Studia Podyplomowe w zakresie logorytmiki z elementami arteterapii

I. Informacje ogólne
Charakterystyka studiów: Absolwent otrzymuje specjalistyczne kwalifikacje do pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnym stopniem niepełnosprawności oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia przygotowują do wykorzystania elementów arteterapii oraz logorytmiki do pracy z w/w odbiorcą w trakcie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych a także dydaktyczno-wyrównawczych. Absolwent może ubiegać się o stanowisko nauczyciela specjalisty w zakresie terapeuty, nauczyciela zgodnie z wykształceniem przedmiotowym, nauczyciela terapeuty osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej dla nich w przedszkolach, szkołach, placówkach, instruktora w warsztatach terapii zajęciowej.

Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej dają Absolwentowi kwalifikacje zawodowe uprawniające do sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi i u kresu życia. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w pełnieniu funkcji pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz posiadają umiejętność opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturalnych i socjalnych; inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz w takich instytucjach, jak: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, domy dziecka, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-adopcyjne; w asystenturze rodziny; a także umiejętność konstruowania projektów opieki skierowanej na grupy dzieci i młodzieży pozostające bez rodziców, grupy pomocowej dla wsi, wyciągania ludzi z bezdomności, zagospodarowywanie czasu wolnego, (współpraca pedagoga opiekuńczo-wychowawczego z pracownikiem socjalnym).

Studia Podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacji

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe „Socjoterapia w opiece i resocjalizacji” nabierają szczególnego znaczenia w dobie przemian, owocujących powiększaniem się obszaru patologii społecznych, rozprzestrzenianiem się zjawiska niedostosowania społecznego w formie różnorodnych dewiacji oraz wzrostem przestępczości - zwłaszcza wśród nieletnich. Socjoterapia jest w obszarze studiów ujmowana jako sposób łagodzenia lub eliminowania negatywnych norma i obyczajów w zachowaniach społecznych. Terminy: opieka i resocjalizacja, nawiązują do obszarów wychowania, szczególnie wychowania niewychowanych, bądź źle wychowanych, oraz opieka nad tymi osobami, troska o nich. Troszczyć się, to opiekować się czymś, kimś, dbać, niepokoić się, martwić, mieć w swojej pieczy, mieć pod opieką, otaczać opieką. Socjoterapia w takim wymiarze ma charakter wychowawczy, nie zakłada tylko zwykłych technik (tresury) swoich podopiecznych. Wychowanie (opieka i resocjalizacja) to stałe ćwiczenie woli, zaś socjoterapia, to uwalnianie człowieka z tyranii woli, która spycha jego zachowanie na manowce. Socjoterapia nawiązuje także do społeczeństwa, grupy, wspólnoty w której osoba się wychowuje. Wiele jest czynników, które dzięki wzajemnym oddziaływaniom na siebie w grupie terapeutycznej czynią tę formę bardziej skuteczną niż oddziaływanie indywidualne (np. Anonimowi Alkoholicy). Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, m.in. nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań indywidualnych z wychowankiem (klientem), jak i prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września 2016 w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1;
Koszt studiów : I-1400,-;II-1400,-;III-1350,-
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016
Czas trwania: 3 semestry
Charakterystyka studiów: Studia kwalifikacyjne przygotowujące słuchaczy do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola (w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego) i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Studia przeznaczone są dla zainteresowanych rozwijaniem i wspieraniem dziecka w jego rozwoju.

Podyplomowe studia w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016r

Adresaci studiów podyplomowych: absolwent studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, ukończone studia z zakresu wychowania przedszkolnego lub/i edukacji wczesnoszkolnej, znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie A1 (podstawowa komunikacja językowa)

Warunki kwalifikacji: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i kompletność składanych dokumentów;

Termin i miejsce składania dokumentów: do 30 września 2016, mgr Agnieszka Czyżewska, Wydział Filologiczny UMK ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 114 87 – 100 Toruń Tel (56) 611 35 16

Charakterystyka studiów : Studia umożliwiają osobom posiadającym kwalifikacje pedagogiczne z zakresu specjalności przedszkolnej i wczesnoszkolnej zdobycie kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. W ramach zajęć z dydaktyki przedmiotowej słuchacze nabędą wiedzę metodyczną i umiejętności językowo-dydaktyczne z zakresu nauczania dzieci języka angielskiego jako obcego. Słuchaczom zostaną stworzone możliwości osiągnięcia umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Osiągniecie tego poziomu uzależnione będzie od znajomości języka, z którą słuchacz rozpocznie naukę.

Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym

Nabór otwarty

Termin i miejsce składania podań: do 15 września 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych w Toruniu, ul. Lwowska 1
Przewidywane opłaty: I semestr - 1800 zł, II semestr - 1800 zł, III semestr - 1800 zł
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2016 r.
Czas trwania: 3 semestry