Złota Księga

Toruń, dnia 19 lutego 2017 roku

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci
Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK


Na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych dnia 15 kwietnia 2008 roku, ówczesny prodziekan do spraw studenckich dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK zreferował wniosek w sprawie powołania do istnienia Złotej Księgi, oraz zatwierdzenia regulaminu wpisu do niej studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych. Członkowie Rady pozytywnie ustosunkowali się do tej inicjatywy.

Napisany Regulamin Złotej Księgi został przedstawiony członkom Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych i zatwierdzony w dniu 10 stycznia 2017 roku.

Regulamin został opracowany na podstawie Zarządzenia Rektora UMK Nr 55, z dnia 26 maja 2009 roku, zgodnie z którym „Rada wydziału może ustalić własne formy wyróżniania najlepszego studenta (absolwenta) wydziału, które mogą być przyznawane niezależnie od nagród pieniężnych rektora” (§ 4 i 12), oraz zgodnie z Regulaminem studiów UMK, z dnia 28 kwietnia 2015 roku: „Rada wydziału może ustalić inne niż wymienione w ust. 1 formy wyróżnień studentów danego wydziału” (§ 52, ust. 3).

Zachęcam, zarówno Pracowników jak i Studentów do zapoznania się z treścią Regulaminu i zgłaszania kandydatów do otrzymania nagrody w postaci wpisu do Złotej Księgi WNP. Tworzymy w ten sposób historię naszego Wydziału, która to historia jest udziałem każdej i każdego z nas, a teraz jak i kiedyś może być lekcją życia dla przyszłych pokoleń, w myśl zasady: Historia Est Mater Studiorum.
Z poważaniem

dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
prodziekan do spraw studenckichNajlepsi studenci roku akademickiego 2016/17

Najlepsi absolwenci roku akademickiego 2016/17