Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim (nowość!)

Opieka i wsparcie społeczne
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Komunikacja społeczna i media
Edukacja dorosłych
Pedagogika szkolna z socjoterapią
Resocjalizacja z profilaktyka społeczną
Logopedia

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

W ramach kierunku oferowane są następujące specjalności:
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się
Opieka i wsparcie społeczne
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Komunikacja społeczna i media
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z profilaktyką uzależnień

Edukacja dorosłych
Resocjalizacja z profilaktyka społeczną

1. Pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się

 

Studia w zakresie specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu sięprzygotowują do pracy w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przez udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Absolwent tej specjalności osiągnie kompetencje, które będzie mógł wykorzystać pracując w przedszkolu, szkole i innych placówkach, mimo iż nie uzyska pełnych kwalifikacji i uprawnień dyplomowanego terapeuty pedagogicznego. Absolwent zostanie przygotowany do wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży wg stanu ich potrzeb i wyrównywania szans edukacyjnych. 


UWAGA warunki rejestracji na specjalnośćukończone studia I stopnia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolna i/lub wczesnoszkolnej.


2. Opieka i wsparcie społeczne


Studia w zakresie specjalności Opieka i wsparcie społeczne przygotowuje studentów do pełnienia m.in. takich funkcji społecznych jak: wychowawca w instytucjonalnych placówkach opieki, asystent rodzinny, opiekun w domach pomocy społecznej i hospicyjnej, animator form opieki w środowisku lokalnym, pracownik świetlic środowiskowych, oraz przygotowuje do pracy w poradniach rodzinnych Absolwenci mogą pracować jako asystent rodzinny., w poradniach rodzinnych na stanowisku doradcy. Mogą również pełnić funkcje wychowawcy w domach pomocy społecznej, hospicjach, mogą sami być rodzicami zastępczymi, prowadzić rodzinne domy dziecka. 


UWAGA warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku. 


3. Pedagogika sądowniczo-penitencjarna


Studia w zakresie specjalności Pedagogika sądowniczo-penitencjarna przygotowują studentów do zdobycia specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do diagnozowania, projektowania, organizowania, realizowania i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i/lub terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek. Absolwenci mogą być zatrudnieni w dziale penitencjarnym; jako kurator sądowy dla nieletnich oraz kurator sądowy dla dorosłych; pracownik placówek resocjalizacyjnych  dla nieletnich. 


UWAGA warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku.


4. Komunikacja społeczna i media

 

Studia w zakresie specjalności Komunikacja społeczna i media przygotowują studentów do zdobycia specjalistycznych umiejętności i kompetencji z obszaru technologii informacyjnej, pedagogiki medialnej, pedagogiki kognitywistycznej niezbędnych do wykorzystywania w pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych, organach administracji państwowej i samorządowej oraz firmach komercyjnych związanych z mediami. Dają przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie wykorzystania współczesnych mediów i technologii informacyjnej w szeroko rozumianej edukacji oraz ich funkcjonowania w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.


UWAGA warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku.


5. Edukacja dorosłych


Studia w zakresie specjalności Edukacja dorosłych przygotowują do pracy w charakterze  specjalistów w zakresie metodyki kształcenia osób dorosłych jako trenerzy, szkoleniowcy, konsultanci;  w zakresie planowania i realizowania ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego jako doradcy zawodowi w instytucjach doradztwa zawodowego; w zakresie rozwoju zawodowego pracowników jako pracownicy działów kadr lub działów zarządzania zasobami ludzkimi; w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi; planowania i realizacji inicjatyw animacyjnych jako animatorzy; w zakresie promowania ofert edukacyjnych i współpracy z mediami (PR). 


UWAGA warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku. 

6. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

 

Studia w zakresie specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną przygotowują studentów, którzy mogą być zatrudnieni jako wychowawcy w placówkach: wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej); opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka); młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; schroniskach dla nieletnich; zakładach poprawczych  i śledczych; ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych.

UWAGA warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku. 

7. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień – nowa specjalność

 

Studia o specjalności "pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień dają Absolwentowi kompetencje do sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi i u kresu życia. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pełnieniu funkcji pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i profilaktyka uzależnień oraz posiadają umiejętność opracowywania strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywanie jej szans oświatowych, kulturalnych i socjalnych; inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach oczekujących pomocy oraz w takich instytucjach, jak: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, wioski dziecięce, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-adopcyjne; w asystenturze rodziny; a także umiejętność konstruowania projektów opieki skierowanej do grup dzieci i młodzieży pozostającej bez rodziców, grupy pomocniczej dla wsi, wyciągania ludzi z bezdomności, zagospodarowywanie czasu wolnego.

UWAGA warunki rejestracji na specjalność: ukończone studia I stopnia na dowolnym kierunku.