Druki i podania

1. Podanie o skierowanie na powtarzanie roku

- Podanie należy złożyć do 27 września każdego roku. Studenci z III r. studiów pierwszego stopnia i II r. studiów drugiego stopnia podanie składają do 20 września. W związku z powtarzaniem roku student może zostać zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych.

2. Podanie o wpis warunkowy na wyższy rok

- Podanie należy złożyć do 27 września każdego roku.

3. Prośba o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

- W związku ze wznowieniem studiów student może zostać zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych.

4. Podanie o okolicznościowy urlop dziekański

- Za zgodą Prodziekana ds. Studenckich student w trakcie urlopu dziekańskiego może brać udział w określonych przez Prodziekana zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów.

5. Podanie o urlop dziekański ze względu na stan zdrowia

- W trakcie urlopu zdrowotnego, po uzyskaniu zgody komisji lekarskiej, student może brać udział w określonych przez Prodziekana ds. Studenckich zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Student powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest – przed podjęciem zajęć – złożyć Prodziekanowi ds. Studenckich orzeczenie komisji lekarskiej o zdolności do dalszego studiowania na danym kierunku. W przypadku braku zdolności do dalszego studiowania, należy ponownie wystąpić o udzielenie urlopu zdrowotnego.

Zarządzenie JM Rektora Nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 r.

6. Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów

- Do podania należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie dokumentujące powód ubiegania się o IOS.

7. Podanie o wyrażenie zgody na przepisanie ocen

- Na przepisane przedmioty student nie zapisuje się w systemie USOS. Podanie należy złożyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć.

8. Podanie o wyrażenie zgody na zwolnienie ze szkolenia BHP

- Kurs BHP jest ważny 5 lat. Po tym okresie student musi ponownie zaliczyć szkolenie, które dostępne jest na platformie Moodle UMK.

9. Podanie o częściowe/całkowite umorzenie czesnego za studia

10. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

- Podanie należy złożyć do 20 września każdego roku.

11. Podanie o zmianę promotora

12. Podanie o przywrócenie terminu do złożenia podania

13. Podanie o przywrócenie terminu egzaminu

14. Podanie o zaliczenie komisyjne

15. Podanie o egzamin komisyjny

16. Odwołanie od decyzji dziekana

17. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

- Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

18. Legitymacja

- W celu uzyskania duplikatu legitymacji studenckiej należy na indywidualne konto studenta wnieść opłatę w wysokości 25,50 PLN i przynieść do dziekanatu wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty.

19. Oświadczenie o dochodzie na członka rodziny

20. Oświadczenie o nie korzystaniu z umorzenia czesnego