nie mogą być zatrudnione w szkole wyższej lub instytucji naukowej, w której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.
4. W przypadku pracy ponownie przedłożonej, która była uzupełniona lub poprawiona zgodnie ze wskazaniami przynajmniej jednego recenzenta, Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich zwraca się do tych samych recenzentów o ponowną ocenę rozprawy.
5. Rada WNP zawiera umowę, która określa termin dwóch miesięcy na sporządzenie recenzji, który w wyjątkowych sytuacjach może być przedłużony o jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W przypadku ponownej oceny ze względu na wskazane wcześniej uzupełnienia i poprawki konieczne do wprowadzenia w rozprawie doktorskiej, recenzenci przedstawiają recenzje w terminie miesiąca od otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

§ 5. Powołanie komisji doktorskiej

1. Rada WNP powołuje w tajnym głosowaniu komisję doktorską spośród swoich członków posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny naukowej.
2. Kandydata na Przewodniczącego Komisji doktorskiej wskazuje Dziekan spośród członków Rady Wydziału, którzy posiadają tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
3. Kandydatów na pozostałych członków Komisji przedstawia Dziekan Radzie WNP.
4. Komisja doktorska składa się co najmniej z sześciu osób, w tym Przewodniczącego Komisji. W skład Komisji wchodzą ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej oraz promotor albo promotor i promotor pomocniczy.

§ 6. Przygotowanie i złożenie recenzji

1. Recenzja rozprawy doktorskiej musi zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ustawy.
2. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które osobie ubiegającej się o stopień doktora i jej promotorowi przekazuje Dziekan WNP, ze wskazaniem terminu uzupełnienia lub poprawy nie przekraczającym 3 miesięcy.
3. Recenzje rozprawy doktorskiej przygotowywane są w formie papierowej i elektronicznej, a następnie przekazywane przez Dziekana Wydziału WNP do odpowiedniej Komisji doktorskiej oraz do Centralnej Komisji do Sprawa Stopni i Tytułów, niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji.
4. Recenzje zamieszcza się na stronie internetowej WNP w dniu ich przekazania przez recenzentów i pozostawia, co najmniej do dnia nadania przez Radę WNP stopnia doktora danej osobie.
5. Komisja doktorska po otrzymaniu recenzji rozprawy doktorskiej i zapoznaniu się z opiniami promotora (promotora pomocniczego) w tajnym głosowaniu decyduje o ewentualnym przyjęciu lub nie przyjęciu rozprawy orazdopuszczeniu lub nie do publicznej obrony.
6. Komisja doktorska po otrzymaniu jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji rozprawy doktorskiej oraz po zapoznaniu się z opiniami promotora (promotora pomocniczego) może zwrócić się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołdodatkowego recenzenta, na tych samych zasadach co recenzentów właściwych, spośród dwóch kandydatów zaproponowanych przez Komisję ds. Przewodów Doktorskich.
7. Komisja doktorska w przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony przedstawia Radzie WNP uzasadnienie swojej decyzji i zwraca się do Rady WNP z wnioskiem o zamknięcie przewodu doktorskiego.

§ 7. Egzaminy doktorskie

1. Rada WNP powołuje w tajnym głosowaniu komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie.
2. Egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej przeprowadzany jest przez Komisję, w skład której wchodzi trzech członków Komisji doktorskiej wybranych przez Radę WNP, przewodniczący komisji doktorskiej lub jego zastępca wskazany przez Dziekana WNP oraz promotor.
3. Egzamin doktorski z wybranej dyscypliny dodatkowej przeprowadzany jest przez Komisję, w skład której wchodzi specjalista posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, przewodniczący komisji doktorskiej lub jego zastępca wskazany przez Dziekana WNP oraz promotor.
4. Egzamin z obcego języka nowożytnego obejmuje:
a) prezentację najważniejszych pytań badawczych, wyników badań oraz metody zastosowanej w pracy doktorskiej;
b) czytanie i tłumaczenie tekstu naukowego z dyscypliny odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
c) konwersację na tematy naukowe z dyscypliny odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
5. Komisja przeprowadzająca egzamin z nowożytnego języka obcego składa się z egzaminatora, który naucza tego języka w szkole wyższej, przewodniczącego komisji doktorskiej lub jego zastępcy wskazanego przez Dziekana WNP oraz promotora.
6. Kandydat, który przedłożył certyfikat, o którym mowa w Art., 12, ust. 1, p. 1) ustawy, jest zwolniony z egzaminu w zakresie języka obcego.
7. Przewodniczący Komisji doktorskiej ustala terminy egzaminów doktorskich w porozumieniu z odpowiednimi komisjami egzaminacyjnymi,.
8. Egzaminy doktorskie odbywają się po złożeniu rozprawy doktorskiej i przed dopuszczeniem do publicznej obrony.
9. Egzaminy doktorskie oceniane są według 5-stopniowej skali ocen
5 – bardzo dobry
4,5 – dobry plus
4 – dobry
3,5 – dostateczny plus
3 – dostateczny
2 – niedostateczny
10. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż jeden raz.

§ 8. Obrona i nadanie stopnia doktora

1. Rada Wydziału albo komisja doktorska zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej stosownie do informacji zawartych ma stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz wywiesza ogłoszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu. W zawiadomieniach podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej Wydziału.
2. Rozprawa doktorska jest złożona w bibliotece głównej UMK.
3. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora/ promotora pomocniczego.
4. Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej w formie autoreferatu, który powinien trwać nie dłużej niż 20 minut. Następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji.
5. Po przedstawieniu recenzji kandydat odpowiada na sformułowane w nich pytania i uwagi. Następnie odbywa się dyskusja, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu.
6. Następnie rozpoczyna się posiedzenie niejawne komisji, na którym wszyscy obecni mogą wypowiedzieć się na temat przebiegu obrony i odbywa się głosowanie nad przyjęciem obrony.
7. Komisja przyjmuje obronę w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji i przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.
8. Uchwała o nadaniu stopnia doktora podejmowana jest na pierwszym po przeprowadzeniu obrony posiedzeniu Rady Wydziału.
9. Uchwała o nadaniu stopnia doktora podejmowana jest przez Radę Wydziału w głosowaniu tajnym i zapada bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.
10. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Zatwierdzony na posiedzeniu RWNP w dniu 19.11.2013r.

Wersja PDF do pobrania