Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna

OD STUDIOWANIA DO POMAGANIA
obejrzyj film o kierunku praca socjalna na WNP UMK zrealizowany przez studentów w ramach projektu socjalnego!


CO DAJE STUDIOWANIE PRACY SOCJALNEJ?

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną wiedzę i kwalifikacje akcentujące twórczość i innowacyjność działania w pracy socjalnej. Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć dzisiejszego człowieka uwikłanego w problemy współczesnego świata. Da szansę odkrywania i uruchamiania potencjałów rozwojowych tkwiących w środowisku człowieka, jak i w nim samym. Nauczy mechanizmów zmiany na lepsze życia ludzi uwikłanych w różne problemy życia. Absolwenci studiów uzyskają niezbędne kompetencje interpersonalne potrzebne do pracy z różnymi kategoriami osób potrzebujących pomocy i wsparcia (komunikacja międzyludzka, negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów). Będą posiadać umiejętności pozwalające na dynamiczne organizowanie środowisk społecznych, diagnozowanie i rozwiązywanie różnorodnych problemów socjalnych, dostarczanie wielorakiej pomocy socjalnej osobom i grupom, które tego wymagają.

Jakie są możliwości zatrudnienia po pracy socjalnej?

Są one naprawdę bardzo szerokie. Praca socjalna staje się obecnie kierunkiem pozwalającym na uzyskiwanie zatrudnienia w dziesiątkach tysięcy różnorodnych instytucji zarówno w sferze publicznej, jak i niepublicznej pracy socjalnej w kraju. Zawód pracownika socjalnego jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji. Rosnące problemy społeczne takie jak np. bieda, bezrobocie, migracje, starzenie się społeczeństw oraz różne patologie przyczyniają się do wzrostu roli socjalnej państw i zapotrzebowania na wysokokwalifikowanych pracowników socjalnych.

Po studiach absolwent uzyska możliwość podjęcia pracy w:

- państwowych instytucjach i agendach zajmujących się opieką i pomocą społeczną;

- komórkach i jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących ustawowo zdefiniowane, jak i zlecone zadania w zakresie pracy socjalnej i opieki;

- organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i opieką (stowarzyszenia, fundacje);

- lokalnych stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną;

Praca socjalna to także atrakcyjny zawód w Unii Europejskiej dostępny dla absolwentów studiów o tym kierunku w Polsce. W dyrektywach unijnych dotyczących rozwojowych kierunków studiów wskazuje się także na rosnące potrzeby kształcenia pracowników socjalnych.

Proponowany przez nas program studiów pozwoli absolwentom uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działal­ności w obszarze pracy socjalnej. Chcemy nauczyć ich innego myślenia o pracy socjalnej opartego na aktywności własnej. Odpowiedni przygotowany do pracy absolwent powinien być kimś w rodzaju menedżera środowiska i umieć:

- diagnozować problemy socjalne i środowiskowe,

- konstruować własne programy działania,

- tworzyć pozarządowe instytucje pomocy społecznej (fundacje, stowarzyszenia inne niepubliczne ośrodki pomocy społecznej)

- samodzielne ubiegać się o środki pomocowe (granty od władz lokalnych, ponadlokalnych i unijnych).

 

Wydział Nauk Pedagogicznych oferuje wysoko wyspecjalizowaną kadrę do kształcenia.