• Start
  • Dnia 6 lutego 2017 roku odeszła prof. zw. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha

Dnia 6 lutego 2017 roku odeszła prof. zw. dr hab. Mariola Chomczyńska-RubachaUROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

KONDOLENCJE PRZESŁALI

Dnia 6 lutego 2017 roku odeszła prof. zw. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha
-
badaczka procesów społecznych i edukacyjnych w paradygmacie krytycznej socjologii edukacji i „studiów gender”. Autorka ważnych monografii i podręczników oraz licznych artykułów naukowych z tego zakresu, założycielka i redaktorka naczelna czasopisma „Przegląd Badań Edukacyjnych”.

Była nauczycielką akademicką w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od 2006 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pełniła także funkcję kierowniczki Katedry Pedagogiki Szkolnej. Stopień doktora uzyskała w 1989 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie rozprawy pt. „Efektywność metod aktywizujących w procesie rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli”. Habilitowała się w 2002 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł „Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne”. W 2012 roku otrzymała nominację profesorską, a od 2015 roku objęła stanowisko profesora zwyczajnego.

Profesor Mariola Chomczyńska - Rubacha prowadziła badania empiryczne w zakresie gender studies, edukacji moralnej, edukacji seksualnej, rozwoju tożsamości płciowej, dyskryminacji w edukacji, przekazów dotyczących płci w podręcznikach szkolnych, socjologii edukacji oraz kształcenia nauczycieli.

Jest autorką znaczących monografii poświęconych perspektywie gender w edukacji: „Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju” (Warszawa 2011), „Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej” (Kraków 2007), „Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne” (Lublin 2002) oraz autorką podręczników dla młodzieży „Rodzicielstwo. Między wiedzą a intuicją” (Kraków 1999), „Podróż w nieznane. O miłości, seksie i rodzinie” (Warszawa 1997). Jest też redaktorką naukową cyklu wydawniczego dotyczącego płci kulturowej i edukacji: „Płeć i rodzaj w edukacji” (2005), „Role płciowe. Kultura i edukacja” (2006), „Role płciowe. Rozwój i socjalizacja” (2006), „Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową” (2007) – wszystkie wydane przez Wydawnictwo WSHE w Łodzi. Ponadto jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów, m.in.: „Ukryte przekazy w podręcznikach edukacji seksualnej” (Forum Oświatowe, 2/2000), „Wstępna edukacja nauczycieli w perspektywie feministycznej” (Kultura i Edukacja, 2/2010), „Standardy rozwojowe edukacji seksualnej” (Studia Edukacyjne, 12/2010), „Równość rodzajowa w edukacji jako konstrukt teoretyczny i praktyka oświatowa” (Kultura i Edukacja, 4/2012), “Educational strategies of teachers with various senses of efficacy” (The New Educational Review, 1/2013); “The values underlying teachers` and employers` expectations” (Kultura i Edukacja, 5/2013), “Psychosocial and organizational aspects of didactic achievement: sex, school-type, and self-esteem” (The New Educational Review, 3/2014), “Ethical orientations of young women in Poland and Serbia: comparative studies” (Rocznik Andragogiczny, t. 22, 2015), “Readiness to Resist: Biological Sex and the Cultural Definition of Femininity and Masculinity” (Journal of Gender and Power, 2/2016).

Profesor Mariola Chomczyńska - Rubacha była cenioną ekspertką w różnych gremiach. Prowadziła szkolenia w MEN dla rzeczoznawców podręczników szkolnych. Związana była z Kongresem Kobiet jako prowadząca panele tematyczne. Była ekspertką w projekcie badawczym „Gender w podręcznikach” (2013-2016). Wystąpiła na konferencji Biura Regionalnego WHO dla Europy na temat standardów edukacji seksualnej w Europie (2013). Uczestniczyła aktywnie, także w mediach publicznych, w debatach na temat dyskryminacji w szkole.

W 2005 roku opracowała koncepcję czasopisma „Przegląd Badań Edukacyjnych”, została jego założycielką oraz redaktorką naukową. Zredagowała dwadzieścia trzy numery tego czasopisma.

Była promotorką prac doktorskich i recenzentką w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Aktywność i twórczość naukowa lokuje Ją wśród czołowych polskich pedagożek zajmujących się problematyką gender w edukacji, ukrytym programem w szkole, edukacją antydyskryminacyjną i równościową.

Była osobą bardzo zaangażowaną w pracę zawodową, wzorem rzetelności naukowej i akademickiej, cenioną mentorką na wszystkich szczeblach rozwoju naukowego, przełożoną oraz koleżanką. Była kobietą o szerokich horyzontach myślowych i ogromnej wiedzy. Życzliwa, skromna, wrażliwa na przejawy dyskryminacji, zapalona podróżniczka, ciekawa ludzi i świata. Szczęśliwa żona, mama, babcia.

Nie spotkamy się więcej, ale pozostaniesz w naszych myślach i sercach…czymś więcej jesteś
niż oszczędną pamięcią drzewa
o opadłym liściu

     (Andrzej Szuba, POSTSCRIPTUM CCCXVIII)

Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+