Studia na WNP

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE NAUK PEDAGOGICZNYCH UMK?

Na początku XXI stulecia stoimy wobec wyzwań cywilizacyjnych wyzwolonych przez gwałtowne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe, tak w wymiarze polskim, jak i europejskim i światowym.

Tym istotniejsze staje się pytanie – kim jest i kim może być człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania istotna rola przypada naukom humanistycznym, a szczególnie pedagogice. Zwłaszcza, że gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia niesie z sobą zarówno korzyści i dobrodziejstwa, jak też zagrożenia. Być pedagogiem to umieć wspierać człowieka w stawaniu się i byciu człowiekiem. Być pedagogiem – to fascynujące wyzwanie obecnego tysiąclecia. Jest też i inny wymiar, dla którego warto podjąć studia pedagogiczne – wymiar osobisty. Dzięki zasobowi wiedzy, a także umiejętności wychowywania, kształtowania i rozwijania człowieka, nawiązywania i wzbogacania kontaktów międzyludzkich, bycia twórczym i aktywnym – możemy kształtować samych siebie i wspomagać innych. Studia pedagogiczne obejmują bowiem nie tylko szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, ale także psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki, kreatywności.

Tradycja i nowoczesność. Pedagogika na UMK powołana została wraz z początkiem istnienia uczelni, a nabór na studia pedagogiczne odbywa się nieprzerwanie od roku 1973. Pedagogika toruńska, jako dyscyplina naukowa oraz jako kierunek studiów, ciągle się rozwija i dynamicznie reaguje na potrzeby edukacyjne regionu i kraju.

Oferta Wydziału Nauk Pedagogicznych na studiach pierwszego stopnia aktualnie obejmuje cztery kierunki studiów:

- Pedagogika

Pedagogika specjalna

- Praca socjalna 

Pedagogika medialna

Specjalności na kierunkach Pedagogika i Pedagogika specjalna wybiera się po pierwszym roku studiów

Oferta Wydziału Nauk Pedagogicznych na studiach drugiego stopnia aktualnie obejmuje kierunki:

- Pedagogika

- Pedagogika specjalna

Praca socjalna

Specjalności na kierunku Pedagogika (inne niż na studiach pierwszego stopnia) wybiera się na pierwszym semestrze studiów.

Akredytacja. Gwarancją jakości działalności edukacyjnej prowadzonej przez daną uczelnię jest certyfikat jakości kształcenia udzielany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. Decyzją Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich od 2001 r. – certyfikat ten posiada także pedagogika prowadzona przez UMK.

Renoma. Wysoką jakość kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych odnotowują także media – w rankingach toruńska pedagogika plasuje się na wysokim III miejscu w kraju. Dodajmy, że miejsce to utrzymujemy w trudnej rywalizacji już kolejny rok z rzędu.

Możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

 

CO PO STUDIACH?

Ukończenie studiów na naszym Wydziale daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. To zarazem także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.

Absolwenci mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie), a następnie na studiach III stopnia (doktoranckie)

Absolwenci naszego Wydziału (w zależności od kierunku i specjalności) są chętnie zatrudniani m.in. jako:

- specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),

- pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,

- pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji, stowarzyszeń edukacyjnych,

- specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm, przedsiębiorstw,

- nauczyciele,

- eksperci w poradniach rodzinnych.